Účtovníctvo trvalej udržateľnosti podnikov

Účtovníctvo trvalej udržateľnosti, nazývané aj účtovníctvo prírodného a sociálneho kapitálu alebo účtovníctvo skutočných nákladov, umožňuje merať a oceňovať vplyv podnikateľských činností na životné prostredie a spoločnosť.

Zviditeľnite neviditeľné

Zmerajte svoje skryté náklady a prínosy a informujte o svojich vplyvoch jazykom, ktorému podnikatelia najlepšie rozumejú.

Čo je to účtovníctvo trvalej udržateľnosti?

Účtovníctvo trvalej udržateľnosti (Sustainability accounting) ukazuje náklady a prínosy podnikateľských aktivít pre hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť. Sociálne a environmentálne otázky nie sú len súčasťou riadenie podnikovej udržateľnosti – môžu mať reálne finančné dôsledky, ktoré možno znázorniť v peňažnom vyjadrení. Napriek výzvam, ktoré môže peňažné vyjadrenie prírodného a sociálneho kapitálu predstavovať, rozšírenie škály metrík a oznamovanie hodnôt vo finančnom vyjadrení uľahčuje zohľadňovanie týchto vplyvov zo strany rozhodovacích orgánov.

Zohľadnenie prírodného a sociálneho kapitálu umožňuje lepšie pochopiť:

Pomáhame organizáciám orientovať sa v oblasti prírodného kapitálu, ekosystémových služieb a využiť hodnotu riešení založených na prírode.

Prečo je účtovníctvo trvalej udržateľnosti prínosom pre Vaše podnikanie

Zohľadňovanie prírodného a sociálneho kapitálu je účinným nástrojom na zosúladenie Corporate Social Responsibility (CSR), stratégie ESG a hlavných obchodných cieľov. Účtovníctvo trvalej udržateľnosti môže pomôcť pri riešení viacerých otázok udržateľnosti:

Naše služby v účtovníctve trvalej udržateľnosti

Účtovníctvo prírodného a sociálneho kapitálu môže podporiť podnikové výkazníctvo ESG podľa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD), CDP, Task-Force for Nature-Related Financial Disclosures, Science-based Targets for Nature a ďalších ESG štandardov. Nasledujúce služby účtovníctva trvalej udržateľnosti môžu byť cenným nástrojom pre Vaše vykazníctvo a stratégiu udržateľnosti:

Posúdenie vplyvov a závislostí

Podnikateľské aktivity majú rozsiahle vplyvy na prírodný a sociálny kapitál - tieto vplyvy sú mimo vášho podniku. Môžu zahŕňať negatívne vplyvy, ako napríklad zhoršovanie životného prostredia, ale aj pozitívne vplyvy, ako napríklad vytváranie ekonomickej hodnoty v hodnotovom reťazci. Prírodný a sociálny kapitál môže mať zároveň prostredníctvom zdrojov a práce vplyv na vnútorné náklady.

Pomôžeme Vám pochopiť vplyvy a závislosti prírodného a sociálneho kapitálu, aby ste získali ucelenejší pohľad na to, ako podnikateľské aktivity prispievajú k udržateľnosti a ako môžu investície do prírody a ľudí podporiť Vaše podnikateľské ciele. Naši odborníci používajú Protokol o prírodnom kapitále (Natural Capital Protocol) a Protokol o sociálnom a ľudskom kapitáli (Social & Human Capital Protocol) ako rámec pre všetky naše projekty.

Účtovanie skutočných nákladov

Účtovníctvo skutočných nákladov (TCA) umožňuje zviditeľniť a porovnať externé náklady a výnosy podnikateľských činností.

Pomôžeme Vám pochopiť vplyvy na úrovni projektu, obchodného modelu a portfólia, aby ste mohli identifikovať hotspoty a stanoviť priority v oblastiach, ktoré treba zlepšiť. Sme dobre oboznámení s používaním štandardných súborov údajov a metód vrátane databáz EXIOBASE, ENCORE, ExternE, databáza hodnotenia ekosystémových služieb (ESVD), Global Value Exchange (GVE), údajov LCA a rôznych vedeckých zdrojov. Kombinujeme ich so zberom podrobných údajov na úrovni lokality, aby sme poskytli na mieru šité a podrobné hodnotenia. Máme dlhodobé skúsenosti s poľnohospodárskymi dodávateľskými reťazcami a zberom údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov, hodnotením a monitorovaním trvalého zlepšovania.

Nástroje a metodiky

Špecifické potreby si vyžadujú špecifické nástroje. To platí aj pre účtovníctvo trvalej udržateľnosti. Pomôžeme Vám tým, že vyvinieme dostupné nástroje, ktoré umožnia merať vplyvy a závislosti prírodného a sociálneho kapitálu vo Vašom konkrétnom kontexte. Medzi typické príklady nástrojov patria:

Sme tiež zruční vo vývoji účelových metodík na hodnotenie a oceňovanie vplyvu kapitálu.

Strategické poradenstvo

Pomáhame Vám využívať prírodný a sociálny kapitál na podporu podnikových cieľov udržateľnosti. Okrem toho Vás podporíme pri plnení požiadaviek na ESG reporting vrátane podávania správ o biodiverzite v rámci:

Prírodné a sociálne kapitálové myslenie možno využiť na posúdenie finančných vplyvov rizík, vplyvov a závislostí prírodného a sociálneho kapitálu, na kvantitatívne hodnotenie dvojitej významnosti a na vypracovanie stratégie podnikovej udržateľnosti pre všetky rozmery udržateľnosti, a to pomocou spoločného rámca.

Výskumné projekty

Sme preferovaným partnerom vo výskumných projektoch zameraných na integráciu prírodného a sociálneho kapitálu. Naše výsledky zahŕňajú:

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o účtovníctve trvalej udržateľnosti

Účtovníctvo trvalej udržateľnosti (nazývané aj účtovníctvo skutočných nákladov alebo účtovníctvo prírodného a sociálneho kapitálu) je analýza a finančné hodnotenie sociálnych a environmentálnych vplyvov. V dôsledku rastúcich povinností v oblasti výkazníctva a ako súčasť riadenia podnikovej udržateľnosti, je účtovníctvo trvalej udržateľnosti žiadanejšie ako kedykoľvek predtým.

Požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti zahŕňajú posúdenie finančných dôsledkov rizík a príležitostí súvisiacich s ESG. Účtovníctvo trvalej udržateľnosti môže byť užitočným nástrojom na výpočet peňažnej hodnoty prírodných a sociálnych vplyvov a závislostí. Účtovníctvo trvalej udržateľnosti možno použiť ako súčasť dvojitého posúdenia významnosti, ako aj na informovanie o nákladoch a prínosoch činností spoločnosti v oblasti ESG a CSR, v porovnaní s pridanou ekonomickou hodnotou.

Kapitály sa zvyčajne definujú ako:

  • Prírodný kapitál – zásoba obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, ktoré prinášajú ľuďom úžitok. Tieto prínosy sa nazývajú „ekosystémové služby“.
  • Sociálny kapitál – siete vzťahov medzi ľuďmi, ktorí žijú a pracujú v určitej spoločnosti, čo zároveň umožňuje jej efektívne fungovanie. Patrí sem aj hodnota, ktorú produkty, služby a činnosti organizácie pridávajú širším komunitám.
  • Ľudský kapitál – vedomosti, zručnosti a vlastnosti pracovnej sily ostatných členov hodnotového reťazca, ktoré prispievajú k úspechu organizácie. Ako skratka sa sociálny a ľudský kapitál často spájajú do jednej kategórie.

Vytváranie ekonomického kapitálu závisí od prírodného kapitálu prostredníctvom využívania zdrojov, ale aj vďaka regulačným funkciám ekosystémov (napríklad regulácia klímy). Sociálny a ľudský kapitál je pre podniky dôležitý, pretože predstavuje kvalifikovanú a produktívnu pracovnú silu, ale podniky môžu mať prostredníctvom svojich činností aj externý vplyv na tieto kapitály (napríklad znečisťovanie).

Dopady sú vonkajšie účinky podnikateľských činností. Môžu byť negatívne (napríklad vplyvy znečistenia), ale môžu byť aj pozitívne (napríklad prínosy hromadenia humusu pre ekologické výrobky). Dopady sa zvyčajne neodrážajú v hospodárskom výsledku spoločnosti, ale môžu sa prejaviť ako riziká v podobe tlaku zúčastnených strán a pokút alebo ako príležitosti pre umiestnenie na trh.

Závislosti sú vnútorné účinky prírodného a sociálneho (a tiež ľudského) kapitálu na výkonnosť podniku. Môžu zahŕňať prístup k zdrojom alebo kvalifikovanej pracovnej sile a zvyčajne majú vplyv na hospodársky výsledok podniku. Môžu sa prejaviť ako riziká, napríklad zvýšenie cien v dôsledku nedostatku zdrojov, alebo ako príležitosti, napríklad investície do prírodných riešení sekvestrácie uhlíka, ochranu pred povodňami, zlepšenie kvality vody alebo doplnenie zdrojov obživy v dodávateľskom reťazci.

Prírodný kapitál je „zásoba“ obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov. Ekosystémové služby sú „toky“ prínosov pre spoločnosť. Les by predstavoval zásobu prírodného kapitálu, zatiaľ čo úžitky z lesa – drevo, sekvestrácia uhlíka atď. – by boli ekosystémové služby alebo toky prínosov.

Koncepcia zásob a tokov má dôležité dôsledky pre udržateľné využívanie zdrojov – ak sa využívajú neudržateľne, zásoby prírodného kapitálu sa môžu zhoršiť a stať sa nedostatočnými na uspokojenie spoločenských potrieb a požiadaviek podnikov.

Biodiverzita je dôležitý súvisiaci pojem. Biodiverzita je základom schopnosti prírodného kapitálu (ekosystémov) fungovať a poskytovať tak ľuďom úžitok (ekosystémové služby).

„Čo sa meria, to sa aj riadi“, alebo aspoň tak znie jedno príslovie. Podnikanie je zo svojej podstaty zamerané na zisk, ale len zriedkakedy sú pre podnik dôležité len peniaze. Prírodný, sociálny a ľudský kapitál sú pre úspech podnikania nevyhnutné, ale ak sa nemerajú, ich neefektívne riadenie môže viesť k neefektívnym alebo škodlivým výsledkom pre organizácie a ich zúčastnené strany.

Peňažné ocenenie nie je nevyhnutné, ale môže byť užitočné ako spôsob prekladu rôznych podstatných otázok do jazyka, ktorému podnik ľahšie rozumie a ktorý možno priamo porovnávať a vykazovať v súlade s finančnými parametrami. To umožňuje integrovať otázky udržateľnosti do finančného plánovania.

Spoločná metrika tiež umožňuje posúdiť kompromisy medzi rôznymi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi aspektmi výkonnosti podniku.

Protokol o prírodnom kapitáli a Protokol o sociálnom a ľudskom kapitáli sú zavedené štandardy pre hodnotenie podnikov. Okrem toho existuje viacero príručiek pre jednotlivé odvetvia a celý rad zavedených zdrojov údajov, ako napríklad Databáza oceňovania ekosystémových služieb (ESVD) a Globálna burza hodnôt (GVE), ako aj široká škála vedeckých zdrojov pre konkrétne otázky. Neváhajte nás kontaktovať a my Vám pomôžeme zorientovať sa vo svete noriem a údajov o prírodnom a sociálnom kapitáli.

Údaje zbierame priamo na úrovni miesta (farmy, závodu, zúčastnenej strany) prostredníctvom rozhovorov alebo zasielaním dotazníkov (na diaľku a na mieste).

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.