Riešenia pre BOZP

EHS Management (BOZP) je skratka pre aspekty životného prostredia, zdravia a bezpečnosti v podnikoch. V čase transformácie, viacerých kríz a príležitostí pomáha BOZP spoločnostiam položiť pevné základy pre riadenie udržateľnosti.

Štyri písmená, ktoré v sebe ukrývajú veľa: Využitie potenciálu BOZP znamená maximalizáciu výkonnosti podniku

BOZP je viac než len dodržiavanie právnych predpisov a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to strategická zložka pre Váš podnik.

Prečo sú procesy BOZP dôležité

Hoci BOZP nie je príjemnou záležitosťou, má strategický význam pre Vaše podnikanie. V tejto oblasti môžu spoločnosti posúdiť a riešiť výzvy, ako aj identifikovať a využiť príležitosti. BOZP vedie k primeranému pochopeniu vašich procesov a súvisiacich vplyvov na otázky životného prostredia a udržateľnosti.

Aspekty systematického zlepšovania environmentálneho správania

Ako môže Váš podnik profitovať z BOZP

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je základom úspešnej spoločnosti. Prostredníctvom našich služieb riadenia BOZP Vám pomôžeme:

  • Splniť požiadavky zákazníkov a trhu
  • Zabezpečiť súlad s právnymi predpismi vo vašej spoločnosti
  • Zaviesť procesy a pevný základ pre riadenie udržateľnosti
  • Získajte spoľahlivé BOZP metriky, ktoré prejdú externými auditmi (napr. CSRD)
  • Riadiť environmentálne procesy a spravovať environmentálne údaje
  • Pracovať na brandingu zamestnávateľa
  • Predvídať požiadavky zákazníkov a iných zúčastnených strán

Naše služby v oblasti BOZP

BOZP je už mnoho rokov jednou z našich najdôležitejších oblastí poradenstva. S pomocou našich poradcov v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, získate hlbšie pochopenie vplyvu Vašej spoločnosti na životné prostredie, ako aj vonkajších (environmentálnych) vplyvov, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu spoločnosť.

Analyzujeme a optimalizujeme procesy a spoločne odvodzujeme opatrenia na zlepšenie environmentálnej výkonnosti. Okrem toho ponúkame nepretržitú podporu pre Váš systém riadenia. Náš prístup denkstatt zahŕňa:

Zavedenie systémov riadenia

Riaďte a optimalizujte procesy zavedením transparentných a jasných štruktúr
Ponúkame podporu pri zavádzaní systémov riadenia kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetiky na základe medzinárodných noriem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001. Integrácia systémov manažérstva sa riadi cieľavedomým, praktickým a individuálnym prístupom. Naše 30-ročné skúsenosti z rôznych odvetví a organizácií v tejto oblasti služieb nám pomáhajú nájsť pre Vás to najlepšie riešenie.
Viac informácií

Dodržiavanie právnych predpisov

Zabezpečte súlad s právnymi predpismi v meniacom sa svete
V prostredí rýchlo sa meniacich regulačných požiadaviek je dodržiavanie právnych predpisov na úrovni spoločnosti čoraz náročnejšie. Napriek tomu je dodržiavanie právnych predpisov pre každý podnik nevyhnutnosťou. Pomôžeme Vašej spoločnosti splniť jej povinnosti a zároveň obmedziť potrebné zdroje na minimum. Okrem toho ponúkame monitoring regulácií, ktorý na rozdiel od právneho registra poskytuje informácie o budúcich reguláciách, ako aj rôzne služby na prevenciu greenwashingu.
Viac informácií

Ukazovateľ a správa údajov

Získajte holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov na vytvorenie strategického riadenia udržateľnosti
Na vytvorenie dobrého systému výkazníctva a riadenia udržateľnosti je potrebný holistický súbor kvantitatívnych ukazovateľov. Dávajú udržateľnosti hmatateľný význam, pomáhajú Vašej organizácii pri stanovovaní správnych cieľov a sledovaní výkonnosti pri ich dosahovaní. S našou podporou môžete nastaviť správny proces na správu údajov, určiť správne ukazovatele a vybrať riešenie na správu údajov alebo softvér, ktorý je vhodný pre budúcnosť Vášho podniku.

Interné audity

Získajte vonkajší pohľad na dodržiavanie predpisov a príležitosti
Ponúkame interné audity pre normy ISO 14001/EMAS, 50001, 45001 a 9001. Ak sa audity vykonávajú správne, sú jedným z najúčinnejších nástrojov na identifikáciu potenciálnych zlepšení v rôznych aspektoch vašej organizácie - od tém kvality a BOZP až po právne záležitosti a riziká. Externá spätná väzba Vám pomôže vypracovať riešenia, poukázať na vaše možnosti a poskytnúť cenné podklady pre realizáciu projektu. Vďaka vonkajšiemu pohľadu zlepšujeme Váš systém tak, aby spĺňal požiadavky príslušnej normy a vhodne reagoval na zmeny, čo je hlavným zdrojom konkurenčnej výhody.

Správa vodných zdrojov

Správa vody ako zdroja - s krištáľovo čistou stratégiou pre vodu
Správa vodných zdrojov ďaleko presahuje rámec klasického hospodárenia s vodou. Užívatelia vody musia spolupracovať pri riešení problémov súvisiacich s vodou na úrovni povodia. Naši odborníci ponúkajú krištáľovo jasné metódy hospodárenia s vodou a priame prístupy k hodnoteniu Vašich vodných rizík.
Viac informácií

Riadenie dotácií

Realizujte svoje projekty prostredníctvom optimalizovaného využívania environmentálne relevantných finančných nástrojov a možností financovania.
Podporujeme Vás pri udržateľnom riadení dotácií, napr. na ceste k neutralite skleníkových plynov. Pomocou analýz dotácií na mieru znižujeme vaše náklady a obchodné riziká. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam identifikujeme pre našich klientov možnosti financovania a poskytujeme podporu pri predkladaní a spracovaní projektov financovania.
Jednoznačné procesy sú základom udržateľnosti Vašej spoločnosti.
Naše služby v oblasti BOZP poskytujú pevný základ.

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa BOZP

Medzinárodné pojmy EHS, HSE a SHE sú obsahovo zhodné. Označujú tú istú tému a často sa používajú ako synonymá. Všetky sú ekvivalentami pre BOZP, ale v upravenom poradí (napr. HSE management znamená health safety environment). 

EHS Management (Environment, Health, and Safety Management) alebo manažment BOZP je bežný pojem v zákonoch, predpisoch a v riadení kvality spoločnosti. Zaoberá sa potenciálnymi zdrojmi nebezpečenstva a rizika a zabezpečuje bezpečnosť práce. Okrem politiky bezpečnosti a ochrany zdravia v podniku zohráva významnú úlohu aj optimalizácia procesov a zavedenie systémov riadenia. BOZP teda zahŕňa širokú škálu činností, ktoré majú byť v súlade s právnymi predpismi, zabezpečovať bezpečnosť a umožňovať efektívnosť v podnikoch. Je tiež základom pre riadenie udržateľnosti spoločnosti, ktoré sa opiera napríklad o údaje. Preto naše služby v tejto oblasti zahŕňajú aj úvahy o ukazovateľoch a správe údajov.

Existujú rôzne normy BOZP. Medzi najznámejšie patria ISO9001 pre systémy manažérstva kvality a ISO14001 pre systémy environmentálneho manažmentu. ISO45001 je novšia norma pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa čiastočne prekrýva s normou ISO14001. Norma ISO50001 sa vzťahuje na manažérstvo energie a je tiež dôležitou témou zameranou na zlepšenie manažérstva BOZP a udržateľnosti. V spoločnosti denkstatt pracujeme s najpoužívanejšími normami BOZP a podporujeme Vás pri hľadaní nedostatkov a potenciálu vašej spoločnosti počas interných auditov.

Náklady a potrebné zdroje sa výrazne líšia v závislosti od zložitosti vašej spoločnosti. Dôležitým základom pre výpočet nákladov je aj stav prispôsobenia a optimalizácie procesov a požiadaviek relevantných pre normy. Odporúčame vykonať analýzu nedostatkov, ktorá poskytne jasný obraz.

Motivovanie a presviedčanie zamestnancov, aby podporili Vašu stratégiu BOZP, je klasickým riadením zmien a závisí od rôznych nástrojov. Napríklad vybudovanie a ukotvenie procesov na zlepšenie internej komunikácie je jedným z kľúčových aspektov procesu implementácie v systémoch riadenia.

Počas zavádzania systému riadenia sa procesy Vašej spoločnosti preskúmajú a analyzujú z hľadiska ich environmentálnej relevantnosti. Vďaka tomuto prístupu je možné procesy optimalizovať. Často možno dosiahnuť významné úspory nákladov prostredníctvom priamych alebo nepriamych účinkov. Atraktivita Vašej spoločnosti pre jej súčasných alebo budúcich zamestnancov sa môže výrazne zvýšiť.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.