Vysvetlenie Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)

Reading Time: 2 minutes

„…79 % investičných manažérov sa domnieva, že faktory ESG by mali byť integrované do investičného procesu.“ – Prieskum inštitútu Chartered Financial Analyst (CFA), 2021.

Vo svete podnikania je ľahké popliesť si skratky, ale skratka ESG je čoraz bežnejšia. Takmer neexistuje konferencia, na ktorej by sa nespomínala, ale jej definícia nie je vždy jasná. Naši kolegovia zo spoločnosti denxpert zhrnuli najdôležitejšie aspekty a definície ESG, ktoré potrebujete vedieť!

Stručne povedané, ide o filozofiu, ktorá by mohla byť rozhodujúcim faktorom fungovania podnikov v budúcnosti, o podnikovú stratégiu, ktorú pozorne sledujú finančné trhy, a o systém podávania správ, ktorý sa bude uplatňovať pri prideľovaní finančných prostriedkov EÚ. Takže od nej môže závisieť aj budúci úspech vašej spoločnosti. Iniciatívy Environmental, Social & Corporate Governance (ESG) sa v posledných rokoch skutočne stali strategickým imperatívom pre takmer všetky veľké organizácie. Zvýšené zameranie a tlak zo strany investorov, regulačných orgánov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán spôsobili, že ESG sa stalo kritickou témou na úrovni rady a je nevyhnutné, aby sa kaskádovito rozšírilo do všetkých organizácií na operatívnej úrovni.

Pred definovaním ESG musíme pochopiť udržateľnosť, pretože mnohí vedúci predstavitelia podnikov a odborníci na životné prostredie tieto pojmy zamieňajú. Svojím spôsobom to dáva zmysel, pretože oba majú rovnaký cieľ – zlepšiť obchodné postupy spoločnosti, aby sa zvýšili zisky a získala priazeň investorov, zákazníkov a regulačných orgánov.

Udržateľnosť je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa všetky snahy spoločnosti o zníženie jej vplyvu na okolitý svet. Udržateľný podnik je organizácia s minimálnym negatívnym vplyvom alebo potenciálne pozitívnym vplyvom na globálne alebo miestne životné prostredie, komunitu, spoločnosť alebo hospodárstvo. Udržateľnosť môže napríklad znamenať aj vytváranie dobrých pracovných miest alebo podporu rodovej rovnosti – okrem ochrany životného prostredia.

Environmental, Social & Corporate Governance (ESG) hodnotí kolektívne vedomie firmy z hľadiska sociálnych a environmentálnych faktorov. Zvyčajne ide o skóre (ESG skóre) zostavené z údajov zozbieraných o nehmotných aktívach spoločnosti. Správy ESG sú konkrétnejšie a založené na údajoch. Ich cieľom je monitorovať nefinančné riziká a príležitosti, ktoré sú súčasťou každodennej činnosti spoločností. Inými slovami, ESG umožňuje investorom a iným účastníkom finančného trhu hodnotiť činnosť spoločnosti na základe nefinančných údajov.

ESG sa zameriava na tri dimenzie (environmentálnu, sociálnu a riadiacu), a teda nie len na ekologický prístup alebo zodpovedné riadenie. Je neoddeliteľnou súčasťou celkového poslania a stratégie spoločnosti a prechádza žilami podniku vo všetkých oddeleniach. Na rozdiel od CSR už ESG nie je odľahlým alebo izolovaným oddelením, ktorého význam môže kolísať – namiesto toho ovplyvňuje značný počet prevádzkových rozhodnutí.

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.