Dekarbonizácia & stratégie v oblasti klímy

Dekarbonizácia alebo klimatické stratégie sú nevyhnutnou súčasťou udržateľných obchodných stratégií. V čase rastúcich rizík v dôsledku zmeny klímy a prudko rastúcich požiadaviek sú udržateľné spoločnosti o krok vpred.

Začnite už teraz s dosahovaním Net Zero

Prijmite správne opatrenia na dosiahnutie Net Zero emisií a podporte udržateľný rast.

Čo je dekarbonizácia?

Dekarbonizácia (decarbonization) alebo klimatická stratégia sa používa na urýchlenie znižovania emisií uhlíka (carbon emission) a iných skleníkových plynov. Dekarbonizačné opatrenia presadzujú prechod na obnoviteľné zdroje energie a iniciujú vývoj nových produktových ponúk.

Ak chcú spoločnosti zlepšiť svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti alebo vytvoriť udržateľnejšie podnikanie, sú potrebné opatrenia v oblasti klímy. Dekarbonizácia však neslúži len ako základné opatrenie na ochranu životného prostredia, ale aj na zníženie rizika. S cieľom zefektívniť proces smerujúci k uhlíkovej neutralite (carbon neutrality) a Net Zero emisiám používame nasledujúci prístup:

denkstatt a náš prístup k dekarbonizácii

Prečo je dekarbonizácia pre Váš podnik nevyhnutná?

Stratégia dekarbonizácie a klímy nie je len možnosťou, ale absolútnou nevyhnutnosťou na splnenie regulačných požiadaviek a úspešný rast. Ľudské emisie CO2 a iných skleníkových plynov sú hlavnou príčinou zmeny klímy. Parížska dohoda o zmene klímy preto stanovuje ambiciózne klimatické opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov. Opatrenia v oblasti klímy sú jedným zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals) definovaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj. Zmena klímy vedie k viacerým rizikám vo všetkých krajinách, sektoroch a odvetviach. Správa IPCC neustále poskytuje dôkazy o obrovskom vplyve globálneho otepľovania.

Klimatické riziko sa už považuje za finančné riziko.
Práve dekarbonizácia alebo klimatické stratégie ho pomáhajú znižovať.

Konkurenčné výhody a príležitosti

Dekarbonizácia nie je len dôležitým nástrojom pre udržateľné podnikanie. Je tiež jednou z hlavných tém zelenej ekonomiky, a teda súčasťou spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) a Environmental, Social & Corporate Governance (ESG). Spoločnosti, ktoré sa už vydali na cestu dekarbonizácie, využívajú mnohé výhody.

Úspora peňazí

vďaka nižším nákladom na energiu a uhlíkovú daň

Zníženie rizík,

ako sú reputačné, finančné a fyzické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy.

Príprava na požiadavky k vykazovaniu napr. z

CSRD, TCFD alebo od klientov (napr. z CDP)

Pripravte sa na strategické rozhodnutia o vývoji produktov a procesov alebo na investície do budúcich technológií či nových trhov.

Dekarbonizujte svoje podnikanie s denkstatt

Uhlíková stopa podniku

Zistite, aké emisie produkuje Vaša spoločnosť.
CCF opisuje celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré spoločnosť priamo a nepriamo vyprodukuje pri svojej činnosti a aktivitách. Je to ideálny nástroj na zisťovanie neefektívnosti, informovanie o snahách o zlepšenie, stanovenie cieľov a optimalizáciu klimatickej výkonnosti vašej organizácie.
Viac informácií

Uhlíková stopa výrobku (PCF)

Získajte dôkladné informácie o klimatických vlastnostiach svojich produktov.
Uhlíková stopa výrobku (PCF) vyjadruje celkové množstvo skleníkových plynov priamo a nepriamo spôsobených výrobkom počas jeho životného cyklu v CO2 e. PCF je potrebný ako východiskový bod pre Vaše zlepšenia a tiež na umožnenie výpočtu vlastnej stopy s primárnymi údajmi v nadväzujúcom hodnotovom reťazci.

Stratégia Net Zero

Dosiahnite svoj cieľ nulových emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci a získajte ako ekologický podnik finančné výhody.
Net Zero znamená cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami skleníkových plynov spôsobenými človekom a odstraňovaním existujúcich emisií. Stratégia Net Zero predstavuje pre spoločnosti plán, ako prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. Pomôžeme Vám znížiť čo najviac emisií a neutralizovať tie zvyškové!
Viac informácií

Vykazovanie informácií podľa TCFD

Zhodnoťte hrozby zmeny klímy a využite príležitosti pre svoje podnikanie
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) sa zaviazala podporovať zverejňovanie informácií súvisiacich so zmenou klímy, čím zlepšuje pochopenie podstatných rizík a umožňuje účastníkom trhu posúdiť príležitosti a hrozby vyplývajúce z meniacej sa klímy. Naši odborníci Vám poskytnú najlepšiu podporu pri zavádzaní systému vykazovania podľa TCFD.
Viac informácií

Vykazovanie CDP

Prispejte k ochrane klímy spracovaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy
Cieľom projektu zverejňovania informácií o emisiách uhlíka (CDP) je pozitívne prispievať k ochrane životného prostredia a klímy spracúvaním a poskytovaním údajov týkajúcich sa klímy. Naším cieľom je, aby spoločnosti riešili výzvy v oblasti udržateľnosti a klímy štruktúrovaným a holistickým spôsobom. Preto radi podporíme Vašu spoločnosť pri riešení programov CDP - Zmena klímy, Voda, Lesy a Dodávateľský reťazec.
Viac informácií

Stanovenie cieľov SBTi

Svoju cestu k dekarbonizácii postavte na spoľahlivom vedeckom základe, a to pomocou jasných cieľov Net Zero spotreby.
Vedecky podložené ciele ukazujú organizáciám, o koľko a ako rýchlo musia znížiť svoje emisie skleníkových plynov (GHG), aby boli v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody a s cestou zníženia o 1,5 °C. Viac ako tisíc organizácií na celom svete vedie prechod stanovením cieľov znižovania emisií. Stovky z nich zvýšili svoje ambície tým, že sa zaviazali k iniciatíve Business Ambition for 1,5°C.
Viac informácií

Prispôsobenie sa zmene klímy

Vždy o krok vpred: Pomocou nášho ESG Analyzátora môžete riadiť svoje podnikanie v súlade s dopadmi taxonómie EÚ.
Podniky musia začať uvažovať o prispôsobení sa zmene klímy. Na posúdenie vplyvov taxonómie EÚ, denkstatt spolupracoval so spoločnosťou riskine, a vytvorili ESG Analyzátor. Nástroj počíta CCF a má rozhrania na meteorologické údaje, porovnateľné referenčné hodnoty, informácie o spoločnosti a iné. Analyzátor poskytuje predpoveď pre každú klimatickú premennú taxonómie EÚ a pre každú lokalitu.
Viac informácií

Energetický manažment a efektívnosť

Podporujte zmenu: Zistite svoj energetický potenciál a zlepšite energetickú efektívnosť.
Spravujte spotrebu energie a vstúpte do procesu úspory. Začnite implementovať ISO50001 a 14001 vrátane riadenia údajov s podporou softvérových riešení založených na databázach, v súlade s existujúcimi štruktúrami a obchodnými procesmi. Naše služby zahŕňajú podporu pri energetických auditoch v kontexte EnMS a energetickej efektívnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov a v kontexte Vašej stratégie dekarbonizácie. Implementujte KPI pomocou nášho SmartIndicator-Analysis. Ponúkame najlepšie riešenia na monitorovanie KPI. Okrem toho ponúkame podporu pre stále zlepšovanie, kvantifikáciu opatrení a snahu o zmenu.

Obnoviteľné zdroje energie

Začnite s prechodom na obnoviteľné zdroje energie a poháňajte svoj podnik.
Analyzujeme súčasné zaťaženie elektrickou energiou a teplom, aby sme im technicky umožnili prejsť na najlepšie riešenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, napríklad prostredníctvom kombinácie tepelných čerpadiel a rekuperácie odpadového tepla.

Zachytávanie, ukladanie alebo využívanie uhlíka (CCS a CCU)

Pripojte sa k misii odstraňovania skleníkových plynov z atmosféry.
Parížsky cieľ 1,5 °C nie je možné dosiahnuť len projektmi, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov. Naopak, na boj proti globálnemu otepľovaniu je potrebné odstraňovať uhlík z priemyselných výfukových plynov. Technické inovácie ako zachytávanie a ukladanie/využívanie uhlíka naberá na obrátkach. Denkstatt sa podieľa na vedení tém v podobe aktuálnych výskumných projektov.

Biologické odstraňovanie uhlíka

Neutralizujte vplyv svojich zvyškových emisií skleníkových plynov ukladaním uhlíka do ekosystémov.
Podporujeme našich klientov pri vývoji alebo hodnotení projektov biologického odstraňovania uhlíka. Podniky, ktoré využívajú "Net Zero ciele" SBT, môžu "neutralizovať" zostávajúce emisie pomocou projektov, ktoré odstraňujú uhlík z atmosféry napríklad jeho ukladaním do biomasy alebo nerastných surovín. Väčšie množstvá sa môžu ukladať aj do pôdy, biouhlím alebo zvýšeným zvetrávaním.
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o dekarbonizácii

Dekarbonizácia prebieha podľa jasného postupu. Prvým krokom je výpočet uhlíkovej stopy na úrovni spoločnosti alebo výrobku pre rozsah 1, 2 a 3. Na dekarbonizáciu sa potom v rámci spoločnosti stanovia klimatické ciele a naplánujú sa zmierňujúce opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy. Pre rozsah 1 a 2 sa stáva dôležitejšou výroba energie s nízkymi emisiami uhlíka a primerane sa znižuje používanie fosílnych palív. Vykonáva sa aj hodnotenie energetickej účinnosti a prechod na obnoviteľné zdroje energie. V prípade rozsahu 3 sú zmierňujúce opatrenia zložitejšie, keďže je potrebné zapojiť dodávateľov, partnerov a zákazníkov, aby sa zaviedli opatrenia na zníženie tejto stopy. Typický hotspot možno nájsť v rámci rozsahu 3.1 – Nakupované tovary a služby.

Spoločnosti, ktorým sa podarí znížiť svoje emisie v počiatočnej a následnej fáze (Scope 1 2 3 emisie), získavajú konkurenčné výhody vďaka úsporám energie, včasnému prechodu na obnoviteľné zdroje energie a riešeniam na mieru s cieľom posilniť podnikanie. Okrem toho formujú zelený prechod a prispievajú k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ. Emisie CO2 z ľudských činností a iných skleníkových plynov (GHG) sú hlavnými príčinami zmeny klímy. Udržateľný rozvoj závisí od opatrení v oblasti klímy. Preto sú opatrenia v oblasti klímy (SDG 13) jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy OSN 2030.

Úsilie o dekarbonizáciu by sa malo riadiť prísnou hierarchiou:

  1. Vyhnúť sa spotrebe energie, ak je to možné
  2. Zníženie spotreby energie zvýšením energetickej účinnosti
  3. Pokrytie zostávajúcej spotreby energie obnoviteľnými zdrojmi energie
  4. Neutralizácia neodvrátiteľných emisií

Zmena klímy vedie k viacerým rizikám vo všetkých krajinách, sektoroch a odvetviach. Správa IPCC neustále poskytuje dôkazy o obrovskom vplyve globálneho otepľovania. Preto sa klimatické riziko už považuje za finančné riziko. Dekarbonizácia alebo klimatické stratégie ho pomáhajú znižovať.

Vnútroštátne právne predpisy ukladajú podnikom prísne povinnosti zmierňovať zmenu klímy a plniť ciele Parížskej dohody. V záujme obmedzenia globálneho otepľovania v rozmedzí od 1,5 do 2 stupňov Celzia sa požiadavky a náklady na uhlíkovú daň v nasledujúcich rokoch masívne zvýšia. Dekarbonizačné opatrenia sa však týkajú všetkých podnikových divízií a celého hodnotového reťazca. Vzhľadom na zložitosť dekarbonizácie a klimatických stratégií nie je času nazvyš.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.