Firemná uhlíková stopa (Corporate Carbon Footprint CCF)

Reading Time: 2 minutes

Pre viaceré spoločnosti je prioritou pochopiť ich vplyv na životné prostredie a sústrediť sa na znižovanie negatívnych dopadov. Práve z tohto dôvodu si rastúci počet firiem stanovuje ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, usilujúc o dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Systematické znižovanie emisií je ale možné len vtedy, ak dokážeme identifikovať a kvantifikovať  ich hot-spoty. Práve tu vstupuje do hry výpočet firemnej uhlíkovej stopy 

Čo je to firemná uhlíková stopa?

Firemná uhlíková stopa (tzv. Corporate Carbon Footprint CCF) predstavuje celkové množstvo emisií skleníkových plynov (v tCO2eq), ktoré firma svojim pôsobením vypúšťa do atmosféry pozdĺž celého hodnotového reťazca. Vo výpočtoch nie je zahrnutý len oxid uhličitý, ale berú sa do úvahy aj iné skleníkové plyny ako metán, oxid dusný a fluórované uhľovodíky. CCF umožňuje sledovanie  pokroku v znižovaní emisií v rámci stanovených cieľov udržateľnosti.  

Štandardy

Pri výpočte uhlíkovej stopy firmy je jedným z prvých krokov definovanie rozsahu výpočtu. Pre CCF je to do značnej miery definované normami, ako je GHG Protocol (Greenhouse gas Protocol) alebo ISO 14064. GHG Protokol  kategorizuje emisie skleníkových plynov spojených s CCF ako emisie vrozsahu (tzv. Scope) 1, 2 a3. 

1. Rozsah 1 – priame emisie

Tieto emisie predstavujú priame emisie skleníkových plynov, ktoré vypúšťa firma vrámci svojich vlastných operácií a činností. Patria tu: 

2. Rozsah 2 – nepriame emisie

Emisie rozsahu 2 sú nepriame emisie z výroby nakupovanej energie od poskytovateľa verejných služieb. Inými slovami, všetky emisie skleníkových plynov uvoľnené do atmosféry zo spotreby nakúpenej elektriny, pary, tepla a chladu.

3. Rozsah 3 – nepriame emisie

Emisie v rozsahu 3 sú všetky nepriame emisie, nezahrnuté v rozsahu 2, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci firmy, ktorá podáva správu, vrátane upstream a downstream emisií. Inými slovami, emisie sú spojené s prevádzkou firmy. GHG Protokol rozdeľuje emisie rozsahu 3 do 15 kategórií.  

Zdroj: Denkstatt, Scope 1, 2 & 3

Zbieranie dát pre výpočet CCF

Jedným z najdôležitejších krokov výpočtu CCF je zhromaždenie dát v dostatočnej kvalite, keďže nepresné dáta môžu viesť k nesprávnym výsledkom a rozhodnutiam.  

 

Dáta z činností kontrolovaných spoločnosťou sú zvyčajne dobre zdokumentované a dajú sa pomerne ľahko získať. To môže zahŕňať údaje ako spotreba palív (napr. nafta, benzín, zemný plyn) a energie (elektrická energia, teplo), alebo počet najazdených kilometrov na autách vlastnených firmou. Naopak, získanie niektorých dát, ako napríklad dáta z dodávateľského reťazca pre výpočet emisií rozsahu 3,  môže byť veľmi náročné.  

Prečo by firmy mali vykazovať svoju uhlíkovú stopu?

Výpočet CCF môže slúžiť na rôzne účely. Počítanie uhlíkovej stopy umožňuje firmám presne identifikovať, odkiaľ pochádzajú ich emisie skleníkových plynov. Výpočet CCF je nevyhnutný pre plánovanie a implementáciu opatrení na znižovanie emisií a pre stanovenie cieľov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Analýza firemnej uhlíkovej stopy môže taktiež vymedziť oblasti, kde môžu firmy zlepšiť efektivitu a znížiť náklady.  

 

Meranie a sledovanie Vašej uhlíkovej stopy tiež signalizuje zainteresovaným stranám (investorom, zákazníkom, zamestnancom atď.), že to s prevzatím zodpovednosti za Váš vplyv na životné prostredie myslíte vážne. Okrem toho sú výsledky potrebné pre podávanie správ o udržateľnosti a komunikáciu Vašej environmentálnej výkonnosti smerom ku zainteresovaným stranám. 

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.