Implementácia smernice CSRD a systémov environmentálneho manažérstva (EMS) v súlade s normou ISO 14001/EMAS

Reading Time: 3 minutes

Autori: Merima Crnica a Matthias Kolck 

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD) nešpecifikuje iba oveľa viac obsahu pre vykazovanie udržateľnosti, predstavuje predovšetkým návod na transformáciu obchodných modelov smerom k udržateľnosti a miestami hlboko zasahuje do organizačnej štruktúry. Tým automaticky kladie nároky na riadiace štruktúry príslušných spoločností a tiež na riadenie procesov ESG a kľúčových ukazovateľov výkonnosti. 

Mnohé spoločnosti, ktoré sú povinné vykazovať informácie v súlade so smernicou CSRD, v súčasnosti čelia výzve, ako zohľadniť svoje existujúce systémy riadenia, a to predovšetkým systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001 alebo EMAS, pri plnení požiadaviek smernice CSRD. Európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou smernice CSRD, nariaďujú v neposlednom rade implementáciu procesnej integrácie. Ukážeme Vám, ako môžete zo svojho procesu dodržiavania smernice CSRD získať prínos a efektívne, rozumne rozšíriť existujúce systémy riadenia v rámci nových povinností týkajúcich sa podávania správ o udržateľnosti. 

Základné informácie: Prečo CSRD a EMS?

Pre využitie synergií medzi Vašim systémom environmentálneho manažérstva (EMS) a smernicou CSRD je dôležité najskôr pochopiť účel každého z nich. Systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001 alebo EMAS pomáha organizácii zlepšiť jej environmentálne správanie a znížiť negatívne vplyvy. Prostredníctvom primeraných opatrení vytvára základ pre stanovenie environmentálnych cieľov a tiež pre plnenie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia. 

V skratke: Európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS)

Štandardy ESRS sú štandardy EÚ pre vykazovanie informácií týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré posúvajú vykazovanie udržateľnosti na novú úroveň. Zistite viac o ESRS 

CSRD je smernica EÚ a slúži k transparentnosti, transformácii a porovnateľnosti spoločností a ich výsledkov v oblasti udržateľnosti. Stanovuje tiež nové referenčné hodnoty pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Témy, ktorým sa spoločnosť musí podrobne venovať, sú výsledkom posúdenia dvojitej významnosti. Ide o povinný nástroj pre implementáciu smernice CSRD slúžiaci na definovanie jednotlivých tém zamerania spoločnosti. 

Prieniky: EMS podľa ISO 14001 a EMAS a kritériá CSRD

Smernica CSRD sa v mnohých častiach prelína s požiadavkami normy ISO 14001 pre systémy environmentálneho manažérstva. Môže to byť zrejmé napríklad z porovnania novej štruktúry vykazovania podľa ESRS 2 (napríklad ESRS E1 Zmena klímy) a požiadaviek normy ISO 14001. 

CSRD - ESRS and ISO 14001
Prieniky: ISO 14001 a kritériá CSRD

Z týchto prienikov vyplýva, že systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001 alebo EMAS je ideálnym predpokladom pre splnenie požiadaviek ESG stanovených v smernici CSRD.  Systémom environmentálneho manažérstva totiž pokryjete značnú časť CSRD a vyhnete sa vytvoreniu neefektívnych paralelných systémov. Niektoré environmentálne údaje ESRS sú už často pokryté existujúcim EMS v súlade s normou ISO 14001. Ako súčasť Vášho EMS bolo obvykle vypracované aj portfólio opatrení, ktoré možno zahrnúť do plánu implementácie CSRD. Existujúce štruktúry riadenia tiež poskytujú vhodný počiatočný bod pre prácu na Vašom riadení CSRD. 

3 kroky: Ako použiť Váš EMS na implementáciu CSRD

Interné zapájanie

Environmentálne riadenie nie je vždy súčasťou rovnakého oddelenia ako riadenie udržateľnosti. V tomto prípade je dôležitým prvým krokom nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami.

GAP analýza

Zodpovedné osoby si musia následne položiť otázku, ktoré požiadavky smernice CSRD sa na spoločnosť vzťahujú. Kombinovaná GAP analýza ukáže, ktoré aspekty sú už splnené existujúcim systémom environmentálneho manažérstva a kde sa vyskytujú nedostatky.

Plán

Pre odstránenie nedostatkov sa vypracuje plán s vhodnými opatreniami a míľnikmi. Vďaka tomu sa systematicky rozšíria existujúce kontrolné štruktúry Vášho systému environmentálneho manažérstva na ceste k dosiahnutiu súladu so smernicou CSRD.

5 výhod zosúladenia Vášho EMS s Vašimi CSRD povinnosťami

Spojenie Vášho EMS a plánu CSRD vedie k mnohým synergiám a výhodám: 

1

2

3

Zosúladenie udržateľnosti, environmentálneho a energetického manažmentu umožňuje efektívne plnenie celkového portfólia požiadaviek. 

Environmentálne riadenie sa postupne vyvíja ako nástroj na zabezpečenie súladu so smernicou CSRD. Do procesov je možné vhodne začleniť požiadavky vyplývajúce z novej ohlasovacej povinnosti. 

Jednotné štruktúry riadenia a spoločná dokumentácia uľahčujú riadenie. 

4

5

Nástroje a metódy oboch tém je možné navzájom koordinovať a používať napríklad vo vzájomnom prepojení: posúdenie významnosti CSRD a analýza kontextu EMS. 

Štandardizácia štruktúr zberu údajov a vykazovania pre obe oblasti požiadaviek znižuje zložitosť a zabezpečuje efektívnosť. 

Záver CSRD a EMS: Čo odporúčame spoločnostiam

Ak už máte systém environmentálneho manažérstva

Využite svoje existujúce systémy riadenia, štruktúry a procesy na úspešné zavedenie smernice CSRD a jej procesné riadenie. Tvoria pevný základ pre prácu s ESRS. Je vhodné, ešte pred vykonaním posúdenia dvojitej významnosti, zapojiť do procesu napríklad environmentálny manažment, ktorý by sa mal účastniť plánovacích workshopov.

Ak ešte nemáte systém environmentálneho manažérstva

Spoločnostiam, ktoré ešte nemajú zavedený systém environmentálneho manažérstva, odporúčame, aby ho v rámci implementácie CSRD vytvorili. Dôvodom je, že certifikáciu Vášho systému environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001 alebo environmentálnym vyhlásením EMAS je možné dosiahnuť s vynaložením minimálneho úsilia. Získate tým bonusové body nielen v rámci vykazovania informácií o udržateľnosti, ale aj pri hodnotení dodávateľov. Spoločnosti chcú byť zároveň schopné prezentovať zlepšenie svojho environmentálneho správania vo svojich správach o hospodárení. V praxi sa takéto zlepšenie najlepšie dosiahne zavedením EMS. 

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.