CCF – Výpočet uhlíkovej stopy podniku

Výpočty uhlíkovej stopy sú pre spoločnosti veľmi užitočné na posúdenie ich vplyvu na klímu a následné pochopenie a zlepšenie ich environmentálneho správania.

Položte základy udržateľnej obchodnej stratégie

Primerane riešiť ciele znižovania emisií a dekarbonizácie je možné iba ak sa najprv vypočíta uhlíková stopa.

Čo je to uhlíková stopa podniku?

Uhlíková stopa podniku – skrátene CCF – je súhrn všetkých emisií, ktoré podnik (alebo vybrané prevádzky) spôsobuje počas svojej prevádzky a všetkých svojich činností. Názov „uhlíková stopa“ môže byť zavádzajúci, pretože do nej nie sú zahrnuté len emisie uhlíka. Výpočet CCF v skutočnosti zahŕňa emisie mnohých ďalších skleníkových plynov, ktoré sú v niektorých prípadoch ešte dôležitejšie ako jednoduché emisie uhlíka.

Emisie Scope 1, 2, 3

Prečo sa oplatí poznať CO2 stopu Vašej spoločnosti

Výsledok výpočtu CCF je predovšetkým základom pre Vaše obchodné stratégie a umožňuje Vám efektívne znížiť uhlíkovú stopu. Je potrebné odvodiť opatrenia na zníženie CO2, a teda stanoviť si ciele, ako napríklad stať sa klimaticky neutrálnym. Pre spoločnosti, ktoré sa usilujú o dekarbonizáciu stanovením napr. Net Zero cieľov SBTi, je CCF nepostrádateľným nástrojom. Okrem toho sú výsledky potrebné na vykazovanie informácií o udržateľnosti a na komunikáciu o Vašom environmentálnom výkone so zúčastnenými stranami.

Ak sa pozrieme hlbšie, zistíme, že CCF Vás na ceste k udržateľnému podnikaniu podporuje mnohými spôsobmi:

  • Identifikácia kritických výrobných procesov ovplyvňujúcich uhlíkovú stopu - Zníženie nákladov z dlhodobého hľadiska
  • Zníženie hroziacich nákladov v dôsledku zvyšovania emisií CO2
  • Poskytnutie základu pre stratégie znižovania emisií a obchodné stratégie
  • Vytváranie konkurenčnej výhody v odvetviach, kde zákazníci očakávajú od dodávateľov transparentnosť a informácie o udržateľnosti
  • Príprava na dodržiavanie budúcich noriem
  • Zlepšenie referencií spoločnosti v oblasti udržateľnosti a jej reputácie ako zodpovedného a ekologického podniku, čo priťahuje investorov aj nových zamestnancov.

Ako sa počíta uhlíková stopa podniku?

V závislosti od definovaných hraníc systému sa môže rozsah výpočtu CCF líšiť. Výpočet zohľadňuje rôzny rozsah – emisie Scope 1, 2, 3:

Emisie Scope 1

zohľadňujú len priame emisie organizácie.

Emisie Scope 2

zahŕňajú nepriame emisie z nakúpenej energie, ako je elektrina alebo teplo z diaľkového vykurovania.

Emisie Scope 3

zahŕňajú všetky ostatné nepriame emisie, ktoré vznikajú v dodávateľskom reťazci alebo pri činnostiach pred a za ním

Po vymedzení rozsahu pôsobnosti sa môže začať zber údajov a postup pozostávajúci z rôznych holistických krokov.

V prípade ďalších otázok sa Vám k dispozícií

FAQ

Často kladené otázky o CCF

Uhlíková stopa podniku je množstvo všetkých emisií, za ktoré je podnik zodpovedný počas svojej činnosti. Do výpočtov sa zahŕňa nielen uhlík, ale aj ďalšie skleníkové plyny, ako sú metán, oxid dusný a fluórované uhľovodíky. CCF Vám umožňuje sledovať pokrok v znižovaní emisií v rámci vašich cieľov udržateľnosti. Znalosť uhlíkovej stopy Vašej spoločnosti je preto kľúčová pre vaše úsilie byť udržateľným podnikom a Váš príspevok k ochrane životného prostredia, napríklad stanovením vedecky podložených cieľov.

Pred začatím je potrebné vymedziť rozsah analýzy. Emisie v Scope 1, 2, 3 rozlišujú, v akom rozsahu sa emisie zohľadňujú – či sú zahrnuté len priame emisie alebo aj nepriame emisie spôsobené nakúpeným tovarom alebo službami v hodnotovom reťazci. Rozsahy sa klasifikujú takto:

  • Emisie Scope 1 sú len priame emisie spoločnosti
  • Emisie Scope 2 sú nepriame emisie z nakúpenej energie (zdrojov)
  • Emisie Scope 3 zahŕňajú všetky nepriame emisie, ktoré vznikajú počas predchádzajúcich alebo následných činností.

Výpočet CCF je prvým krokom k jeho zlepšeniu, pretože Vám umožní posúdiť Vašu výkonnosť v oblasti udržateľnosti a identifikovať kritické procesy v rámci činnosti vašej spoločnosti. Na základe vypočítaného CCF je možné odvodiť opatrenia a plány. Stratégie dekarbonizácie a rámce, ako napríklad iniciatíva Science Based Targets (SBTi) alebo TCFD, Vám pomôžu stanoviť jasné a uskutočniteľné ciele a dosiahnuť ich. Po znížení emisií v Scope 1, 2 a 3 môžete zvýšiť latku vyššie ako len na zníženie emisií CO2 a usilovať sa o to, aby ste sa stali spoločnosťou s Net Zero bilanciou a uhlíkovo neutrálnou. Pozrite si Stratégie Net Zero emisií alebo nás neváhajte kontaktovať pre ďalšie informácie. Radi Vám pomôžeme so začlenením stratégie dekarbonizácie do vašich existujúcich obchodných stratégií!

Výsledok výpočtu – stopa – sa vyjadruje v kilogramoch alebo tonách CO2 e (ekvivalenty CO2 ).

Vodná stopa výrobku je objem sladkej vody použitej na výrobu výrobku, meraný v celom dodávateľskom reťazci, pričom sa uvádza objem spotreby vody (vyparovanie alebo zabudovanie do výrobku) podľa zdroja a objem znečistenej vody podľa typu znečistenia.

Hlavným rozdielom oproti uhlíkovej stope je, že pri zisťovaní vodnej stopy je veľmi dôležité časové a najmä priestorové hľadisko, keďže voda je miestnym zdrojom. Zatiaľ čo veľkosť uhlíkovej stopy vyjadruje vplyv, vodná stopa vyjadruje len intenzitu, pretože vplyv sa môže veľmi líšiť v závislosti od miesta, kde sa vyskytuje. Získajte viac informácií o našich službách súvisiacich s vodou.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.