Stratégia Net Zero

Net zero sa vzťahuje na cieľ vyvážiť množstvo emisií skleníkových plynov (GHG) a absorpciu existujúcich skleníkových plynov z atmosféry. Stratégia Net Zero poskytuje plán, ako môžu spoločnosti prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

Pripojte sa a prijmite záväzok Net Zero

Pripravte svoj podnik na budúcnosť a vytvorte pridanú hodnotu tým, že sa stanete bezemisným.

Čo je Net Zero?

Net Zero znamená cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami skleníkových plynov spôsobenými človekom a odstraňovaním existujúcich emisií. Mnohé spoločnosti sa usilujú o dosiahnutie Net Zero ako výsledku svojej stratégie dekarbonizácie alebo stratégie v oblasti klímy. Vzhľadom na pokračujúce klimatické zmeny je to nevyhnutný, ale stále náročný krok. Preto stratégia na mieru poskytuje návod, ako sa stať spoločnosťou s Net Zero emisiami.

Mnohé krajiny sa zaviazali plniť emisné ciele Kjótskeho protokolu. Jeho emisné ciele zahŕňajú okrem oxidu uhličitého (CO2) aj skleníkové plyny, ako je metán (CH4) alebo oxid dusný (N2O). Stratégia Net Zero, teda zahŕňa oveľa viac než len dosiahnutie nulových emisií uhlíka. Na rozdiel od uhlíkových cieľov Net Zero, alebo uhlíkovej neutrality je stav Net Zero jasne definovaný v usmernení iniciatívy Science Based Targets (SBTi).

Viac informácií nájdete v našom priečinku:

Cieľ Net Zero

Prečo je Net Zero dôležité?

Ciele Net Zero sú čoraz dôležitejšie v dôsledku globálneho otepľovania. Ako dokazuje správa IPCC, zmena klímy má ďalekosiahle dôsledky na životné prostredie a život na Zemi. Je spojená s neistotami, hrozbami a tiež finančnými rizikami pre každý podnik.

Zelená dohoda EÚ a ciele trvalo udržateľného rozvoja sú len dva z mnohých príkladov toho, ako prebieha zelený prechod. Okrem toho sa očakáva, že uhlíková daň sa v najbližších rokoch prudko zvýši. Zníženie emisií preto nie je len otázkou ochrany životného prostredia, ale aj nákladovým faktorom. Zníženie emisií skleníkových plynov a získanie štatútu Net Zero sa rozhodne oplatí.

“Spoločnosti musia znížiť svoje emisie, aby zmiernili klimatické zmeny, ušetrili náklady a úspešne ekologicky podnikali. Čím skôr, tým lepšie.”

 – Margit Kapfer, hlavná manažérka pre dekarbonizáciu 

Ako Vám môžeme pomôcť, aby ste sa stali Net Zero spoločnosťou?

Aby sme Vám poskytli najlepšie služby z jedného zdroja, naše tímy pozostávajú z environmentálnych konzultantov a odborníkov na udržateľnosť z rôznych oblastí. Podporíme Vás pri vašej stratégii dekarbonizácie v súlade s existujúcimi normami Net Zero a na základe spoľahlivých vedeckých základov. Preto zavádzame medzinárodne uznávanú hierarchiu zmierňovania emisií založenú na iniciatíve Science Based Targets (SBTi). Podľa nej musia spoločnosti bezprostredne prioritne realizovať opatrenia na znižovanie emisií a až potom sa snažiť o kompenzáciu zvyškových emisií.

5 krokov: Váš Net Zero plán

So stratégiou Net Zero, postupujete podľa jasného plánu na zníženie emisií skleníkových plynov, a to pomocou činností, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

Vypočítanie uhlíkovej stopy

Vyhnúť sa spotrebe energie a zvýšenie energetickej účinnosti

Obnoviteľné zdroje energie

Zníženie emisií v hodnotovom reťazci (Scope 3)

Napokon: Neutralizácia zvyškových emisií

V spoločnosti denkstatt vždy uplatňujeme zásadu najprv znížiť a až potom neutralizovať zvyškové emisie. Aby ste dosiahli stav Net Zero podniku v súlade s Vašimi udržateľnými obchodnými stratégiami, podporujeme Vás pri realizácii nasledujúcich krokov:

Net Zero emisie:

Znížte ich čo najviac a neutralizujte tie zvyškové.

Začnite konať hneď!

FAQ

Často kladené otázky o Net Zero

Net Zero predstavuje stav, v ktorom sa do atmosféry nepridávajú žiadne dodatočné skleníkové plyny. Znamená to dosiahnutie rovnováhy medzi 10 – 20% emisií skleníkových plynov, ktoré môžu zostať po realizácii všetkých zmierňujúcich opatrení, a absorpciou, teda odstránením týchto emisií technickými alebo biologickými procesmi z ovzdušia.

Uhlíková neutralita, podobne ako klimatická neutralita, nie je jednotne definovaný pojem. Nedávno boli niektoré spoločnosti obvinené z greenwashingu, pretože neznižovali svoje emisie, ale prostredníctvom pochybných kompenzačných certifikátov si „neutralitu“ kupovali. Niektoré spoločnosti boli zažalované aj za zavádzanie spotrebiteľov, keďže ich spoločnosť, výrobok alebo služba boli vykreslené tak, že nemajú žiadny negatívny vplyv na klímu, čo z vedeckého hľadiska nebola pravda. Kvôli tomuto odporúčame vedecky definovaný a transparentný cieľ dekarbonizácie a zameranie sa na znižovanie emisií smerom k dosiahnutiu Net Zero.

V dôsledku vysokého množstva emisií skleníkových plynov sa naša klíma rýchlo mení. Globálne otepľovanie má svoj priebeh. Zmiernenie zmeny klímy môže byť úspešné len vtedy, ak každý prispeje k dosiahnutiu cieľov zníženia emisií. Zároveň sa zvyšuje tlak na podniky, aby riadili svoje emisie. Definovaním a dodržiavaním stratégie Net Zero podniknete správne kroky na to, aby ste sa stali Net Zero spoločnosťou a boli v súlade s regulačnými požiadavkami.

Net Zero emisie by sa mali stanoviť na základe vedeckých poznatkov. Prístup založený na vedeckých cieľoch (The Science Based Targets, SBT) je v súčasnosti najrozšírenejším štandardom. Dosiahnutie Net Zero si vyžaduje 80 – 90 % zníženie emisií v závislosti od priemyselného odvetvia. Všetky uhlíkové kredity použité na pokrytie zvyšných 10 – 20 % emisií by mali pochádzať z overených projektov odstraňovania emisií, ktoré zachytávajú uhlík z atmosféry a dlhodobo ho ukladajú. Zavedenie týchto cieľov znamená, že Váš podnik môže preukázať dôveryhodný záväzok znížiť emisie v rámci svojej stratégie Net Zero. Získajte viac informácií o tom, ako Vás podporíme pri stanovovaní cieľov SBTi.

Zníženie emisií z rozsahu 1 a 2 je technickou výzvou, ktorú môže väčšina spoločností vyriešiť pomocou existujúcich technológií s malými dodatočnými nákladmi a niekedy dokonca s úsporou nákladov. Emisie rozsahu 3 sú strategickou výzvou, ktorá sa musí posudzovať komplexne. Posudzovanie životného cyklu a obehové hospodárstvo majú obrovský potenciál na zníženie emisií, pričom sa zabráni nepriaznivým účinkom na spotrebu vody, biodiverzitu a spotrebu zdrojov. Na riešenie tejto komplexnosti preto odporúčame vykonávať posudzovanie životného cyklu (LCA) výrobkov a služieb s cieľom nielen identifikovať nástroje na znižovanie emisií CO2 v hodnotovom reťazci, ale aj identifikovať a riešiť interakcie s inými vplyvmi na životné prostredie (biodiverzita, spotreba vody, využívanie zdrojov atď.) a nájsť holisticky udržateľné riešenie.

Odporúčame začať tým, čo je známe z iných diskusií o udržateľnosti ako hodnotení významnosti. V prípade zníženia emisií v Scope 3 vykonajte analýzu hot spotov pre kategórie, ktoré majú najväčší vplyv a ktoré sú pod vašou kontrolou. Zamerajte sa na najväčšie oblasti vašich emisií, ako aj na to, čo je pre Vás a Vaše zúčastnené strany dôležité. To Vám pomôže identifikovať dôležité kategórie a možné opatrenia.

Na dosiahnutie Net Zero sa od podnikov vyžaduje, aby dosiahli zníženie emisií o 80 – 90 % a neutralizovali zvyšných 10 – 20 % prostredníctvom odstraňovania uhlíka, pri ktorom sa uhlík (CO2) zachytáva z atmosféry a dlhodobo sa ukladá. Je dôležité tu poznamenať, že klasické „kompenzačné certifikáty“, ktoré teoreticky eliminujú emisie CO2 na inom mieste (elektrický varič v Afrike, investície do veterných elektrární atď.), nie sú oprávnené. Projekty na odstraňovanie aktívne odoberajú uhlík z atmosféry technickým („priame zachytávanie vzduchu“) alebo biologickým spôsobom (zalesňovanie, sekvestrácia atď.) a ukladajú ho dlhodobo na obdobie > 100 rokov. Týchto projektov je zatiaľ veľmi málo a štandardy sa pre ne v mnohých oblastiach ešte len vyvíjajú.

Pojmy Net Zero, uhlíkovo alebo CO2 neutrálny sa často zamieňajú. Uhlíková neutralita alebo neutralita CO2 sa vzťahuje len na emisie uhlíka a nezahŕňa žiadne iné skleníkové plyny. Klimatická neutralita by z vedeckého hľadiska znamenala, že okrem všetkých emisií skleníkových plynov sa berú do úvahy aj iné vplyvy na klímu, ako napríklad albedo. Okrem toho pojem neutralita nie je jasne upravený žiadnym štandardom a môže znamenať, že neboli znížené žiadne emisie a na dosiahnutie neutrality boli zakúpené len kompenzačné certifikáty. Na druhej strane pojem Net Zero je jasne definovaný v SBTi a znamená, že sa musí znížiť 80 – 90 % emisií. Spoločnosť denkstatt preto odporúča transparentné a ambiciózne formulácie cieľov. Tu je niekoľko možných príkladov: – „Net Zero emisie CO2 (rozsah 1-2-3) do roku 2040.“ – „Net Zero emisie skleníkových plynov (Scope-1-2) do roku 2030“. – „-42 % emisií CO2 (rozsah-1-2-3) do roku 2030″

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.