Transakcie & podpora rozvoja

Služby v oblasti transakcií a rozvoja ponúkajú najlepšiu možnosť na podporu udržateľného rozvoja vo Vašej spoločnosti a chránia Vás pred rizikami, ktoré by mohli poškodiť Vaše podnikanie.

Poznanie environmentálnej kvality a výkonnosti aktív je kľúčové

Naši odborníci na udržateľnosť a špecialisti na Environmental Site Assessment Vám poskytujú komplexné služby v oblasti podpory transakcií a rozvoja.

Ako môžu transakcie a rozvojové služby pomôcť Vášmu podniku

V rámci nášho portfólia služieb v oblasti transakcií a rozvoja Vám Environmental Due Diligence a Environmental Site Assessment pomôžu identifikovať skryté nedostatky vo výkonnosti, právne nezhody, finančné a obchodné riziká. Je nevyhnutné odhaliť ich pred investovaním do procesu fúzie, akvizície alebo interného rozvoja. Zároveň tým chránite dobré meno svojej spoločnosti.

Okrem toho poskytujeme podporu počas celého procesu environmentálneho povoľovania investícií a zariadení v rôznych odvetviach, ako sú priemysel, logistika, kancelárske budovy a rezidenčné projekty. To zahŕňa odbornú podporu pri príprave vývoja, posudzovaní a zmierňovaní klimatických rizík, posudzovaní environmentálnych rizík, optimalizácii odpadov a technológie čistenia odpadových vôd. Naše služby v oblasti transakcií a podpory rozvoja Vám pomôžu dohliadať na celkovú výkonnosť Vašej spoločnosti a urobiť ďalší krok k tomu, aby ste svoje podnikanie viedli ekologicky.

Udržateľné budovy v centre pozornosti Vašej výkonnosti v oblasti udržateľnosti

Certifikácia zelených budov (BREEAM, LEED) pomáha majiteľom, ale aj developerom a architektom vytvárať udržateľné budovy, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu životného prostredia aj na užívateľskú prívetivosť. Tieto certifikácie možno prijať v rôznych fázach projektových prác na budove a realizácie projektu. Patrí sem systematické zohľadňovanie environmentálneho, ekonomického a sociálno-kultúrneho rozmeru, ako aj certifikácie udržateľných budov LEED a BREEAM.

Ako Vás podporujeme

Vzhľadom na rastúci dopyt po udržateľných obchodných modeloch má hodnotenie vplyvu na životné prostredie, ako aj Environmentálne hodnotenie lokality (Environmental Site Assessment), vysokú prioritu. Udržateľnosť sa týka aj Vašich aktív, napríklad budov. Pre všetky tieto oblasti Vám ponúkame správne riešenie.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Dodržujte harmonogram aj pri náročných projektoch:

Na základe našich skúseností s domácimi aj medzinárodnými projektmi v rôznych priemyselných odvetviach poskytujeme profesionálne služby pri príprave, povolení a podpore projektov, pri ktorých je časový harmonogram kľúčovým prvkom procesu vývoja a plánovania.

Poznáme zákonné požiadavky, ktoré musíte dodržiavať:

Naše aktuálne poznatky o príslušných právnych predpisoch a normách sú zárukou kvalitných služieb pri podpore už fungujúcich zariadení. V prípade potreby vieme poskytnúť podporu aj v oblasti hodnotenia klimatických rizík a bezpečnosti práce a priemyselnej bezpečnosti.

Environmental Due Diligence (EDD)

Odhaľte svoj potenciál a zostaňte v súlade s predpismi:

Identifikácia postupov a činností, ktoré nie sú v súlade s predpismi, pomáha zlepšiť environmentálne správanie a znižuje riziko regulačných konaní a pokút voči spoločnosti, čím zabezpečuje dobrú povesť spoločnosti.

Overte si riziká a získajte podklady pre investičné rozhodnutia:

Správne postupy environmentálneho manažérstva sa stali nevyhnutnosťou. Investovanie do nových aktív si vyžaduje dôkladný prieskum cieľa, ktorý osvetlí skryté riziká a súvisiace náklady, aby sa odhalili skutočné náklady na aktíva pred prijatím investičného rozhodnutia.

Environmental Site Assessment (ESA)

Buďte oboznámení s rizikami pred podpisom zmluvy:

Akvizícia nových firiem, projektov a lokalít môže viesť k environmentálnym rizikám, ktoré môžu mať veľmi konkrétne materiálne dôsledky na vaše podnikanie a hodnotu spoločnosti.

Zhodnoťte zaťaženie environmentálnymi rizikami:

S našimi službami environmentálneho hodnotenia lokalít získate podrobné informácie o environmentálnom stave Vašich lokalít a majetku.

Certifikáty udržateľnej výstavby a ekologických budov

Uistite sa, že Váš stavebný projekt spĺňa požiadavky:

Naši odborníci Vás podporia v rôznych fázach projektu, aby ste splnili požiadavky rôznych noriem pre ekologické budovy.

Nájdite nedostatky a zlepšite svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti:

Analýza vašich aktív Vám pomôže identifikovať možné nedostatky v celkovej výkonnosti v oblasti udržateľnosti a poskytne Vám návod, ako ju zvýšiť.

Environmentálne plánovanie

Získajte najlepšiu podporu počas celého procesu vydávania environmentálnych povolení:

Povolenie a plánovanie zahŕňajú posúdenie očakávaných vplyvov plánovaného rozvoja alebo už existujúceho zariadenia na životné prostredie.

Buďte v bezpečí aj z regulačného hľadiska:

Naša práca zahŕňa návrh zmierňujúcich opatrení, ako aj úzku spoluprácu s projektantmi na potrebných zásahoch, prípadne sumarizáciu očakávaných vplyvov a následnú pomoc pri regulačnom procese. Zahŕňa to IPPC a EIA, ako aj ďalšie postupy vydávania povolení v oblasti životného prostredia.

Ďalšie služby

Kontaminovaná pôda

Optimalizujte svoje náklady na sanáciu a zároveň dodržiavajte právne predpisy!
Podľa príslušných právnych predpisov sa skutočnosť kontaminácie podpovrchového prostredia (pôdy/podzemnej vody) musí oznámiť regionálne príslušnému orgánu životného prostredia. V závislosti od stupňa kontaminácie a jej účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí môže byť potrebné kontaminovanú oblasť sanovať a odstrániť identifikované a vymedzené znečisťujúce látky. Naše služby v oblasti kontaminovaných území Vám pomôžu odhaliť, čo je očiam skryté, a poskytnú Vám prehľad o súvisiacich nákladoch a skutočnej hodnote majetku.

Nebezpečné stavebné materiály

Identifikujte riziká pri práci s nebezpečnými stavebnými materiálmi!
Pred začatím akvizície, rekonštrukcie alebo prestavby nehnuteľností postavených pred rokom 1990 je dôležité vykonať prieskum s cieľom identifikovať environmentálne, zdravotné a finančné riziká. Tie môžu vyplývať z nebezpečných stavebných materiálov počas búracích/renovačných prác a z toho vyplývajúcich nákladov, aby sa určili potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia.

Monitorovanie a hydrogeológia

Buďte si vedomí hydrodynamických zmien, ktoré spôsobuje Vaša výstavba nehnuteľností
V prípade výstavby nehnuteľností je v niektorých prípadoch potrebné preskúmať hydrodynamické zmeny spôsobené plánovanou výstavbou podzemných priestorov (najmä v prípade viacúrovňových podzemných garáží) ako úradnú požiadavku alebo ako súčasť statického súladu.

Štúdia uskutočniteľnosti

Skontrolujte, ako je Váš projekt uskutočniteľný
Čo je možné? Kde sú hranice projektu? Ktoré príležitosti a riziká je potrebné zohľadniť? Posudzujeme uskutočniteľnosť Vašich projektov z hľadiska ekonomickej efektívnosti, zdrojov a ich dostupnosti, technológií a časového rámca. Okrem štúdií uskutočniteľnosti vykonávame aj predbežné štúdie, ktoré porovnávajú celý rad technických možností.
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa podpory transakcií & vývoja

Čím podrobnejšie údaje sú k dispozícii, tým rýchlejšie sa môže vykonať environmentálne hodnotenie zariadenia a tým menej otázok môžu mať orgány. Okrem toho odporúčame požiadať o udelenie štatútu „prioritného projektu“.

Požiadavky na EIA a povolenie IPPC sú v EÚ podobné (2011/92/EÚ a 2010/75/EÚ), avšak v jednotlivých miestnych orgánoch životného prostredia existujú v praxi rozdiely. Okrem toho by podrobné požiadavky týkajúce sa ovzdušia, hluku a povrchových a podzemných vôd mohli byť prísnejšie. Preto sa navrhuje konzultácia v počiatočnej fáze projektu.

Certifikácia budovy podľa normy pre ekologické budovy môže pre Vás ako majiteľa budovy priniesť mnoho výhod. Patrí k nim zviditeľnenie záväzku, zvýšenie miery predaja a prenájmu, lepšia kvalita vnútorného prostredia a širší pohľad na to, čo je to udržateľná budova.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.