Posudzovanie udržateľnosti

denkstatt sa špecializuje na environmentálne hodnotenia celých spoločností, ale aj konkrétnych výrobkov a služieb. Či už chcete identifikovať príležitosti na udržateľnejšiu výrobu alebo informovať zúčastnené strany o svojej výkonnosti – hodnotenie udržateľnosti je nevyhnutnou podmienkou pre Váš ESG manažment.

Získajte jasný obraz o svojom súčasnom stave

Poznajte svoju východiskovú situáciu, aby ste mohli odvodiť uskutočniteľné opatrenia udržateľnosti

Čo je posudzovanie udržateľnosti?

Analýza udržateľnosti odhaduje environmentálnu, sociálnu a ekonomickú výkonnosť podniku, výrobku alebo služby a hodnotí ich vplyv na prírodu, spoločnosť a hospodárstvo. V tomto prípade by sa skombinovali tri piliere, environmentálne posudzovanie životného cyklu (LCA), sociálne posudzovanie životného cyklu (SLCA) a kalkulácia nákladov životného cyklu (LCC). Ktorú metódu si vybrať, alebo či má kombinovaný súbor metód zmysel pre Vaše hodnotenie vplyvu, závisí od predmetu, definície cieľa a rozsahu a systémových hraníc.

Prečo hodnotíte svoj vplyv na životné prostredie?

Výsledky hodnotenia vplyvu slúžia ako základ pre zlepšenie Vašej výkonnosti v oblasti ESG (Environmental, Social & Corporate Governance). Identifikovaním kritických bodov v životnom cykle Vášho výrobku alebo v obchodných operáciách môžete definovať opatrenia napr. na optimalizáciu procesov, zníženie emisií alebo ekologický dizajn, a tak smerovať k udržateľnejším obchodným postupom. Okrem toho Vám posudzovanie udržateľnosti poskytuje dôležité informácie pre Váš ESG reporting a komunikáciu so zúčastnenými stranami.

Aké výhody môže mať Váš podnik

Naše služby hodnotenia udržateľnosti

Posudzovanie životného cyklu (LCA)

Určte vplyv Vášho výrobku na životné prostredie, ako aj možnosti jeho zlepšenia.
LCA identifikuje celkové vplyvy na životné prostredie, ktoré výrobok priamo a nepriamo spôsobuje počas celého svojho životného cyklu, a vyjadruje ich v kategóriách vplyvu, ako je zmena klímy, potenciál eutrofizácie alebo toxicita pre ľudí. V tomto ohľade LCA presahuje rámec uhlíkovej stopy a slúži ako viac holistická analýza vplyvu.
Viac informácií

Uhlíková stopa podniku

Zistite, aké emisie produkuje Vaša spoločnosť.
CCF opisuje celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré spoločnosť priamo a nepriamo vyprodukuje pri svojej činnosti a aktivitách. Je to ideálny nástroj na zisťovanie neefektívnosti, informovanie o snahách o zlepšenie, stanovenie cieľov a optimalizáciu klimatickej výkonnosti vašej organizácie.
Viac informácií

Analýzy životného cyklu výrobku:
PEF, PCF, EPD

Usilujte sa o udržateľné výrobky prostredníctvom ďalších špecifických analýz v rôznych fázach výrobku.
Na základe metódy analýzy životného cyklu sú k dispozícii konkrétnejšie analýzy životného cyklu výrobku:

- PCF (uhlíková stopa výrobku) hodnotí len vplyv výrobku na zmenu klímy

- Metódy EPD (environmentálne vyhlásenie o výrobku) a PEF (environmentálna stopa výrobku) sú z hľadiska usmernení podrobnejšie a riadia sa ďalšími pravidlami, aby bolo možné získať porovnateľné výsledky.

Vodná stopa

Vypočítajte množstvo vody spotrebovanej počas výroby a dodávky výrobku.
Vodná stopa výrobku je objem sladkej vody spotrebovanej na výrobu výrobku počas celého jeho dodávateľského reťazca. Uvádza objem spotreby vody (vyparovanie alebo zapracovanie do výrobku) podľa zdroja a objem znečistenej vody podľa typu znečistenia. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o našich službách súvisiacich s vodou, tu ich môžete nájsť
Viac informácií
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o posudzovaní udržateľnosti

Posudzovanie udržateľnosti slúži ako hodnotenie výkonnosti spoločnosti, výrobku alebo služby v oblasti udržateľnosti. Analyzuje environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy, ktoré môže spoločnosť spôsobiť počas všetkých svojich obchodných operácií. V prípade výrobku sa hodnotí celý životný cyklus a vplyvy na životné prostredie v jednotlivých fázach výrobku. Na rozdiel od uhlíkovej stopy sa nezohľadňujú len emisie, ale aj ďalšie faktory, ako sú všetky druhy znečistenia, spotreba zdrojov alebo odpad.

Existujú rôzne metódy posudzovania výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Výber metódy závisí od toho, či sa hodnotí celá spoločnosť alebo len výrobok, ako aj od ďalších faktorov. Medzi nástroje patrí napríklad analýza životného cyklu (LCA), uhlíková stopa, vodná stopa, environmentálna stopa výrobku (PEF) alebo environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD).

V porovnaní s uhlíkovou stopou výrobku je LCA viac holistickým ekologickým posudzovaním, pri ktorom sa berie do úvahy množstvo environmentálnych vplyvov rôznych fáz výrobku. Uhlíková stopa vypočítava emisie výrobku a hodnotí jeho výkonnosť len z hľadiska zmeny klímy, zatiaľ čo LCA zohľadňuje mnohé ekologické vplyvy, ako je okyslenie oceánov, toxicita pre človeka alebo využívanie pôdy.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.