Udržateľné financie & EU Taxonómia

Udržateľné financie zahŕňajú pri prijímaní investičných rozhodnutí zásady Environmental, Social & Corporate Governance (ESG). S rastúcim tlakom sa pre mnohé spoločnosti stáva kľúčovým zosúladiť svoje hospodárske aktivity s tzv. taxonomickými cieľmi EÚ.

Zelené investície sú na vzostupe a Vaše šance tiež

Zvýšte svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti a možnosti na kapitálovom trhu. Pripravte svoju spoločnosť na Nariadenie EÚ o taxonómii, ekologické financovanie a možnosti udržateľného investovania.

Udržateľné financovanie a jeho význam pre podnikanie

Udržateľné financovanie sa stalo dôležitou oblasťou činnosti spoločností. V kontexte politiky EÚ je trvalo udržateľné financovanie úzko spojené s európskou Zelenou dohodou. Financovanie udržateľného rozvoja podporuje hospodársky rast a zároveň znižuje tlak na životné prostredie. Okrem ochrany životného prostredia zahŕňa definícia udržateľného financovania aj sociálne aspekty a aspekty riadenia.

EU Taxonómia pre udržateľný rast

EU Taxonómia je klasifikačný systém pre hospodárske činnosti s cieľom určiť, do akej miery sú environmentálne udržateľné. Preto je známa aj ako Zelená EU Taxonómia. Pre účastníkov trhu, ako sú napríklad finančné inštitúcie, rámec udržateľnosti výrazne podporuje identifikáciu najlepších možností pre udržateľné investície. Zatiaľ čo zákazníci finančných inštitúcií rozširujú svoje podnikanie v súlade s taxonómiou o investície (plány CAPEX) na uskutočnenie prechodu, finančné inštitúcie čelia obchodným príležitostiam prostredníctvom financovania týchto plánov prechodu. EU Taxonómia je preto významným nástrojom na podporu udržateľného rastu prostredníctvom kapitálových tokov.

Prínosy udržateľného financovania

Udržateľné financie prispievajú k transparentnosti rizík súvisiacich s faktormi ESG. Opatrenia v oblasti udržateľného financovania môžu mať vplyv na zmiernenie týchto rizík prostredníctvom vhodného riadenia finančných a podnikových subjektov. Vaše výhody vyplývajúce z prispôsobenia sa požiadavkám udržateľného financovania a súvisiacim témam sú preto rôznorodé:

Získajte holistický prehľad o príležitostiach a rizikách pre Vašu prevádzku v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy

Získajte odpovede na kľúčové otázky: Ktoré projekty podporujú zosúladenie mojich obchodných operácií s Taxonómiou EÚ? Môžem v tejto súvislosti využiť výhody udržateľného financovania?

Využite zlepšenie svojho úverového ratingu ako udržateľného podniku - dokazuje to vyšší rating ESG.

Optimalizujte komunikáciu s finančnými inštitúciami, investormi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Zosúladenie vášho podnikania s taxonomickou klasifikáciou EÚ – ako odborníci na udržateľnosť Vám ponúkame okrem tohto ešte oveľa viac

Naše služby v oblasti udržateľného financovania

Uplatňujeme holistický prístup, aby sme Vám pomohli nájsť najlepšie riešenie. Naši odborníci na udržateľné financovanie Vás podporia pri riešení všetkých otázok, ktoré sa odrážajú vo Vašom hlavnom podnikaní – od stratégie až po implementáciu prevádzkových regulačných požiadaviek. 

Zosúladenie taxonómie EÚ

Ideálne riešenie pre Vašu výkonnosť v oblasti udržateľnosti a výkazníctva.
Nariadenie EÚ o taxonómii určuje, ktoré hospodárske činnosti možno považovať za udržateľné. Čoraz viac podnikov musí v rámci svojho nefinančného výkazníctva poskytovať informácie o tom, do akej miery sú ich hospodárske činnosti v súlade s taxonómiou EÚ. Pomôžeme Vám splniť tieto regulačné požiadavky. V tomto procese Vám tiež určíme možnosti, ako zvýšiť udržateľnosť Vašich obchodných činností.
Viac informácií

SBTi & PCAF: Hodnotenie a znižovanie financovaných emisií

Merajte a znížte uhlíkovú stopu Vášho portfólia.
Financované emisie (Scope 3.15) zvyčajne predstavujú väčšinu uhlíkovej stopy finančnej inštitúcie. Ak chcete znížiť emisie, ktoré spôsobuje Vaše investičné portfólio, musíte najprv vypočítať východiskovú hodnotu. Pomôžeme Vám aplikovať štandard PCAF, ktorý Vám umožní merať Vaše financované emisie. Na základe toho s Vami vypracujeme stratégie a stanovíme Science Based Targets (SBTi), ako dekarbonizovať Vaše portfólio.
Viac informácií

Vykazovanie CDP

Prispejte k ochrane klímy spracovaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy
Cieľom projektu zverejňovania informácií o emisiách uhlíka (CDP) je pozitívne prispievať k ochrane životného prostredia a klímy spracúvaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy. Naším cieľom je, aby spoločnosti riešili výzvy v oblasti udržateľnosti a klímy štruktúrovaným a holistickým spôsobom. Preto radi podporíme Vašu spoločnosť pri riešení programov CDP - Zmena klímy, Voda, Lesy a Dodávateľský reťazec.
Viac informácií

Vykazovanie informácií podľa TCFD

Zhodnoťte hrozby zmeny klímy a využite príležitosti pre svoje podnikanie
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) sa zaviazala podporovať zverejňovanie informácií súvisiacich so zmenou klímy, čím zlepšuje pochopenie podstatných rizík a umožňuje účastníkom trhu posúdiť príležitosti a hrozby vyplývajúce z meniacej sa klímy. Naši odborníci Vám poskytnú najlepšiu podporu pri zavádzaní systému vykazovania podľa TCFD.
Viac informácií

Zelené dlhopisy

Identifikujte najdôležitejšie faktory pre rozšírenie skupiny investorov.
Prilákať nových investorov orientovaných na životné prostredie. Zvýšiť potenciál refinancovania bez zníženia likvidity a úverového rizika a vytvoriť dodatočnú marketingovú hodnotu. Podporujeme vás v celom procese vydávania alebo investovania do zelených dlhopisov. Od pomoci pri výbere udržateľných produktov a zabezpečenia, aby projekt a/alebo produkt spĺňal kritériá taxonómie EÚ, až po vypracovanie rámca pre emisie udržateľných financií. Naši odborníci Vás sprevádzajú nielen pred, počas a po vydaní zeleného dlhopisu, ale zabezpečujú aj overenie (stanovisko druhej strany).

Riadenie rizík ESG a klímy

Získajte predstih pred budúcnosťou, aby Vás neprekvapili žiadne incidenty, ktoré ovplyvnia Vaše podnikanie!
To, čo je známe dnes, môže byť v budúcnosti inak! Naše služby sa zaoberajú celým spektrom cyklu identifikácie, analýzy, hodnotenia, monitorovania a reakcie na skutočné a potenciálne riziká. Na základe našich nástrojov a skúseností Vám ponúkame poradenstvo v súvislosti s novými výzvami a pomáhame Vám na ne reagovať. Berieme do úvahy trhové riziká, straty a škody na majetku v dôsledku klimatických a spoločenských zmien a priame a nepriame riziká v rámci hodnotového reťazca, ako aj pre konkrétne odvetvia podnikania. Naše aktivity v oblasti riadenia rizík Vám poskytujú udržateľné poznatky o budúcich výzvach.

Hodnotenia ESG

Staňte sa atraktívnejšími pre investorov výberom poskytovateľa hodnotenia ESG
Pri posudzovaní rizík spojených s investíciami je potrebné zohľadniť nielen finančné výsledky, ale aj výsledky spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Poskytovatelia ratingu ESG merajú, ako dobre spoločnosť riadi svoje environmentálne, sociálne a riadiace problémy. Či už ide o ISS, CDP, Ecovadis alebo MSCI - všetky majú svoje vlastné kritériá, klasifikáciu odvetví a systematické hodnotenie. My v denkstatt Vám pomôžeme nájsť vhodného poskytovateľa ratingu ESG pre Vaše publikum, efektívne odpovedať na dotazníky a zorganizovať interný výskum dôkazových dokumentov tak, aby ste mali zavedený bezpečný a spoľahlivý proces pre Vaše nadchádzajúce správy ESG.

Riadenie dotácií

Realizujte svoje projekty prostredníctvom optimalizovaného využívania environmentálne relevantných finančných nástrojov a možností financovania.
Najmä pri pohľade na vysoké emisie CO2 súvisiace s energiou a procesmi, stojí Vaša spoločnosť pred výzvou dekarbonizácie. Na ceste k neutralite skleníkových plynov Vás podporujeme aj finančne, a to udržateľným riadením dotácií. Prostredníctvom individuálnych analýz dotácií plánovaných investícií, znižujeme Vaše náklady a obchodné riziká. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam identifikujeme pre našich medzinárodných klientov možnosti udržateľného financovania a poskytujeme podporu pri predkladaní a spracovaní projektov financovania.
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o udržateľnom financovaní

Nariadenie EÚ o taxonómii je klasifikačný systém pre udržateľné činnosti podnikov. Považuje sa za obrovský nástroj na implementáciu Európskej zelenej dohody, pretože zvyšuje atraktívnosť udržateľných obchodných modelov pre finančný trh.

EU Taxonómia je právne záväzná. Finančné inštitúcie sú povinné zverejňovať, do akej miery sú činnosti spoločností, ktoré financujú, environmentálne udržateľné. Spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje smernica o Zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD), musia na druhej strane vykazovať podiel zosúladenia s taxonómiou. V budúcnosti bude NFRD nahradená Smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD), preto sa rozsah pôsobnosti z taxonómie EÚ rozšíri.

Rozdiel medzi udržateľným a zeleným financovaním spočíva v zameraní. Udržateľné financie sa týkajú všetkých tém udržateľnosti. Zelené financie sa naopak zameriavajú na environmentálne otázky, ako sú emisie uhlíka, biodiverzita alebo prevencia znečistenia vody.

Udržateľné financie sa zaoberajú mnohými témami, ktoré súvisia s udržateľným rozvojom, ako aj nástrojmi a aktérmi na finančnom trhu. Preto zahŕňajú opatrenia pre udržateľný rozvoj z finančného hľadiska. ESG je súčasťou tém udržateľného financovania. Hodnotenie ESG poskytuje informácie o tom, ako dobre si spoločnosť vedie v oblasti Environmental, Social & Corporate Governance.

Po prvé, s cieľom zviditeľniť sa: najmä v prípade dlhopisov sa prístup k dlhodobo orientovaným poskytovateľom kapitálu môže zvýšiť tým, že sa objavia v katalógu ratingových inštitúcií, a to ešte viac v prípade prvotriedneho ratingu. Po druhé, externá nezávislá pečať kvality, ktorá pokrýva všetky aspekty ESG odvetvia, podporuje tvrdenie o udržateľnosti. Po tretie, dobrý rating uznávajú aj banky. Pri hodnotení výkonnosti ESG je stále prítomný určitý subjektívny faktor a dobré ratingy môžu pomôcť využiť konfirmačné skreslenie vo svoj prospech.

Vďaka ratingovému rámcu získam aktuálnu, neutrálnu a externú definíciu „najlepšieho v triede“, s ktorou sa môžem porovnávať s priamymi alebo nepriamymi konkurentmi z celého odvetvia na celom svete. Slúži to ako nástroj na hodnotenie stratégie udržateľnosti a poskytuje účinný prehľad o silných a slabých stránkach.

Sledovať rôzne ratingové inštitúcie, ich cieľové skupiny, metodické špecifiká a informačné potreby na dosiahnutie priaznivých výsledkov nie je triviálne. Skúsenosti spoločnosti denkstatt Vám pomôžu získať rýchly prehľad, vybrať si poskytovateľa ratingu, ktorý spĺňa Vaše potreby, a efektívne zorganizovať proces hodnotenia. Okrem toho Vás usmerníme, ako čo najlepšie využiť hodnotiacu správu na napredovanie Vašej stratégie udržateľnosti v dlhodobom horizonte.

Mnohí poskytovatelia ratingových služieb zakladajú svoje hodnotenie na zverejnených informáciách. Ak tieto nie sú k dispozícii alebo nie sú dobre štruktúrované a ak spoločnosť nespolupracuje, výsledok je horší, ako by mal byť. V rámci hodnotenia ESG sa nevykonáva výlučne hodnotenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti, ale najmä hodnotenie riadenia udržateľnosti a transparentnosti. Takže najmä v prípade nízkej transparentnosti alebo nedostatočne štruktúrovaných prístupov je výsledok hodnotenia zlý, aj keď v zákulisí môžu byť dosiahnuté úspechy v oblasti napredovania udržateľnosti.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.