Vykazovanie CDP

CDP je uznávaný formát zverejňovania informácií, ktorý využíva štandardizované dotazníky a zodpovedajúcu transparentnú metodiku bodovania na hodnotenie vplyvov podnikov na životné prostredie. Pokiaľ ide o vplyv na zmenu klímy, bezpečnosť vody a lesy, účasť na CDP Vám pomôže nielen pri zverejňovaní relevantných údajov. Dotazníky tiež umožňujú Vašej spoločnosti identifikovať potenciál pre budúce zlepšenia týkajúce sa podnikového riadenia klímy.

Urobte ďalší krok k transparentnosti a spoľahlivosti

Objavte a zlepšite svoju environmentálnu stopu. CDP je kľúčom.

Čo je CDP?

CDP, predtým známy ako Projekt zverejňovania informácií o emisiách uhlíka (Carbon Disclosure Project), je mimovládna organizácia iniciovaná investormi, ktorá každoročne zhromažďuje od spoločností údaje a informácie týkajúce sa klímy a životného prostredia. Cieľom CDP je pozitívne prispievať k ochrane životného prostredia tým, že pomáha spoločnostiam zbierať a znižovať ich vplyv na životné prostredie Rámec CDP preto môže byť silnou pákou pre Vaše riadenie podnikovej udržateľnosti a vykazovanie udržateľnosti.

Čo znamená skóre CDP?

Hodnotenie CDP poskytuje spoločnostiam a ich zúčastneným stranám informácie o ich environmentálnom správaní. Skóre CDP poukazuje na stratégie, riadenie a procesy zavedené s cieľom znížiť vplyv podnikov na zmenu klímy, odlesňovanie a bezpečnosť vody. Okrem ročného prehľadu, skóre CDP ukazuje aj výkonnosť a vývoj spoločnosti v priebehu času, a umožňuje jej porovnateľnosť s cieľom vyhodnotiť pokrok.

Prínosy vykazovania CDP

Poskytnutím údajov do CDP Vaša spoločnosť získava výhody akými sú:

 • odhaľovanie rizík a príležitostí súvisiacich so zmenou klímy
 • aktívna príprava na predpisy a legislatívu v oblasti zmeny klímy
 • sledovanie pokroku v oblasti stratégie a opatrení udržateľnosti
 • porovnanie Vašich činností s inými spoločnosťami
 • známy rámec, ktorý je v súlade s ISSB, ESRS, TNFD, TCFD, GRI, taxonómiou udržateľných financií a ďalšími rámcami pre vykazovanie ESG
 • zvýšenie atraktivity pre Vašich súčasných a nových investorov
 • zlepšenie Vašej reputácie

Naše služby vykazovania CDP

Začnite sa zaoberať výzvami v oblasti udržateľnosti a klímy štruktúrovaným a holistickým spôsobom. Naši odborníci Vám radi pomôžu pri aplikácii programov CDP, ako sú Zmena klímy, Voda, Lesy a Dodávateľský reťazec.

Pokrývame tieto témy:

Ak sa Vaša spoločnosť zúčastňuje aj na iných hodnoteniach, napr. na hodnotení podnikovej udržateľnosti RobecoSAM alebo ISS ESG, radi Vás podporíme pri realizácii synergických efektov s cieľom zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných dotazníkov.

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o CDP

Vykazovanie CDP sa týka významných vplyvov na životné prostredie. Patria sem témy ako zmena klímy, odlesňovanie a bezpečnosť vody. CDP je globálny systém zverejňovania informácií o životnom prostredí, a preto je vysoko uznávanou formou environmentálneho výkazníctva.

Cieľom CDP je umožniť meranie vplyvov na životné prostredie a prispieť k zmene. Vplyv vlastných podnikateľských aktivít na životné prostredie predstavuje pre spoločnosti často veľkú výzvu. Regulačné požiadavky sú čoraz prísnejšie a zvyšujú sa aj požiadavky na transparentnosť. CDP podporuje spoločnosti nielen v systematickom meraní ich environmentálnych vplyvov, ale aj v ich oznamovaní.

Zverejňovanie informácií prostredníctvom CDP prináša mnoho výhod. Metodika CDP je nielen uznávaná, ale je aj kompatibilná s inými rámcami a normami udržateľnosti. Ako skúsení odborníci na udržateľnosť považujeme CDP za dôležitú súčasť celkového obrazu, ktorý Vás podporí vo Vašom úsilí o udržateľnosť. Základom sú spoľahlivé údaje, ktoré môžete zhromažďovať prostredníctvom metódy CDP.

 • Február/marec: Aktualizované dotazníky CDP sú zverejnené a spoločnosti sú informované o tom, či boli pozvané k účasti
 • Od apríla bude otvorený online systém odpovedí (ORS) na zverejňovanie informácií. Spoločnosti už môžu nahrávať svoje odpovede
 • Termín na predloženie dotazníkov je koniec júla
 • Koniec roka: Budú zverejnené výsledky Vášho hodnotenia CDP

Existujú tri spôsoby, ako začať CDP:

  1. Pozvanie spoločnosti investormi (len pre kótované spoločnosti)
  2. Pozvanie spoločnosti zákazníkmi prostredníctvom programov zapojenia dodávateľov alebo iných iniciatív v odvetví
  3. Dobrovoľná účasť bez pozvania

Konkrétne informácie, ktoré musíte zverejniť, závisia od dotazníka. CDP má tri podnikové dotazníky: zmena klímy, lesy a bezpečnosť vody. Môžete sa zapojiť do jednej, dvoch alebo všetkých troch oblastí a zverejniť svoje informácie. Vo všeobecnosti sa požadované informácie týkajú riadenia a politiky, riadenia rizík a príležitostí, environmentálnych cieľov, stratégie a analýzy scenárov.

Dotazník je štruktúrovaný modulárnym spôsobom, ktorý umožňuje spoločnostiam vybrať si spôsob zverejňovania informácií v závislosti od súčasného stavu klimatického riadenia v podniku. Naši odborníci Vás podporia pri hľadaní nákladovo efektívneho a pragmatického prístupu, ktorý odráža súčasnú situáciu.

Vyplnenie dotazníka Vám tak umožní identifikovať nedostatky v rámci Vášho klimatického riadenia a životného prostredia. Po odoslaní dotazníka odporúčame spoločnostiam analyzovať dotazník a stanoviť priority tém, postupov a štruktúr, ktoré je potrebné zaviesť v krátkodobom a dlhodobom horizonte s cieľom neustále zlepšovať Vašu výkonnosť.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.