Ochrana údajov v spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto politika ochrany údajov popisuje, ako spoločnosť Denkstatt Slovensko s.r.o., sídlom na Zochova 5, 811 03, IČO: 46 016 571,  (ďalej len „my“) spracúva Vaše osobné údaje.
Naše súkromie si vážime a rešpektujeme aj to Vaše. Z tohto dôvodu je pre nás obzvlášť dôležité podrobne vysvetliť, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Považujeme za našu povinnosť, spravovať Vaše údaje správne a robiť všetko preto, aby sme chránili Vaše informácie pred zneužitím. Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiavame ustanovenia právnych predpisov o ochrane údajov. Táto politika ochrany údajov je určená používateľom našich webových stránok, komunite spravodajcov a našim zákazníkom a partnerom.
Upozorňujeme, že naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov služieb, ktorí takúto politiku ochrany údajov nemajú. táto politika ochrany údajov nepredstavuje. Nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za obsah, ku ktorému tieto odkazy vedú.

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte:
Denkstatt Slovensko s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 32 335 106
E-mail: office@denkstatt.sk

3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME

Osobné údaje odkazujú na všetky informácie, ktoré súvisia s Vašimi právami a prostredníctvom ktorých môžete byť osobne identifikovaní, či už na základe tejto informácie samotnej, alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii.
Počas návštevy našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie:
a) dátum a čas, kedy ste navštívili našu webovú stránku;
b) vaša IP adresa;
c) názov a verziu prehliadača;
d) webovú stránku (URL), ktorú ste navštívili pred prístupom na naše webové stránky, a
e) niektoré cookies (pozri bod 15).
Ako súčasť uzatvorenia zmluvy alebo jej začatia zhromažďujeme aj nasledujúce informácie:
a) meno a priezvisko, e-mailovú adresu a ďalšie informácie, ktoré poskytnete;
Neexistuje žiadna povinnosť, aby ste nám poskytli údaje, ktoré od Vás požadujeme, skutočne poskytli. V prípade neposkytnutia údajov, nebudete môcť využívať všetky funkcie webových stránok a zvyčajne nebudeme vedieť s Vami uzatvoriť zmluvu alebo vykonať objednávku, prípadne vykonať už existujúcu zmluvu.

 

4. ZBER DÁT

4.1 SPRACOVANIE ZÁKAZNÍCKYCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ ZO ZMLÚV

Osobné údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a používajú v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie právneho vzťahu, jeho obsah alebo zmenu. Toto sa vykonáva na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení a tiež v oprávnených záujmoch zodpovednej osoby.

4.2 PRENOS ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S NEWSLETTROM

Keď zadáte Vašu e-mailovú adresu alebo poštovú adresu, využijeme príležitosť, aby sme Vám poslali aktuálne informácie vo forme nášho newslettru. Máte právo kedykoľvek odvolať svoju registráciu a odstúpiť od doručenia špecializovaných informácií zaslaním e-mailu na adresu office@denkstatt.sk  alebo listu na adresu Denkstatt Slovensko s.r.o., BC Kerametal, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

5. ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v bode 3 spracujeme na niekoľko účelov. Na základe spracovania Vašich údajov budeme môcť:
a) udržiavať a zlepšovať našu webovú stránku vrátane personalizácie Vašich online skúseností a s cieľom zabezpečiť, aby Vám obsah bol prezentovaný spôsobom, ktorý je pre Vás najefektívnejší,
b) vykonávať naše podnikanie, ktoré zahŕňa poskytovanie informácií, produktov a služieb, ktoré požadujete, a ďalšie aktualizácie súvisiace s transakciami alebo správami;
c) Vás informovať o produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už získali alebo na ktoré ste sa pýtali;
d) posielať Vám informácie o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
e) Vás upozorniť na zmeny v našich službách, na webovú stránku alebo na naše podmienky používania a na tieto pokyny na ochranu údajov;
f) zachovať bezpečnosť webových stránok;
g) zmerať a pochopiť účinnosť našej reklamy a zefektívniť naše budúce marketingové úsilie a aktivity poskytovateľov tretích strán;
h) vykonávať administratívne práce na našej webovej stránke a na interné procesy vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, výskumu, testov a na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a
i) vyriešiť náš zmluvný vzťah s Vami a byť schopný poskytnúť Vám naše služby.

6. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov je na jednej strane splnenie zmluvy a Váš súhlas a na druhej strane náš prevládajúci oprávnený záujem, ktorý spočíva v dosiahnutí účelov uvedených v bode 7.

7. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Na účely uvedené v bode 5 odovzdáme Vaše osobné údaje nasledujúcim tretím stranám:
a) poskytovatelia IT služieb
b) náš daňový poradca / účtovník;
c) skupinové spoločnosti: denkstatt Bulharsko, denkstatt Maďarsko, denkstatt Rakúsko a denkstatt Rumunsko;
d) Partnerské spoločnosti: môžeme spolupracovať s tretími stranami (napr. Slovenská pošta, tlačové spoločnosti), aby vám poslali informácie o produktoch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať. Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak ste súhlasili s týmito informáciami. Spoločnosti poskytujúce poštové služby a tlačiarenské spoločnosti dostanú tieto údaje iba za účelom odoslania ADM (analógovej priamej pošty).

 

Na zabezpečenie efektívneho vykonávania našich zákaziek poverujeme nasledujúcich poskytovateľov služieb:

  • denxpert EHS&S software Kft. využíva na poskytovanie určitých služieb tretie strany. V rámci našich obchodných činností môžeme týmto poskytovateľom – tretím stranám odovzdať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, pokiaľ je to potrebné na podporu týchto procesov. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za prevádzku, poskytovanie a zabezpečenie kvality príslušného softvéru. Poskytovateľ IT služieb má tiež systém riadenia informačnej bezpečnosti certifikovaný v súlade s normou ISO/IEC 27001:2013, ktorý zabezpečuje ochranu poskytovaných informácií.
  • Mailchimp: Na vykonávanie určitých obchodných funkcií, ako je zasielanie e-mailov alebo marketing, používame službu „Mailchimp“, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Vami poskytnuté údaje (e-mailová adresa, meno) sa prenášajú na server spoločnosti Mailchimp v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Mailchimp používa tieto informácie na zasielanie a štatistickú analýzu v našom mene. Okrem toho môže spoločnosť Mailchimp podľa vlastných informácií použiť tieto údaje na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na ekonomické účely s cieľom určiť, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. Mailchimp však tieto údaje nepoužíva na to, aby im sám písal alebo ich odovzdával tretím stranám. Keďže spoločnosť Mailchimp je poskytovateľom v nezabezpečenej tretej krajine, uzavreli sme s ňou zmluvu o spracovaní objednávok, v ktorej sú implementované dohodnuté štandardné zmluvné doložky Európskej komisie. Povinnosť spoločnosti Mailchimp dodržiavať štandardné zmluvné doložky (SCC) zabezpečuje, že vaše údaje sú v súlade s európskymi normami ochrany údajov, aj keď sa prenášajú a uchovávajú v tretích krajinách (napríklad v USA). Spoločnosť Mailchimp sa zaväzuje dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov.
  • Vertec: Na správu kontaktných údajov našich zákazníkov používame obchodný softvér Vertec GmbH, Mariahilfer Straße 101/1/23 1060 Viedeň, pričom Vertec uchováva osobné údaje zákazníkov vrátane mena, pozície a e-mailovej adresy. Tieto údaje sa spracúvajú na účely správy zákazníkov a plnenia našich zmluvných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
  • Matomo: Naša webová lokalita používa Matomo, softvér s otvoreným zdrojovým kódom na štatistickú analýzu prístupov návštevníkov. Matomo používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Vaša IP adresa sa okamžite anonymizuje, takže ako používateľ zostávate anonymný. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa neposkytujú tretím stranám. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v softvéri prehliadača. Radi by sme Vás však upozornili, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

8. OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, ako aj proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

9. DĹŽKA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú – ak je to potrebné – uložené a spracované počas celého trvania nášho obchodného vzťahu a za ním v súlade so zákonnými povinnosťami týkajúcimi sa uchovávania a dokumentácie. Pokiaľ ide o trvanie uloženia, existujú dodatočne zákonné premlčacie lehoty, ktoré sa môžu v určitých prípadoch predĺžiť až na tridsať rokov.
Vaše osobné údaje okamžite zlikvidujeme, akonáhle sa ich ukladanie už nevyžaduje a / alebo už nie je ustanovené zákonom. Ak sú Vaše osobné údaje vytlačené na papieri, budú skartované. Ak sú osobné údaje uložené v elektronickej forme, budú vymazané pomocou nezvratných technických metód.

10. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Medzi vaše práva patria okrem iného:
a) právo preskúmať, či a aké osobné údaje sme o vás uložili a aby ste dostali kópie týchto údajov (právo na prístup k údajom bezplatne);
b) právo vyžadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neboli spracované v súlade so zákonom (právo na opravu údajov (právo na opravu alebo vymazanie, ako aj právo na zabudnutie);
c) právo požadovať od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (právo na obmedzenie spracovania);
d) právo za určitých okolností namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (právo na námietku);
e) právo požadovať právo na prenos údajov do inej organizácie;
f) právo zrušiť súhlas, ktorý ste predtým poskytli na spracovanie;
g) právo sťažovať orgánu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov porušuje Zákon o ochrane osobných údajov alebo Smernicu o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR). V tomto prípade by sme však samozrejme radi pomohli a vždy sa budeme usilovať o spracovanie údajov v súlade s platnými predpismi.

11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na stránky iných spoločností.
Nemáme vplyv na to, ako webové stránky a služby iných spoločností spracúvajú Vaše osobné údaje: nezisťujeme webové stránky a služby iných spoločností a nenesieme zodpovednosť za tieto webové stránky a služby ani za ich postupy ochrany údajov. Odporúčame Vám získať informácie o ochrane údajov na týchto webových stránkach a o službách tretích strán.

12. ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa dodržiavať zásady ochrany súkromia a údajov. Politiku ochrany údajov preto kontrolujeme v pravidelných intervaloch, aby sme zaistili bezchybnosť a nachádzame sa na viditeľnom mieste na našej webovej stránke. Takisto zabezpečujeme, aby obsahovala primerané informácie o Vašich právach a našich spracovateľských prácach a že bola vytvorená podľa príslušných právnych predpisov, a je v súlade s touto legislatívou. Pravidlá ochrany údajov môžeme občas aktualizovať, s cieľom zohľadniť nový vývoj a zabezpečiť dodržiavanie platných právnych predpisov. Ak by sme urobili značné zmeny v tejto politike ochrany údajov, informovali by sme o tom prostredníctvom upozornenia na túto webovú stránku a prostredníctvom aktualizovanej verzie pravidiel ochrany údajov.

13. PRÁVO NA INFORMÁCIE

V súlade s Zákonom o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o údajoch, ktoré sme uložili. Ak máte akékoľvek otázky o používaní Vašich osobných údajov, o výkone Vašich práv alebo o týchto zásadách ochrany údajov, môžete nás kontaktovať nasledovne:
e-mailom na adresu: office@denkstatt.sk
alebo poštou na: Denkstatt Slovensko s.r.o., Zochova 5, 811 03 Bratislava.

14. COOKIES

Na našich webových stránkach používame tzv. Cookies.
Cookie je malý súbor, ktorý môžete uložiť do počítača pri návšteve webových stránok. Súbory cookie sa používajú predovšetkým na to, aby používateľom poskytovali ďalšie funkcie na webových stránkach. Môžu byť napríklad použité na zjednodušenie navigácie prostredníctvom webových stránok alebo na pokračovanie v používaní webových stránok v mieste, kde ste ich opustili, a / alebo na uloženie Vašich preferencií a nastavení pre opätovné používanie webových stránok. Súbory cookie nemôžu mať prístup k iným údajom vo vašom počítači, ani ich nemôžu čítať ani meniť.
Väčšina súborov cookie na našich webových stránkach je tzv. Session cookies. Po opustení našej webovej stránky sa automaticky odstránia. Trvalé súbory cookie na druhej strane ostávajú v počítači, kým ich v prehliadači manuálne neodstránite. Používame permanentné súbory cookie, aby sme Vás mohli rozpoznať pri návšteve našich webových stránok nabudúce.
Ak chcete zachovať kontrolu nad súbormi cookie v počítači, môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby ste dostali správu, keď webová lokalita chce ukladať súbory cookie. Môžete tiež zablokovať alebo odstrániť súbory cookie, ak už boli uložené vo Vašom počítači. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako to urobiť, použite pomocníka vo Vašom prehliadači.
Pokiaľ sú cookies potrebné na vykonávanie elektronických komunikačných procesov alebo na umožnenie konkrétnych funkcií, ktoré by ste chceli použiť, budú nami uložené. Ako prevádzkovateľ webových stránok máme odôvodnený záujem o ukladanie súborov cookie, ktoré nám umožňujú poskytovať naše služby technicky bezchybným a optimálnym spôsobom. Ostatné súbory cookie (napríklad tie, ktoré analyzujú správanie pri surfovaní) sú vysvetlené samostatne v bode 16 tejto politiky ochrany údajov.
Upozorňujeme, že zablokovanie alebo odstránenie súborov cookie môže poškodiť Váš online zážitok a predstavovať prekážku pre úplné používanie týchto webových stránok.

15. SERVER LOG FILES

Poskytovatelia webových stránok zvyčajne automaticky zhromažďujú a ukladajú informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré náš prehliadač automaticky pošle. Sú to:
a) typ prehliadača a verziu prehliadača;
b) použitý operačný systém;
c) adresa URL sprostredkovateľa;
d) názov hostiteľa prístupového počítača a
e) čas žiadosti na server.

16. ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Služba Google Analytics používa tzv. Súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uvedené vyššie, sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok.
Informácie vytvorené súborom cookie o používaní týchto webových stránok (vrátane Vašej adresy IP a webových adries webových stránok, do ktorých ste pristupovali) sa odosielajú na serveroch Google v USA a uložia sa tam. Nebudeme uchovávať žiadne údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti so službou Google Analytics.
Táto webová stránka využíva možnosť anonymizovať adresy IP ponúkané službou Google Analytics. Vaša IP adresa je teda skrátená/anonymizovaná hneď, ako ju spoločnosť Google prijme. V našom mene spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, aby sme mohli zostaviť prehľady o aktivitách webových stránok a poskytnúť nám ďalšie služby súvisiace s používaním webových stránok a používaním internetu. Adresa IP odoslaná prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je kombinovaná s inými údajmi od spoločnosti Google.
Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť pomocou príslušných nastavení v programe prehliadača. Chceli by sme však poukázať na to, že v tomto prípade môže dôjsť k tomu, že nie všetky funkcie tejto webovej stránky sa potom môžu využiť v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní vašich údajov v kontexte služby Google Analytics stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača, ktorý je dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Môžete tiež zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše údaje na tejto webovej stránke kliknutím na odkaz nižšie. Inštaluje cookie na odhlásenie, ktoré zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok v budúcnosti. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de% disable.
Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google, ako aj o pravidlách ochrany údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Posledná aktualizácia: apríl 2024