Firemné stránky

denkstatt Group

denkstatt Group pozostáva z dvoch značiek a pobočiek v 5 európskych krajinách:

Pohľad do minulosti

Vyrástli sme na poprednú poradenskú firmu v oblasti udržateľnosti v Európe, ale tak ako každá iná spoločnosť, aj my sme začínali v malom – časom sme sa vyvíjali a rozvíjali. Pozrite sa, ako sme sa stali medzinárodnou denkstatt Group, ktorou sme dnes!

1993
Založená v slávnej viedenskej kaviarni Café Hawelka

5 priateľov pracujúcich vo veľmi malej kancelárii

1997
Založenie denkstatt Maďarsko

Celkovo 10 odborníkov na životné prostredie

2007
Založenie denkstatt Rumunsko a Bulharsko

denkstatt sa rozrástol na 40 expertov na udržateľnosť v 4 krajinách

2010
Pripojenie k Inogen Alliance

denskattt sa stal súčasťou globálnej siete poradenských spoločností v oblasti udržateľnosti

2011
Založenie denkstatt Slovensko a denkstatt&enertec

denkstatt expanduje do 5 krajín a rozširuje svoje know-how v oblasti energetiky

2020
Spoločnosť sustainable AG z Nemecka sa pripája ku skupine denkstatt

denkstatt získava nových odborníkov, a rozrastá sa tak na celkovo 125 expertov v 6 krajinách

2022
Nové kancelárie a experti v Nemecku

So vstupom spoločnosti Soil & More Impacts do skupiny denkstatt pribudlo 15 nových členov tímu s odbornými znalosťami v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a otvorila sa nová kancelária v Berlíne.

Firemná politika

Chceme ísť dobrým príkladom a dodržiavať zásady, ktoré sami odporúčame našim klientom.

Usilujeme sa o certifikáciu našich kancelárií, dodržiavanie zákonných požiadaviek a medzinárodných noriem. Samozrejme sa snažíme aj o čo najnižšie emisie a stanovujeme si firemné klimatické ciele.

denkstatt Group má v Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku závody s certifikátmi kvality a environmentálneho manažérstva, ako sú ISO 14001 a ISO 9001. Okrem toho máme ambíciu neustále zlepšovať naše služby a procesy a zaručiť, že naše činnosti sú príspevkom k udržateľnosti, ako aj v prospech záujmov našich klientov. Našimi hlavnými zásadami sú tieto aspekty:

  • Vždy sme informovaní o aktuálnej právnej situácii a právnych požiadavkách.
  • Dokumentujeme naše vlastné vplyvy na životné prostredie (napr. mobilitu) a snažíme sa ich udržať na čo najnižšej úrovni.
  • Výzvy a prekážky sú pre nás príležitosťou na učenie, inovácie a zlepšenie. Každého zamestnanca povzbudzujeme, aby čelil týmto výzvam a podporoval svoj osobný rozvoj.
  • Pre ďalší rozvoj a úspech je rozhodujúca vysoká kvalifikácia a neustále vzdelávanie našich zamestnancov.
  • Snažíme sa o dobrý tok informácií a optimalizovaný pomer medzi kvalitou projektu, využitím zdrojov a časovou náročnosťou.
  • Považujeme za úlohu a výzvu spochybňovať už existujúce, aby sme neustále zvyšovali kvalitu a konkurencieschopnosť ponúkaných produktov.

Cieľ SBTi:

príspevok denkstatt k opatreniam v oblasti klímy

denkstatt Group poskytuje od roku 1993 poradenstvo spoločnostiam v otázkach životného prostredia a udržateľnosti. Našou hlavnou oblasťou je kombinácia podnikateľského myslenia s ekologickým a spoločenskovedným know-how. Preto je propagácia týchto tém, ako aj senzibilizácia našich zamestnancov v centre pozornosti.

Ako poradenská firma pre sociálnu, ekologickú a ekonomickú udržateľnosť preberáme pre našich klientov úlohu sprievodcu a chceli by sme byť priekopníkom v oblasti ochrany klímy. Z našej spoločenskej zodpovednosti a vnútornej motivácie sme si stanovili vedecky podložený klimatický cieľ, ktorý zodpovedá ceste znižovania globálneho otepľovania na 1,5 °C. Náš klimatický cieľ bol vypracovaný na základe kritérií a potvrdený iniciatívou Science Based Target (SBTi).

Zaviazali sme sa znížiť absolútne prevádzkové emisie (Scope 1+2) o 50 % do roku 2030 v porovnaní s východiskovým rokom 2018. Okrem toho sme sa rozhodli merať a znižovať emisie zo Scope 3 (v našom prípade napríklad z pracovných ciest alebo dochádzania zamestnancov do práce).

V súlade s našou filozofiou a chápaním poctivej ochrany klímy sa snažíme čo najkomplexnejšie znížiť naše emisie a nespoliehame sa na používanie kompenzačných uhlíkových kreditov, pretože to nepovažujeme za prioritu pri dosahovaní našich globálnych klimatických cieľov.

Neustále pracujeme na našej internej klimatickej stratégii, ktorá je silne ovplyvnená naším cieľom založeným na vedeckých poznatkoch. Vo všetkých našich pobočkách pracujú naši zamestnanci na zavádzaní opatrení na zníženie spotreby energie a minimalizáciu našej klimatickej stopy.

Pri definovaní nášho plánu klimatickej transformácie na dosiahnutie nášho cieľa SBT sme prijali integračný prístup a zapojili sme zástupcov všetkých našich pobočiek v celom svete denkstatt. Takto môžeme čo najlepšie reagovať na národné podmienky a zároveň udržať vysokú motiváciu našich kolegov zapájať sa do opatrení v oblasti klímy.