SCM (Supply Chain management) – udržateľnosť prostredníctvom riadenia dodávateľského reťazca

Udržateľnosť a zodpovednosť presahujú rámec spoločnosti. Váš dodávateľský reťazec a verejné obstarávanie sa tak dostávajú do centra pozornosti regulácie a podnikovej zodpovednosti.

Riešte aspekty udržateľnosti svojho dodávateľského reťazca:

Vzhľadom na to, že udržateľné obstarávanie a riadenie dodávateľského reťazca sú na poprednom mieste, riaďte súčasné a predvídateľné vplyvy, sociálne i environmentálne, aj keď sa vyskytujú ďaleko.

Čo je riadenie dodávateľského reťazca?

Riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa manipuláciu s tovarom a službami od surovín až po hotové výrobky prostredníctvom rôznych procesov. Vzhľadom na globalizáciu sú riešenia dodávateľského reťazca žiadané, ale sú spojené so zložitosťou.

Zvyšujúce sa regulačné požiadavky, ako napríklad smernica o náležitej starostlivosti v oblasti trvalej udržateľnosti podnikov (CSDDD) alebo nemecký zákon o dodávateľskom reťazci či nariadenie o výrobkoch bez odlesňovania (EUDR), vyžadujú, aby sa spoločnosti pozerali za hranice svojich podnikov. V udržateľnom dodávateľskom reťazci je potrebné zohľadniť emisie skleníkových plynov, odlesňovanie, ľudské práva a ďalšie aspekty udržateľnosti. Analýza rizík najprv poskytuje informácie o tom, ktoré riziká sú pre Vás obzvlášť dôležité. Definovanie vhodných opatrení Vám umožní tieto riziká riadiť.

Naše udržateľné poradenské služby v oblasti dodávateľského reťazca Vám pomôžu identifikovať a riadiť vplyv do hĺbky Vášho dodávateľského reťazca.

Váš podnik môže mať veľký úžitok z udržateľného riadenia dodávateľského reťazca

Udržateľné verejné obstarávanie a riadenie dodávateľského reťazca zohrávajú ústrednú úlohu pri zavádzaní cieľov spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) vo Vašej spoločnosti. Udržateľné obstarávanie a riadenie dodávateľského reťazca sú bezpochyby kľúčovými stránkami ESG z mnohých dôvodov.

 • Využite výhody transparentného dodávateľského reťazca a kontroly nákladov. Identifikujte a riadte riziká na základe vášho obstarávania skôr, ako nastanú.
 • Včas iniciujte potrebné opatrenia na splnenie náležitej starostlivosti a dodržanie regulačných požiadaviek, napr. podľa CSDDD, nemeckého zákona o dodávateľskom reťazci alebo EUDR.
 • Zvýšte svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti pomocou stratégie obstarávania, ktorá je prispôsobená Vašim potrebám, napr. na zníženie emisií v dodávateľskom reťazci v rámci Scope 3.
 • Zaveďte udržateľnosť v rámci hodnotového reťazca výberom správnych partnerov, procesov a produktov. Pomôže Vám to aj pri podávaní správ o ESG.

Ako multiplikátor ovplyvňujete hodnotové procesy Vášho podniku a vašich dodávateľov. Navyše, verejné vnímanie Vášho záväzku podporuje Vašu konkurencieschopnosť.

Je to dobré pre životné prostredie, spoločnosť a reputáciu Vášho podniku.

Zvýšte udržateľnosť vďaka našim službám v oblasti riadenia dodávateľského reťazca

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti udržateľnosti a riadenia klímy poznáme rozhodujúce východiská pre identifikáciu a strategické rozšírenie potenciálu udržateľnosti mimo oblasti podnikania spoločnosti a spolu s Vašimi dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Stratégia udržateľného obstarávania

Zosúlaďte dodávateľský reťazec s Vašou stratégiou udržateľnosti
Stratégia udržateľného obstarávania vedie k zásadám podporujúcim zodpovedné nákupné postupy. Do praxe zavádza celkovú stratégiu udržateľnosti Vašej spoločnosti, pre oddelenie obstarávania či riadenia dodávateľského reťazca. Výsledky analýzy významnosti sú východiskom pre vypracovanie stratégie. Zvážime Váš dopyt aj súvisiace potenciály udržateľnosti a vypracujeme Vaše individuálne programové vyhlásenie pre udržateľné obstarávanie. To zahŕňa základné oblasti činnosti, kľúčové témy a strategické ciele, ktoré konkretizujeme prostredníctvom kľúčových čísel, opatrení, plánu. Stratégia udržateľného obstarávania môže prispieť k vašej stratégii udržateľnosti.

Analýza rizík dodávateľského reťazca

Due diligence dodávateľského reťazca: Zmiernite sociálne a environmentálne riziká súvisiacich s obstarávaním
Medzinárodné prepojenie aj globálne trhy obstarávania a predaja vedú k zložitosti a nedostatočnej transparentnosti. Výsledkom býva nedostatočné presadzovanie medzinárodne uznávaných ľudských práv a ochrany životného prostredia, čo predstavuje pre spoločnosti riziká, ktorým sa dá vyhnúť. Zabezpečíme transparentnosť Vašej dodávateľskej štruktúry a zohľadníme riziká špecifické pre jednotlivé krajiny a kategórie. Vypracujeme preventívne, zmierňujúce opatrenia a podporíme Vás v procese implementácie. Pomáhame nastaviť vhodné štruktúry a systémy riadenia, dokumentácie a reportingu.

Udržateľné riadenie dodávateľov

Spolupracujte s dodávateľmi a procesmi, ktoré vyhovujú Vašim cieľom udržateľnosti
Účinná spolupráca s dodávateľmi je kľúčová pri vytváraní udržateľných hodnotových reťazcov, napr. z hľadiska emisií skleníkových plynov, keďže ich významná časť sa vyskytuje v dodávateľskom reťazci (Scope 3). Len spoluprácou s dodávateľmi môžete využiť potenciál zlepšenia. Pomáhame Vám pri integrácii aspektov udržateľnosti do Vašich postupov riadenia dodávateľov, ako je výber, hodnotenie a rozvoj dodávateľov, riadenie rizík, audity a školenia. S cieľom optimalizovať tieto postupy Vám tiež pomôžeme vybrať vhodné systémové riešenia.

Zapojenie dodávateľov do dekarbonizácie a obehového hospodárstva

Zlepšite interne výkonnosť v oblasti udržateľnosti a vo svojom dodávateľskom reťazci
Pomáhame Vášmu tímu pre verejné obstarávanie pri identifikácii kľúčových kategórií týkajúcich sa významných otázok udržateľnosti, ako je ochrana klímy alebo cirkulárna ekonomika. Tieto kategórie možno určiť na základe Vašej stratégie udržateľnosti alebo stratégie udržateľného obstarávania, analýzy rizík a hotspotov a bilancií skleníkových plynov alebo analýz životného cyklu.
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o riadení dodávateľského reťazca

Riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa koordináciu a správu činností spojených s výrobou a dodávkou výrobkov a služieb, počnúc získavaním surovín až po ich konečné dodanie zákazníkom. Pojem medzinárodné riadenie dodávateľského reťazca sa konkrétne vzťahuje na riadenie a zlepšovanie toku tovaru, informácií a finančných transakcií do zahraničia. To si vyžaduje komplexné pochopenie zložitostí predložených rôznymi krajinami, kultúrami, zákonmi a predpismi, a efektívnu koordináciu so všetkými stranami zapojenými do globálnej siete dodávateľského reťazca.

Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca je dôležité, pretože zohráva kľúčovú úlohu v podnikoch, ako je zrejmé z nasledujúcich bodov:

 1. Úspora nákladov: Správne udržateľné riadenie dodávateľského reťazca môže pomôcť minimalizovať náklady prostredníctvom zefektívnenia procesov a zníženia množstva odpadu.
 2. Zvýšená účinnosť: Pomáha organizáciám zvýšiť výkonnosť ich dodávateľského reťazca, čo vedie k rýchlejším dodacím lehotám a vyššej spokojnosti zákazníkov pri zohľadnení aspektov udržateľnosti.
 3. Lepšie riadenie rizík: Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca pomáha organizáciám rozpoznať a riešiť potenciálne riziká v dodávateľskom reťazci, minimalizovať vplyv narušení a zabezpečiť stabilitu podniku.
 4. Konkurenčná výhoda: Optimalizáciou dodávateľského reťazca môžu spoločnosti získať výhodu oproti svojim konkurentom a efektívnejšie reagovať na požiadavky trhu.
 5. Udržateľnosť: Podporuje vytváranie udržateľnejších dodávateľských reťazcov prostredníctvom presadzovania postupov šetrných k životnému prostrediu, znižovania množstva odpadu alebo ľudských práv. Je to užitočné aj z hľadiska riadenia reputácie spoločnosti.

Udržateľnosť: Podporuje vytváranie udržateľnejších dodávateľských reťazcov prostredníctvom presadzovania postupov šetrných k životnému prostrediu, znižovania množstva odpadu alebo ľudských práv. Je to užitočné aj z hľadiska riadenia reputácie spoločnosti.

Riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa niekoľko kľúčových prvkov vrátane riadenia zdrojov, koordinácie globálneho dodávateľského reťazca, analýzy dodávateľského reťazca, riadenia dodávateľov a dobre navrhnutej siete dodávateľského reťazca:

 1. Riadenie zdrojov: Efektívne využívanie zdrojov vrátane materiálov, pracovnej sily a technológií je rozhodujúcim aspektom riadenia dodávateľského reťazca.
 2. Koordinácia globálneho dodávateľského reťazca: Koordinácia činností dodávateľského reťazca v rôznych krajinách a regiónoch je v dnešnom globálnom obchodnom prostredí a stratégii obstarávania nevyhnutná.
 3. Analýza dodávateľského reťazca: Využívanie údajov a analýz na pochopenie a optimalizáciu výkonnosti dodávateľského reťazca je čoraz dôležitejšie.
 4. Riadenie dodávateľov: Efektívne riadenie dodávateľov pomáha organizáciám zabezpečiť kvalitné a včasné dodávky tovaru a služieb.
 5. Sieť dodávateľského reťazca: Dobre navrhnutá sieť dodávateľov je kľúčová pre zabezpečenie plynulého toku tovaru a informácií.
 6. Hodnotenie relevantnosti: Okrem toho je pre udržateľné fungovanie organizácií čoraz dôležitejšie vykonávať hodnotenie relevantnosti s cieľom pochopiť vplyv činností dodávateľského reťazca na životné prostredie a spoločnosť.

Zohľadnením týchto prvkov môžu organizácie zabezpečiť účinné a efektívne riadenie svojich operácií dodávateľského reťazca.

Udržateľné riadenie rizík dodávateľského reťazca je proces identifikácie, hodnotenia a kontroly rizík v dodávateľskom reťazci s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a kontinuitu procesov dodávateľského reťazca. Zahŕňa činnosti, ako vykonávanie hodnotenia rizík v dodávateľskom reťazci s cieľom identifikovať potenciálne riziká, zavádzanie opatrení na kontrolu rizík, podpora zodpovedného získavania zdrojov prostredníctvom zodpovedných nákupných postupov a sledovanie a vykazovanie udržateľnosti dodávateľského reťazca prostredníctvom správ o udržateľnosti. Cieľom riadenia rizík dodávateľského reťazca je minimalizovať narušenia, zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca a zlepšiť celkovú výkonnosť dodávateľského reťazca.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.