ESG & manažment udržateľnosti

ESG a manažment udržateľnosti je podnikový manažment orientovaný na budúcnosť. Riaďte vplyv Vašej spoločnosti z hľadiska environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov pomocou stratégie na mieru, ktorá vyhovuje Vašim potrebám.

Pozdvihnite svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti na vyššiu úroveň

Vieme, ako Vás k tomu priviesť – od zlepšenia výkonnosti ESG až po účinnú stratégiu udržateľnosti pre Vaše podnikanie.

Aký je rozdiel medzi ESG a manažmentom udržateľnosti?

Pojmy ESG a manažment udržateľnosti súvisia s podnikovou udržateľnosťou. Často sa používajú zameniteľne. To isté platí aj pre pojem spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR), ktorý sa v poslednom čase dostáva trochu do úzadia. Existuje však niekoľko rozdielov, ktoré by ste mali poznať.

3 piliere ESG

ESG je skratka pre Environmental, Social & Corporate Governance. Tri piliere ESG ukazujú, ako udržateľne spoločnosť v týchto troch dimenziách funguje.

Environmental:

Ide o manažment udržateľnosti prírodných zdrojov a zachovanie ekosystému. Tento pilier zahŕňa dekarbonizačné opatrenia, ako aj otázky týkajúce sa spotreby energie a vody alebo aktivít na podporu biodiverzity či zlepšenie obehového charakteru Vašich obchodných procesov.

Social:

Cieľom je spoločensky hodnotný prínos pre ľudí, ktorí pôsobia vo vašom hodnotovom reťazci. Okrem riešenia potrieb svojich zamestnancov sa od spoločností vyžaduje aj spolupráca s dodávateľmi, komunitami a zúčastnenými stranami.

Governance:

Vedenie, vnútorné štruktúry a procesy sú pre ekologické podnikanie dôležité, pričom treba mať na pamäti protikorupčnú politiku a etickú kultúru podnikania. Nakoniec, v dnešnej dobe záleží aj na tom, ako je organizácia riadená.

Udržateľnosť a ESG: je to jedno a to isté?

Hoci existujú tendencie používať ESG a manažment udržateľnosti ako zameniteľné pojmy, existujú rozdiely v perspektívach. ESG sa viac zameriava na finančné riziká a možnosti výnosov z hľadiska udržateľného investovania. Hodnotenie ESG poskytuje informácie o výkonnosti a potenciálnych rizikách v oblasti udržateľnosti podniku. Zlepšovanie ESG skóre je to, o čo sa usilujú mnohé spoločnosti. Keďže investovanie do ESG zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu, dobré skóre ESG vedie k väčším príležitostiam na kapitálovom trhu. Manažment udržateľnosti zahŕňa činnosti a stratégie na aktívne riadenie vplyvov spoločnosti. Analýza významnosti a zapojenie zúčastnených strán sú bežnými prístupmi k manažmentu udržateľnosti, rovnako ako správa údajov, stanovenie ukazovateľov a výkazníctvo udržateľnosti.

Prečo by spoločnosti mali prijať ESG

ESG reporting je dôležitý pre investorov, ale aj pre zákazníkov, zamestnancov, spoločnosť a strategické rozhodnutia vo všeobecnosti. Preto je dôležité porozumieť kritériám ESG. A čo viac: So stratégiou ESG nenechávate svoje skóre na náhodu!

Podeľte sa s nami o svoje aktuálne obchodné výzvy alebo ciele – o zvyšok sa postaráme my!

Služby ESG & manažment udržateľnosti

Podporujeme Vás pri rozvoji Vášho podnikania, pričom zohľadňujeme ďalšie šance a riziká zo strany životného prostredia a spoločnosti.

Rozvíjanie tejto schopnosti si vyžaduje, aby ste vedeli:

Ak si tieto prvky uvedomujete, môžete vypracovať nové obchodné stratégie a pripraviť svoju spoločnosť na ekonomiku budúcnosti. Naše poradenské služby denkstatt Vám pomôžu udržateľne transformovať vašu spoločnosť.

Stratégia udržateľnosti

Prispôsobte svoju spoločnosť regulačným, spoločenským, environmentálnym a trhovým zmenám.
Vytváranie stratégií udržateľnosti a akčných plánov je jednou z našich hlavných služieb. Podporíme Vašu spoločnosť pri vytváraní programov udržateľnosti a súvisiacich iniciatív. Vychádzame z našich osvedčených manažérskych nástrojov v oblasti udržateľnosti a výkazníctva ESG, ako aj z bohatých a holistických znalostí medzinárodne uznávaných noriem. Zohľadňujeme trhové trendy a rozvíjame víziu Vašej organizácie do budúcnosti.
Viac informácií

Riadenie rizík a príležitostí

Pretože to, čo je známe dnes, môže byť v budúcnosti iné.
Pokrývame celé spektrum cyklu - od identifikácie, analýzy a hodnotenia až po monitorovanie a reakciu na skutočné a potenciálne riziká a príležitosti súvisiace s udržateľnosťou. Vďaka našim nástrojom a skúsenostiam Vám poradíme v súvislosti s novými výzvami a pomôžeme Vám na ne reagovať. Zohľadňujeme trhové riziká, straty a škody na majetku v dôsledku klimatických a spoločenských zmien. Do našej práce sú zahrnuté aj priame a nepriame riziká v rámci hodnotového reťazca, ako aj pre konkrétne odvetvia podnikania. Naše aktivity v oblasti riadenia rizík vám poskytujú udržateľné postrehy o budúcich výzvach.

Účtovníctvo trvalej udržateľnosti

Zhodnocovanie vplyvov Vášho podnikania na prírodný a sociálny kapitál
Účtovníctvo trvalej udržateľnosti ukazuje skutočný vplyv Vášho podniku na životné prostredie a spoločnosť prostredníctvom speňaženia prírodného a sociálneho kapitálu. Poskytuje hmatateľné výsledky, ktoré slúžia ako jasný základ pre vykazovanie ESG. Pomáhame vám tiež zistiť, ako vaše podnikateľské aktivity prispievajú k udržateľnosti a ako môžu investície do prírody a ľudí podporiť Vaše podnikateľské ciele.
Viac informácií

Riadenie biodiverzity

Riešte riadenie biodiverzity inteligentným spôsobom
Očakáva sa, že biodiverzita bude po zmene klímy ďalšou veľkou témou. Preto sa dostala do podnikateľského sveta a stala sa požiadavkou na výkazníctvo, ako to dokazuje CSRD alebo EU Taxonómia. V denkstatt ponúkame služby, ktoré pomôžu Vášmu podniku zaviesť riadenie biodiverzity ako súčasť stratégie udržateľnosti. Semináre o biodiverzite, základné hodnotenia, práca na holistických stratégiách a akčných plánoch, sú len niekoľkými aktivitami z portfólia našich služieb.
Viac informácií

Analýza významnosti

Zistite najdôležitejšie kľúčové faktory pre Vašu spoločnosť, aby ste sa mohli priamo zamerať na problémy
Analýza významnosti umožňuje spoločnostiam identifikovať potenciálne problémy v oblasti udržateľnosti, ktoré sú relevantné pre ich podnikanie a hodnotový reťazec. Téma môže byť podstatná z hľadiska vplyvu na udržateľnosť, z finančného hľadiska alebo z hľadiska zúčastnených strán. Celkovo tieto vstupy určujú "najpodstatnejšie otázky" organizácie, ktoré sa potom stávajú kľúčovými prvkami výkazníctva a riadenia udržateľnosti.
Viac informácií

Hodnotenia ESG

Staňte sa atraktívnejšími pre investorov výberom poskytovateľa hodnotenia ESG
Pri posudzovaní rizík spojených s investíciami je potrebné zohľadniť nielen finančné výsledky, ale aj výsledky spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Poskytovatelia ratingu ESG merajú, ako dobre spoločnosť riadi svoje environmentálne, sociálne a riadiace problémy. Či už ide o ISS, CDP, Ecovadis alebo MSCI - všetky majú svoje vlastné kritériá, klasifikáciu odvetví a systematické hodnotenie. My v denkstatt Vám pomôžeme nájsť vhodného poskytovateľa ratingu ESG pre Vaše publikum, efektívne odpovedať na dotazníky a zorganizovať interný výskum dôkazových dokumentov tak, aby ste mali zavedený bezpečný a spoľahlivý proces pre Vaše nadchádzajúce správy ESG.

Riadenie zúčastnených strán a komunikácia ESG

Nadviažte kontakt a pochopte pohľad zúčastnených strán
Vedenie dialógu či prieskumu medzi zúčastnenými stranami znamená zapojenie interných a externých strán s cieľom získať ich názory na rôzne témy udržateľnosti, ktoré sa týkajú Vášho podniku. Zapojenie sa do dialógu s kľúčovými zúčastnenými stranami môže byť pre spoločnosť veľmi prospešné, pretože získava dôležitých zástancov. Okrem toho sú výsledky dialógu so zúčastnenými stranami dôležitým doplnkom pri analýze tém udržateľnosti vášho podniku. Naši odborníci môžu poskytnúť a sprevádzať online prieskumy, rozhovory, fokusové skupiny, okrúhle stoly a scenáre v rámci rôznych časových harmonogramov a mnohých ďalších online alebo osobných formátov.

Ukazovateľ a správa údajov

Získajte holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov na vytvorenie strategického riadenia udržateľnosti
Na vytvorenie dobrého systému výkazníctva a riadenia udržateľnosti je potrebný holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov. Dávajú udržateľnosti hmatateľný význam, pomáhajú Vašej organizácii pri stanovovaní správnych cieľov a sledovaní výkonnosti pri ich dosahovaní. S našou podporou môžete nastaviť správny proces na správu údajov, určiť správne ukazovatele a vybrať riešenie na správu údajov alebo softvér, ktorý je vhodný pre budúcnosť Vášho podniku.

Ste pripravení sa pridať?

My v denkstatt podporujeme rôzne organizácie pri zvyšovaní udržateľnosti ich činnosti a pri zabezpečovaní dlhodobých hodnôt.

Vaše výhody

Zosúladiť rastúce očakávania klientov a zúčastnených strán na neustále zlepšovanie, dlhodobo orientovanú a profesionálnu stratégiu udržateľnosti a so sebavedomým postojom k tomu, na čo sa zamerať a na čo nie. Ciele, akčné plány a merateľné ukazovatele vypracované v rámci udržateľnosti Vám pomôžu dosiahnuť:

 • Zavedenie spoľahlivého a moderného manažmentu udržateľnosti
 • Správy o udržateľnosti podľa medzinárodných štandardov (GRI, CSRD atď.) a zlepšenie komunikácie so zúčastnenými stranami
 • Splnenie očakávaní zúčastnených strán, vrátane klientov
 • Aktívne usilovanie sa o dodržiavanie právnych predpisov
 • Robustný manažment rizík ESG
 • Pozitívne signály pre investorov prostredníctvom zlepšených ratingov ESG
 • Zvýšenie vlastného prístupu k úverovému kapitálu
 • Zvýšenie spokojnosti a imidžu zákazníkov
 • Zvýšenie hodnoty značky a budovanie značky zamestnávateľa

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa ESG & manažmentu udržateľnosti

Skóre ESG je hodnotenie výkonnosti spoločnosti. Týka sa to troch oblastí: životného prostredia, sociálnej oblasti a správy a riadenia. Skóre ESG je dôležitým zdrojom informácií pre investorov a ďalšie zainteresované strany spoločnosti. Preto je úzko spojené s udržateľným financovaním. Väčšina hodnotení ESG udáva rozsah od 0 do 100 – čím je skóre vyššie, tým je lepší aj výsledok hodnotenia ESG.

ESG reporting je zverejňovanie environmentálnych, sociálnych a riadiacich vplyvov spoločnosti (ESG). Fondy ESG sú portfóliá akcií alebo dlhopisov, ktoré zohľadňujú environmentálne, sociálne a riadiace faktory.

Analýza významnosti je predpokladom pre ESG reporting podľa uznávaných štandardov pre vykazovanie informácií (CSRD, GRI atď.). Okrem toho je vhodným nástrojom na analytické stanovenie priorít tém udržateľnosti, ktoré možno následne zdôvodniť interne aj externe. V kombinácii s ďalšími analýzami môže analýza významnosti slúžiť ako základ pre vypracovanie stratégie udržateľnosti. Analýza významnosti preto zohľadňuje, ktoré témy udržateľnosti sú najdôležitejšie z hľadiska vplyvu na udržateľnosť (vplyv organizácie na spoločnosť a životné prostredie), vplyvu na podnikanie (riziká a šance súvisiace s udržateľnosťou pre organizáciu), ako aj vstupy z pohľadu interných a externých zúčastnených strán.

Posúdenie významnosti by sa nemalo vnímať ako jednorazové opatrenie. Jeho pravidelným vykonávaním je možné porovnávať a rozpoznať meniace sa trendy. Posúdenie významnosti by sa preto malo vnímať ako nepretržitý proces s priebežnými aktualizáciami a kontrolami.

Na základe globálnej správy o rizikách 2022 sa najzávažnejšie riziká v celosvetovom meradle v období 10 rokov týkajú environmentálnych výziev (zlyhanie klimatických opatrení, extrémne výkyvy počasia a strata biodiverzity), ako aj spoločenských výziev (narušenie sociálnej súdržnosti, krízy v oblasti živobytia). Ekonomické riziká, ako napríklad dlhová kríza, sa umiestnili až na 9. mieste.

Na túto otázku nie je možné nájsť jasnú odpoveď, pretože tu zohráva úlohu mnoho faktorov, ako napríklad veľkosť spoločnosti, obchodný model, organizácia a podniková kultúra. V každom prípade je dôležité považovať riadenie udržateľnosti za prierezovú otázku, ktorá ovplyvňuje spoločnosť ako celok. Potrebný je však priamy kontakt s osobami, ktoré majú rozhodovacie právomoci a skúsenosti s vrcholovým manažmentom. Radi Vám poradíme pri takýchto rozhodnutiach a pomôžeme zaviesť efektívny manažment udržateľnosti.

Účinné riadenie udržateľnosti si vyžaduje zhromažďovanie kvantitatívnych údajov, aby sme mali spoľahlivý základ pre rozhodovanie a mohli merať svoj pokrok. Ak neexistujú žiadne existujúce systémy na zber údajov o udržateľnosti, radi Vám pomôžeme s ich vytvorením a nájdením vhodného softvérového riešenia.

Tu sú bežné otázky, s ktorými sa spoločnosti môžu stretnúť v súvislosti s udržateľnosťou a ESG. Spolupracujeme s Vami, aby ste pozitívne prispeli ku komunitám na miestnej úrovni, ako aj v rámci Vášho hodnotového reťazca, a konali v súlade s prírodným prostredím tým, že dostatočne odpovieme na otázky, ako napríklad:

 • Hodnota: Ako vytvárame hodnotu a pre koho?
 • Vplyv: Aké sú hlavné vplyvy našich obchodných aktivít na ľudí a planétu? Akým príležitostiam a rizikám čelíme?
 • Príspevok: Ako naše podnikanie prispieva k udržateľnej transformácii miestnych a globálnych trhov?
 • Stratégia: Ako je potrebné zmeniť našu obchodnú stratégiu, aby zodpovedala súčasným a budúcim potrebám a aby sme preukázali náš príspevok k udržateľnej budúcnosti?
 • Analýza: Aké dobré výsledky v oblasti udržateľnosti dosahujú naši konkurenti a popredné spoločnosti? Kde sa môžeme umiestniť?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.