CSRD & reporting udržateľnosti

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD) má za následok zvýšenie povinností v oblasti vykazovanie informácií o udržateľnosti. Viac spoločností ako kedykoľvek predtým je teda povinných sprístupniť správu o ESG (niekedy nazývanú aj správa o CSR).

Iniciujte vhodné opatrenia pre svoje CSR správy už v počiatočnej fáze.

Pripravte sa na rastúce požiadavky CSRD a príslušných Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS):

Čo je to vykazovanie informácií o udržateľnosti?

Vykazovanie informácií o udržateľnosti poskytuje dôležité informácie o vplyve a opatreniach v oblasti udržateľnosti spoločnosti. Zvyčajne ho spravuje interný manažment udržateľnosti a môže sa vykonávať podľa rôznych noriem. Usmernenie k procesu vykazovania poskytujú napríklad štandardy GRI Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) alebo Integrovaný rámec pre vykazovanie Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS).

Zvyšujúca sa dynamika prostredníctvom nadchádzajúcich požiadaviek, ako je CSRD, sprísňuje potrebu zosúladenia s vykazovaním výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Okrem regulačných požiadaviek Vám účelovo orientovaná a spoľahlivá komunikácia o podnikovej udržateľnosti pomôže zlepšiť reputáciu medzi zákazníkmi, (budúcimi) zamestnancami, ako aj investormi, a to optimalizáciou výsledkov hodnotenia ESG.

Čo je CSRD Európskej únie?

CSRD je skratka pre Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti. Obsahuje významné zlepšenia, zmeny a doplnenia predchádzajúcich požiadaviek výkazníctva podľa Smernice o nefinančnom výkazníctve (NFRD). CSRD posúva tému vykazovania informácií o udržateľnosti v rámci EÚ na ďalšiu úroveň.

Plán CSRD

„CSRD sa čoraz viac dotýka finančných riaditeľov, controllingu a účtovných oddelení. Ukazovatele udržateľnosti sú už neoddeliteľnou súčasťou financií. Tí, ktorí vytvárajú normy a štruktúry, sú na budúcnosť dobre pripravení.“

– Mag. Karl Resel, Senior Manager

Uľahčíme Vám prácu a zistíme, ako do seba zapadajú rôzne normy, smernice a rámce pre Vaše podnikanie a stratégiu udržateľnosti.

CDP, TCFD, CSRD, ESRS:
Zlepšenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti je väčšinou pomerne zložité.

Pre nás ide o každodennú záležitosť.

Prínosy vykazovanie informácií o udržateľnosti

Správa CSR ukazuje nielen súčasný stav, ale aj budúce smerovanie činností Vašej spoločnosti z hľadiska udržateľnosti. Preto je vykazovanie informácií o udržateľnosti spojené s viacerými výhodami:

 • Zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami (CSRD, NFRD, NaDiVeG, CSR-RUG, Swiss RBI/CO atď.)
 • Konkurenčná výhoda medzi klientmi vďaka preukázaniu záväzku spoločnosti v oblasti ESG
 • Pozitívne signály pre investorov prostredníctvom zlepšenia hodnotenia ESG, ako aj indexov udržateľnosti
 • Zlepšenie značky zamestnávateľa a udržanie zamestnancov
 • Výkazníctvo vytvára zodpovednosť a ukazuje pokrok prostredníctvom zberu údajov spolu s potenciálom optimalizácie.
 • Pre začínajúcich novinárov: Nastavenie počiatočného riadenia ESG, definovanie podstatných tém na základe hodnotenia významnosti a identifikácia súčasného stavu udržateľnosti.

Naše služby v oblasti výkazníctva udržateľnosti

Ako poradenská firma v oblasti riadenia a udržateľnosti podporujeme spoločnosti vo všetkých potrebných prvkoch. Okrem toho Vám spolu s našou partnerskou agentúrou ponúkame všetky redakčné a grafické služby.

Výkazníctvo udržateľnosti podľa medzinárodných štandardov

Získajte dôveryhodnosť tým, že budete transparentní a porovnateľní!
S cieľom zvýšiť kvalitu informácií o udržateľnosti a podporiť porovnateľnosť úsilia spoločností, boli zavedené rôzne normy. GRI a ďalšie dobrovoľné normy stanovujú medzinárodne uznávané štandardy. Aj CSRD a ESRS usmerňujú štandardy výkazníctva udržateľnosti v Európe. Vďaka našej spolupráci s klientmi zo širokého spektra odvetví, sme si vybudovali odborné znalosti týkajúce sa súčasných a pripravovaných štandardov.
Viac informácií

Integrované a kombinované výkazníctvo

Ukážte, že udržateľnosť nie je len vedľajším aspektom, ale že je komplexne integrovaná do Vašej obchodnej koncepcie.
Zatiaľ čo kombinované správy majú samostatnú časť o udržateľnosti, integrované správy idú ešte o krok ďalej a prelínajú udržateľnosť do každej kapitoly. Naši odborníci na udržateľnosť pomáhajú spoločnostiam pri určovaní obsahu udržateľnosti pre ich kombinovanú alebo integrovanú výročnú správu. Definujeme vhodnú štruktúru a zameriavame sa na dokonalý obsah - aj preto, aby sme spoločnosti pripravili na nadchádzajúce požiadavky CSRD, na základe ktorých budú kombinované správy povinné.

Vykazovanie informácií podľa TCFD

Zhodnoťte hrozby zmeny klímy a využite príležitosti pre svoje podnikanie
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) sa zaviazala podporovať zverejňovanie informácií súvisiacich so zmenou klímy, čím zlepšuje pochopenie podstatných rizík a umožňuje účastníkom trhu posúdiť príležitosti a hrozby vyplývajúce z meniacej sa klímy. Naši odborníci Vám poskytnú najlepšiu podporu pri zavádzaní systému vykazovania podľa TCFD.
Viac informácií

Vykazovanie CDP

Prispejte k ochrane klímy spracovaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy
Cieľom projektu zverejňovania informácií o emisiách uhlíka (CDP) je pozitívne prispievať k ochrane životného prostredia a klímy spracúvaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy. Naším cieľom je, aby spoločnosti riešili výzvy v oblasti udržateľnosti a klímy štruktúrovaným a holistickým spôsobom. Preto radi podporíme Vašu spoločnosť pri riešení programov CDP - Zmena klímy, Voda, Lesy a Dodávateľský reťazec.
Viac informácií

Analýza významnosti

Zistite najdôležitejšie kľúčové faktory pre Vašu spoločnosť, aby ste sa mohli priamo zamerať na problémy
Analýza významnosti umožňuje spoločnostiam identifikovať potenciálne problémy v oblasti udržateľnosti, ktoré sú relevantné pre ich podnikanie a hodnotový reťazec. Téma môže byť podstatná z hľadiska vplyvu na udržateľnosť, z finančného hľadiska alebo z hľadiska zúčastnených strán. Celkovo tieto vstupy určujú "najpodstatnejšie otázky" organizácie, ktoré sa potom stávajú kľúčovými prvkami výkazníctva a riadenia udržateľnosti.
Viac informácií

Riadenie zúčastnených strán a komunikácia ESG

Nadviažte kontakt a pochopte pohľad zúčastnených strán
Vedenie dialógu či prieskumu medzi zúčastnenými stranami znamená zapojenie interných a externých strán s cieľom získať ich názory na rôzne témy udržateľnosti, ktoré sa týkajú Vášho podniku. Zapojenie sa do dialógu s kľúčovými zúčastnenými stranami môže byť pre spoločnosť veľmi prospešné, pretože získava dôležitých zástancov. Okrem toho sú výsledky dialógu so zúčastnenými stranami dôležitým doplnkom pri analýze tém udržateľnosti vášho podniku. Naši odborníci môžu poskytnúť a sprevádzať online prieskumy, rozhovory, fokusové skupiny, okrúhle stoly a scenáre v rámci rôznych časových harmonogramov a mnohých ďalších online alebo osobných formátov.

Ukazovateľ a správa údajov

Získajte holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov na vytvorenie strategického riadenia udržateľnosti
Na vytvorenie dobrého systému výkazníctva a riadenia udržateľnosti je potrebný holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov. Dávajú udržateľnosti hmatateľný význam, pomáhajú Vašej organizácii pri stanovovaní správnych cieľov a sledovaní výkonnosti pri ich dosahovaní. S našou podporou môžete nastaviť správny proces na správu údajov, určiť správne ukazovatele a vybrať riešenie na správu údajov alebo softvér, ktorý je vhodný pre budúcnosť Vášho podniku.

Overovanie a uisťovanie správ

Získajte dôveru prostredníctvom externého overovania správ a uisťovania
Vzťahy sú založené na dôvere. Ak vytvárate správu, chcete, aby si Vaši čitatelia boli istí, že sa na Váš obsah a správy môžu spoľahnúť. Preto kontrolujeme aj správy alebo relevantné informácie o udržateľnosti v rámci integrovaných správ. Ako? Overujeme všetky rôzne správy a zisťujeme, či sú obsah a ukazovatele relevantné a čísla správne. Nakoniec vytvoríme vyhlásenie o vierohodnosti správy a list vedeniu s odporúčaniami pre interné účely.
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o CSRD a vykazovaní informácií o udržateľnosti

Výkazníctvo udržateľnosti nie je len zákonnou požiadavkou. Je to aj komunikačný nástroj, ktorý poskytuje dôležité informácie zúčastneným stranám. Vykazovanie informácií o udržateľnom rozvoji tak prispieva k transparentnosti činností spoločnosti a vplyvu jej obchodných aktivít. Okrem toho môže výkazníctvo udržateľnosti slúžiť ako nástroj riadenia na analýzu súčasného stavu výkonnosti spoločnosti v oblasti ESG.

Správa o udržateľnosti je povinná pre čoraz viac spoločností. To, či sa táto povinnosť týka aj Vašej organizácie, závisí od rôznych aspektov, napríklad od počtu zamestnancov alebo čistého obratu.

 • Veľké spoločnosti s priemerným ročným počtom 250 alebo viac zamestnancov (bez ohľadu na orientáciu na kapitálový trh) a celkovými aktívami nad 25 miliónov EUR alebo obratom nad 50 miliónov EUR
 • Všetky malé a stredné podniky orientované na kapitálový trh s výnimkou mikropodnikov (od 1.1.2026). Podľa smernice 2013/34/EÚ sa podniky považujú za malé, ak prekračujú dve z týchto troch charakteristík:
 1. 10 zamestnancov,
 2. 450 000 EUR v celkových aktívach a
 3. 900 000 EUR v čistých tržbách.

Časová os je znázornená nižšie:

 • Spoločnosti, ktoré sú už povinné zverejňovať správu o udržateľnosti podľa vnútroštátnej implementácie smernice o nefinančnom vykazovaní NFRD (napr. „CSR-RUG“ v Nemecku, „NaDiVeG“ v Rakúsku): Vykazovanie za všetky finančné roky začínajúce 1. januára 2024 alebo neskôr (dátum zverejnenia správy bude v roku 2025).
 • Veľké spoločnosti, ktoré zatiaľ nie sú povinné predkladať správu o udržateľnosti: 2025 alebo neskôr (dátum zverejnenia správy bude v roku 2026)
 • Kótované malé a stredné podniky a malé, nekomplexné úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne: Vykazovanie za všetky účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2026 alebo neskôr (dátum zverejnenia správy bude v roku 2027).

Keďže CSRD bude mať v budúcnosti za následok zvýšené ohlasovacie povinnosti, je nevyhnutné zaoberať sa nadchádzajúcimi zmenami v počiatočnej fáze a iniciovať príslušné opatrenia.

Keďže CSRD bude mať v budúcnosti za následok zvýšené ohlasovacie povinnosti, je nevyhnutné zaoberať sa nadchádzajúcimi zmenami v počiatočnej fáze a iniciovať príslušné opatrenia. Ako prvý krok by bolo obzvlášť dôležité získať prehľad o požiadavkách súčasného stavu ESRS (Európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti) a zvážiť, do akej miery sú pre spoločnosť uplatniteľné. Dôležité je tiež určiť súčasnú úroveň vyspelosti spoločnosti týkajúcu sa vykazovania informácií o udržateľnosti, aby bolo možné včas identifikovať dodatočné požiadavky a primerane naplánovať zdroje. Vzhľadom na budúci povinný audit udržateľnosti by sa mali v počiatočnom štádiu koordinovať aj očakávania audítorov. Naši odborníci na udržateľnosť Vás v týchto krokoch radi podporia.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.