SBTi – Iniciatíva Science Based Target

Iniciatíva Science Based Target (SBTi) usmerňuje Vašu spoločnosť pri znižovaní emisií. Stanovením cieľov SBTi profitujete z budúcej životaschopnosti Vašej spoločnosti a znižujete vplyv Vášho podnikania na zmenu klímy.

Zavedenie opatrení v oblasti klímy založených na spoľahlivých vedeckých poznatkoch

Podporujeme Vás na Vašej ceste k dekarbonizácii a pri predkladaní cieľov založených na vedeckých poznatkoch pre Vašu spoločnosť.

Čo je to Iniciatíva Science Based Target SBTi?

Iniciatíva Science Based Target (SBTi) je partnerstvom medzi CDP, WIR, UN Global Compact a WWF, ktorého cieľom je definovať ciele znižovania emisií v podnikoch. Tieto emisné ciele sú v súlade s toľko propagovanou Parížskou dohodou o 1,5 stupňa Celzia.

Vedecky podložené ciele sú dôležitou súčasťou vašej klimatickej stratégie alebo stratégie Net Zero – bez ohľadu na odvetvie alebo sektor. V uplynulých rokoch SBTi vydala niekoľko usmernení o tom, ako zosúladiť opatrenia v oblasti klímy s cieľom dosiahnuť Net Zero, ako aj osobitné kritériá pre finančné inštitúcie a iné sektory. Uverejnených je už niekoľko noriem vrátane normy pre lesníctvo, využívanie pôdy a poľnohospodárstvo (FLAG), ďalších usmernení pre jednotlivé odvetvia, ako aj usmernení Net Zero. Ďalšie usmernenia sa v súčasnosti pripravujú.

Prečo sú ciele založené na vedeckáých poznatkoch dôležité pre podniky

Iniciatíva Science Based Target Vám poskytuje rôzne usmernenia, ako postupne znížiť emisie v Scope 1 2 3. Vedecky podložené ciele sú pre Váš podnik dôležité z týchto dôvodov:

Ciele založené na vedeckých poznatkoch majú peňažnú zložku. Na jednej strane rastúce ceny CO2 vyvíjajú na spoločnosti čoraz väčší tlak. Na druhej strane sa klimatické riziká považujú za finančné riziká. Ak sa klimatické zmeny nezmiernia, riziká sa zvýšia. Cieľ Net Zero je dôležitý nielen pre naše životné prostredie, ale je aj obchodnou nevyhnutnosťou.

EÚ sa v rámci Zelenej dohody EÚ usiluje o dosiahnutie nulovej spotreby do roku 2050. V dôsledku toho sa dekarbonizácia a opatrenia v oblasti klímy požadujú v čoraz väčšom počte regulačných rámcov a politických rozhodnutí, ako je napríklad EU Taxonómia alebo CSRD. Preto je prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku faktom, ktorý signalizuje nielen 195 signatárov Parížskej dohody z roku 2015, ale aj exponenciálne rastúci počet spoločností na celom svete.

SBTi stanovuje normy, ktoré prijímajú všetky odvetvia a organizácie všetkých veľkostí. Je to vďaka všeobecnému prístupu normy a dostupnosti ďalšej normy pre malé a stredné podniky so zjednodušeným procesom validácie. Ďalším dôvodom rastúcej popularity SBTi sú rastúce požiadavky dodávateľov a ich klientov. Možno pozorovať, že tlak na to, aby boli ciele založené na vedeckých poznatkoch, sa prenáša pozdĺž hodnotového reťazca.

Emisný cieľ v súlade so SBTi sa nachádza v mnohých podnikových stratégiách trvalo udržateľného rozvoja. Viac ako 300 najväčších svetových podnikov, prakticky vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach, už koná podľa poslania SBTi. Ciele založené na vedeckých poznatkoch signalizujú záväzok spoločnosti k opatreniam v oblasti klímy a zodpovednosť, ktorú preberá pri znižovaní emisií spôsobených jej podnikateľskými aktivitami. Vďaka tomu, že spoločnosti zvyšujú svoju angažovanosť a spoluprácu so svojím dodávateľským reťazcom, sú potvrdené emisné ciele silným signálom pre svojich dodávateľov a klientov.

Udržateľnosť podnikov je čoraz viac kriticky skúmaná, a to nielen zo strany dodávateľov. Rôzne zúčastnené strany vyvíjajú na spoločnosti tlak – najmä pokiaľ ide o ich uhlíkovú stopu a ich ambície presadzovať znižovanie emisií CO2. Vedecké prístupy dokazujú Vašu výkonnosť v oblasti udržateľnosti. Zaviazaním sa a vypracovaním overených vedecky podložených cieľov sa staviate do pozície zelenej firmy a lídra v prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Metodika SBTi je dôležitým nástrojom pre udržateľné obchodné modely. Usmernenia iniciatívy Science Based Targets pomáhajú vašej spoločnosti systematicky postupovať smerom k Net Zero emisiám. Môže tak byť dôležitou súčasťou stratégie dekarbonizácie a meraní klimatických opatrení. A pre Vašu stratégiu Net Zero platí aj nasledujúce: Je jednoduchšie začať včas, ako doháňať.

Aj my v denkstatt sme sa pripojili k iniciatíve Science Based Targets a vypracovali sme vlastné ciele založené na vedeckých poznatkoch.

Viac informácií o záväzku spoločnosti denkstatt voči SBTi nájdete tu

Naši odborníci na SBTi a dekarbonizáciu Vám pomôžu s praktickým uplatnením Vašich cieľov znižovania emisií a ich predkladaním.

Stanovenie cieľa pre zníženie emisií

SBTi poskytuje nástroje a veľké množstvo usmerňujúcich dokumentov o tom, ako môžete vypracovať a predložiť svoje ciele. Patria sem informácie o kritériách, ktoré treba dodržiavať pri vypracúvaní cieľov, a o tom, čo treba zohľadniť. Po Vašom predložení spočíva validácia týchto cieľov v SBTi, ktorá vykoná kritické preskúmanie. Keď sa ambície a ciele Vašej spoločnosti považujú za prijateľné, Vaša spoločnosť s jej cieľmi a úrovňou ambícií bude uvedená na webovej stránke SBTi spolu so všetkými ostatnými, ktoré sa zaviazali alebo účtujú už schválené ciele. Na plné využitie potenciálu odporúčame systematický prístup pri vypracovaní vedecky podloženého cieľa zosúladeného s usmerneniami SBTi.

Pridajte sa k hnutiu SBTi a budete v skvelej spoločnosti.

Naše SBTi Target Setting služby

Na tejto ceste Vás sprevádzajú naši odborníci denkstatt – podľa Vašich potrieb a v súlade s vašou stratégiou dekarbonizácie. Naša podpora poskytuje pri zosúlaďovaní vašich opatrení v oblasti klímy s kritériami SBTi nasledujúce služby:

Príprava SBTi a rozhodovanie:

Nie ste si istí, či to pre Vás má zmysel? Naši odborníci Vás podporia koučingom a individuálnym školením, aby ste sa mohli rozhodnúť, či by sa mal pre Vašu spoločnosť stanoviť cieľ založený na vedeckých poznatkoch.

Klimatická stratégia v súlade s SBTi:

Naši konzultanti sa špecializujú na stanovenie cieľov založených na vedeckých poznatkov, vypracovanie a zlepšenie stratégií dekarbonizácie. Ponúkame Vám vypracovanie, predloženie a sparing cieľov počas validácie, ako prvok širšej klimatickej stratégie pre Vašu spoločnosť. To umožňuje zosúladiť úroveň Vašich ambícií s dosiahnuteľnými a plánovanými zníženiami.

Samostatná podpora pre SBTi:

Samozrejme, podporujeme Vás aj bez ďalšej klimatickej stratégie. Zahŕňa to vedecky podložený vývoj cieľa, podporu počas predkladania a sparing počas overovania. Tento variant je vhodný, ak už máte vypracovanú hĺbkovú klimatickú stratégiu, ktorú chcete rozšíriť pripojením k SBTi.

Vedecky podložené ciele sú vo všeobecnosti len jedným z mnohých prvkov stratégie v oblasti klímy. Preto odporúčame spoločnostiam, manažérom ESG a oddeleniam CSR, aby vypracovali klimatické stratégie, v ktorých sa vedecky podložené ciele vypracujú spolu s výpočtom uhlíkovej stopy spoločnosti a určením opatrení na zníženie emisií.

Zistite viac o tom, ako Vám v denkstatt môžeme ďalej pomôcť s Vašou klimatickou stratégiou.

FAQ

Často kladené otázky o SBTi

SBTi je skratka pre iniciatívu Science Based Targets. Niekoľko organizácií spojilo svoje sily a vypracovalo usmernenia, ktoré majú pomôcť spoločnostiam znížiť emisie skleníkových plynov na základe vedeckých poznatkov.

Usmernenia SBTi pomáhajú spoločnostiam znižovať emisie v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Vedecky podložené ciele tak majú prispieť k udržaniu priemerného globálneho otepľovania pod hranicou dvoch stupňov.

Vedecky podložené ciele nie sú povinné, ale veľmi sa odporúčajú, pretože pomáhajú Vašej spoločnosti ušetriť peniaze, zvýšiť konkurencieschopnosť a stať sa atraktívnejšou pre investorov a iné zúčastnené strany.

Cieľ založený na vedeckých poznatkoch má nielen pozitívny vplyv na životné prostredie, ale môže tiež výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a reputáciu Vašej spoločnosti. Môžete zvýšiť svoju odolnosť z hľadiska nadchádzajúcich predpisov a dodržiavať konkrétny záväzok emisného cieľa.

Každá spoločnosť musí prejsť niekoľkostupňovým procesom, aby mala vedecky podložené ciele, ktoré validuje SBTi.

Uhlíková stopa podniku v súlade s Greenhouse Gas Protocol je predpokladom pre stanovenie vedecky podložených cieľov. To zahŕňa výpočet všetkých kategórií rozsahu a zohľadnenie dcérskych spoločností atď.

Každoročne sa musí zverejňovať uhlíková stopa podniku a podnik musí informovať o cieli založenom na vedeckých poznatkoch.

SBTi už vypracovala a naďalej vypracúva ďalšie usmerňujúce dokumenty a príslušné kritériá pre rôzne odvetvia. Príkladom je štandard pre finančné inštitúcie alebo štandard FLAG.

V súčasnosti zo štandardu nevyplývajú žiadne dôsledky. Iniciatíva však už pracuje na štandarde pre meranie, podávanie správ a overovanie, ktorého zverejnenie sa plánuje na rok 2024.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.