Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika je udržateľný hospodársky model, ktorý prosperuje v rámci hraníc našej planéty a mení náš súčasný lineárny hospodársky systém na cirkulárny a regeneračný.

Choďte príkladom a prispievajte k nadčasovej zmene systému,

ktorá rieši nielen ekologické problémy, ale zlepšuje aj výkonnosť vašej firmy a znižuje náklady.

Čo je cirkulárna ekonomika?

Cirkulárna ekonomika je hospodársky model, ktorý je protikladom lineárneho hospodárstva,v ktorom spracovanie materiálov a výroba produktov vedie k vysokej miere likvidácie odpadu. V cirkulárnej ekonomike sa v čo najväčšej miere predchádza vzniku odpadu a rôznym druhom znečistenia tým, že sa zachováva vysoká ekonomická hodnota používaných výrobkov a materiálov. Zhodnocovanie materiálov na konci životnosti produktu znižuje dopyt po prvotných materiáloch. Okrem toho je základom eco-friendly dizajn výrobkov.

Prečo je cirkulárna ekonomika dôležitá pre podniky?

Cirkulárny obchodný model síce nie je míľou navyše, ale bude pre spoločnosti v budúcnosti veľmi dôležitý. Cirkulárna ekonomika je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (European Green Deal), zohráva kľúčovú úlohu v dekarbonizácii a pri snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a v boji proti znečisťovaniu životného prostredia. V novom akčnom pláne cirkulárnej ekonomiky sa kladie dôraz na celý životný cyklus výrobkov a opisujú sa v ňom konkrétne požiadavky i regulačné zmeny, ktoré sa týkajú širokého spektra odvetví, ako sú elektronika a IKT, batérie a vozidlá, obaly, plasty, textil, stavebníctvo a budovy a tiež potraviny.

Na konci životného cyklu výrobkov v týchto odvetviach čelíme mnohým environmentálnym problémom, ako je elektronický odpad, znečistenie plastmi, likvidácia nebezpečných materiálov alebo únik ťažkých kovov. Od spoločností sa v súčasnosti vyžaduje, aby do svojich obchodných stratégií a stratégií udržateľnosti začlenili aspekty cirkulárnej ekonomiky, pripravili sa na regulačné požiadavky a definovali obehové opatrenia a plány. Aj keď to môže znieť len ako čistá nevyhnutnosť, koncepty cirkulárnej ekonomiky so sebou prinášajú aj ekonomické a podnikové výhody, a zároveň prispievajú k regenerácii prírodných systémov.

Výhody riešení pomocou cirkulárnej ekonomiky

businesses profit from the Circular economy in three ways
economic business benefits of the Circular Economy

Cirkulárna ekonomika je prospešná z hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho hľadiska:

Hospodárske:

Životné prostredie:

Sociálna oblasť:

Rozvoj obchodných stratégií cirkulárnej ekonomiky

Denkstatt vychádza z dlhodobých skúseností s rozvojom stratégií, prenosom znalostí, hodnoteniami a analýzami, ktoré pomôžu spoločnostiam nájsť svoje miesto v cirkulárnej ekonomike. Podporíme vás pri navrhovaní a implementácii stratégie obehového hospodárstva. Spoločne zadefinujeme plán v súlade s vašim dlhodobým obchodným zámerom a existujúcimi stratégiami stanovením jasných cieľov a zodpovedností.

Okrem toho sa v rámci nasledujúcich služieb zameriavame na konkrétne aspekty vašej cesty k transformácii:

Workshopy cirkulárnej ekonomiky

Identifikujte príležitosti, získajte vedomosti o tomto koncepte medzi divíziami a vytvorte si prvý pocit o svojom mieste v obehovom hospodárstve.

Školenia cirkulárnej ekonomiky

Predstavte tento koncept na jednodňovom workshope vo Vašej firme s cieľom vytvoriť spoločné porozumenie, zvýšiť povedomie a pripraviť sa na nadchádzajúce právne predpisy.

Analýza pomeru nákladov a výdajov

Urobte rozhodnutia na základe faktov a overte si uskutočniteľnosť svojich nápadov v oblasti cirkulárnej ekonomiky z hľadiska environmentálnych a ekonomických nákladov a benefitov.

Analýza materiálových tokov

Rozpoznajte bolestivé miesta v materiálových tokoch a optimalizujte využívanie zdrojov pomocou jasných výsledkov pre zložité problémy.

Posúdenie vplyvu legislatívy

Záruka prijímania správnych rozhodnutí prostredníctvom posúdenia dôsledkov právneho vývoja na vaše podnikanie a produkty.

Ekodizajn

Zvýšte ekologickosť svojich výrobkov alebo služieb počas celého ich životného cyklu zavedením ekodizajnu.

Obehové balenie

Stanovte usmernenia, vyberte správny materiál a spolupracujte s kľúčovými zúčastnenými stranami s cieľom zvýšiť cirkulárnosť vašich obalov.

Nakladanie s odpadom

Znížte množstvo odpadu, optimalizujte náklady a získajte podporu zamestnancov z hľadiska životného prostredia vďaka našim školeniam a workshopom.

Podporíme vás

pri navrhovaní a implementácii stratégie obehového hospodárstva

FAQ

Často kladené otázky o cirkulárnej ekonomike

Cirkulárna ekonomika je koncept udržateľného hospodárskeho systému, ktorý vďačí za svoje rastúce verejné povedomie Nadácii Ellen MacArthurovej a ďalším organizáciám. Riadi sa zásadami, ako je predchádzanie vzniku odpadu a znečistenia, čo najdlhšie zachovanie vysokej ekonomickej hodnoty používaných výrobkov a materiálov a regenerácia prírodných systémov.

Obchodné modely a procesy, ktoré maximalizujú hodnotu zdrojov a zvyšujú životnosť výrobkov, sa vo všeobecnosti riadia zásadami obehového hospodárstva. To môže zahŕňať efektívne využívanie zdrojov, udržateľný dizajn výrobkov, uzavreté dodávateľské reťazce, dobre navrhnutú koncepciu odpadového hospodárstva alebo hodnotenie životného cyklu.

Hoci recyklácia je určite súčasťou cirkulárnej ekonomiky, koncept cirkulárnej ekonomiky zahŕňa oveľa viac. Prostredníctvom inovácie obchodných modelov sa zameriava na zmenu systému, v rámci ktorej sa naše lineárne hospodárstvo zmení na obehový a udržateľný hospodársky systém. Postoj k opätovnému použitiu, oprave a recyklácií zohráva v cirkulárnej ekonomike jednoznačne kľúčovú úlohu.

Analýza materiálových tokov – material flow analysis (MFA) – zachytáva, kvantifikuje a prezentuje vzájomné pôsobenie materiálových tokov a ich zmeny v priebehu procesov. Poskytuje jasné výsledky pre komplexné problémy na úrovni krajiny, regiónu, skupiny alebo spoločnosti a môže vám pomôcť optimalizovať využívanie zdrojov alebo prijať udržateľné opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva. Vo forme inventarizácie životného cyklu je MFA východiskovým bodom pre posúdenie životného cyklu, určenie produktovej uhlíkovej stopy(PCF) alebo vytvorenie environmentálneho vyhlásenia o výrobkoch (EPD) pre váš produkt.

Na optimalizáciu odpadového hospodárstva spoločnosti je potrebné najprv zhodnotiť existujúce riešenia a ich praktické využitie. Následne je možné vyvinúť vhodnejšie riešenie s ohľadom na optimalizáciu nákladov, súhlas zo strany zamestnancov alebo obyvateľov a prínos pre životné prostredie. Okrem toho je dôležité pozrieť sa na celkový obraz lokálnych riešení. Naše poradenské služby v oblasti odpadového hospodárstva Vám pomôžu nájsť správne riešenie pre Vašu spoločnosť.

Výzvy vznikajú v rôznych oblastiach:

Politická regulácia:

  • Je potrebný rámec pre väčšiu zrozumiteľnosť, harmonizáciu a podporu cirkulárnej ekonomiky
  • nedostatočná spolupráca medzi aktérmi cirkulárnej ekonomiky (spoločnosťami, akademickými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami atď.), ktorú by mohli podporiť právne predpisy
  • Regulačné orgány musia zaujať holistický postoj, ktorý umožní transformáciu hospodárskeho systému, a nie sa zameriavať len na opatrenia na konci životnosti, ako je správne nakladanie s odpadom.

Informovanosť a správanie:

  • Spotrebiteľské správanie a rozhodovanie o životnom štýle sú prevažne formované lineárnym myslením. Je potrebné zmeniť správanie a preferencie.
  • V mnohých prípadoch sa príležitosti a riziká cirkulárnej ekonomiky v podnikových stratégiách alebo rozhodnutiach dostatočne nezohľadňujú, pretože o tejto téme chýba dostatočné povedomie.

Technológia a odborné znalosti:

  • Interné odborné znalosti v oblasti cirkulárnej ekonomiky sú často nedostatočné a prínosy obehových opatrení sa podceňujú.
  • Je potrebné investovať do vývoja technológií, výskumu a zberu údajov.
  • Je potrebné posilniť vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike, ako aj spoluprácu a výmenu skúseností.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.