Riadenie biodiverzity

Riadenie biodiverzity znamená udržateľné využívanie a ochranu prírodného kapitálu a zabezpečuje rozmanitosť života na Zemi. Keďže sa hovorí o kríze biodiverzity, regulačné požiadavky na podniky sa prudko zvyšujú. Riadenie biodiverzity však zahŕňa zložité otázky vedúce k jej zachovaniu.

Zdravé ekosystémy a prírodné bohatstvo sú to, čo bude mať v budúcnosti skutočný význam

Ochrana rozmanitosti ekosystémov, ako aj zabránenie úbytku druhov a ničeniu biotopov je tímová práca. S riešeniami na mieru od spoločnosti denkstatt ste súčasťou riešenia.

Riadenie biodiverzity je pre podniky čoraz dôležitejšie

Riziká pre biodiverzitu už nie sú témou, ktorou sa zaoberajú len biológovia a environmentalisti. Dostala sa už aj do sveta podnikania, verejnosti a najvyšších vládnych kruhov. Keďže celosvetová strata biodiverzity v dôsledku nadmerného využívania prírodných zdrojov pokračuje závratným tempom, čoraz častejšie sa hovorí o 6. masovom vymieraní. Takéto straty biodiverzity majú významné potenciálne dôsledky pre podniky. Neporušené ekosystémy poskytujú dôležité služby, ktoré sú základom hospodárskych činností – napríklad opeľovanie a prirodzené čistenie vody.

Viac ako 50 % celosvetového HDP priamo závisí od prírody, biodiverzity a ekosystémových služieb.

(Svetové ekonomické fórum, tlačová správa, 2020)

Okrem toho sa požiadavky na biodiverzitu pre podniky už stávajú povinnou súčasťou podnikového výkazníctva, napríklad v Smernici o vykazovaní informácií o udržateľnosti a v taxonómii EÚ. Vaše podnikanie ovplyvňuje aj Dohovor o biologickej rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) a jeho ciele. Zároveň sa objavujú štandardy pre podnikanie, ako napríklad Task-Force of Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) a Science-Based Targets for Nature (SBTN). Biodiverzita sa čoraz viac odráža aj v ratingových štandardoch. Riadenie biodiverzity je odpoveďou na množstvo požiadaviek a vedie k dodržiavaniu právnych predpisov. Denkstatt Vám pomôže nájsť správne odpovede na regulačné riziká a vhodne nastaviť riadenie biodiverzity.

Naše služby v oblasti biodiverzity

Biodiverzita sa stala takou dôležitou, že získava podobné postavenie ako aktivity súvisiace so zmenou klímy. Naši odborníci Vás prevedú týmito výzvami a pomôžu Vám prekonať zložitosť pomocou celého radu služieb:

denkstatt služby v oblasti biodiverzity

Základné hodnotenie biodiverzity

Biodiverzita je špecifická pre danú lokalitu. V spolupráci s Vami zistíme, či a ako je biodiverzita dôležitá pre Vaše prevádzkové miesta a dodávateľský reťazec.

Preverujeme chránené územia, významné vtáčie územia, kľúčové oblasti biodiverzity, Natura 2000, ohrozené druhy a ekosystémové služby. V prípade potreby Vám pomôžeme s podrobným prieskumom biodiverzity priamo na mieste.

Pomôžeme Vám vytvoriť zoznam inváznych druhov, pretože invázne druhy sú jedným z hlavných faktorov globálnej straty biodiverzity. Preskúmame Vaše existujúce systémy riadenia a plánovania, aby sme vykonali analýzu nedostatkov a posúdili riziká.

Stopa biodiverzity

Pochopenie biodiverzity si vyžaduje pochopenie vplyvov a závislostí podnikov, produktov a finančných portfólií na prírodný kapitál a ekosystémové služby. Pomôžeme Vám ich merať pomocou nástrojov špecifických pre danú tému), ako je napríklad štandard PBAF.

Workshop o biodiverzite

Rýchlo kurz, ktorý Vám pomôže pochopiť prostredie vykazovania informácií o biodiverzite. Prejdeme si nariadenia EÚ, štandardy vykazovania, spôsob výberu kľúčových ukazovateľov výkonnosti a pomôžeme Vám stanoviť ďalšie kroky, aby Vaša stratégia biodiverzity bola funkčná.

Stratégia a akčný plán v oblasti biodiverzity

Spolupracujeme s Vami na implementácii požiadaviek smernice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Pomôžeme Vám pripraviť sa na nastavenie Science-Based Targets for Nature (SBTN) a vykazovanie informácií podľa Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD).

Stratégia biodiverzity vedie k plánovaniu No Net Loss (NNL) a k čistému zisku z biodiverzity (NG). Biologická rozmanitosť sa zaoberá viacerými témami. Spolupracujeme s Vami na prepojení biodiverzity s existujúcimi podnikovými stratégiami udržateľnosti, napríklad v oblasti klímy, vody, odlesňovania, plastov atď.

Systémy vykazovania informácií a riadenia

Biodiverzita je pre spoločnosti novou požiadavkou na výkazníctvo. Pomôžeme Vám splniť požiadavky na biodiverzitu vyplývajúce z rôznych predpisov a noriem vrátane:

Ak máte otázky týkajúce sa konkrétnej normy alebo sa chcete dozvedieť viac o našich službách v oblasti ESG a manažmentu udržateľnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o riadení biodiverzity

Riadenie biodiverzity sa zaoberá vplyvom spoločnosti na biodiverzitu. Vzhľadom na hroziace vyhynutie druhov a zmenu biotopov má riadenie biodiverzity v súčasnosti aj regulačný význam. Organizácie môžu napríklad prispievať k zmene využívania pôdy, a tým k strate biotopov. Pôvodné druhy sú vytláčané a ekologické systémy sú poškodzované. Riadenie biodiverzity je holistická záležitosť, ktorá si vo väčšine prípadov vyžaduje odborné znalosti. 

Riadenie biodiverzity je nevyhnutné pre zachovanie prírodných biotopov. Aj my ľudia sme závislí od zdravých ekosystémov. Spoločnosti preto musia spĺňať čoraz viac zákonných požiadaviek, napríklad o vykazovaní informácií a pozitívne prispievať k zachovaniu biodiverzity. Okrem toho sa už dávno preukázali finančné riziká, ktoré kríza biodiverzity pre podniky znamená. Preto je riadenie biodiverzity dôležité – pre Vašu spoločnosť aj pre spoločnosť vo všeobecnosti.

Ľudstvo je súčasťou ekosystémov, ktoré sú v súčasnosti postihnuté. Každá zmena, napríklad v biotopoch či vytláčanie pôvodných druhov, má vplyv aj na nás. Každý hmyz, rovnako ako každá rastlina, zohráva v citlivých ekologických biotopoch dôležitú úlohu. Preto má kríza biodiverzity veľký vplyv aj na nás ľudí.

Áno, vykazovanie informácií o biodiverzite sa v Európskej únii stáva de facto povinným. EÚ už vydala návrh normy pre vykazovanie informácií o biodiverzite v rámci Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) a kritériá biodiverzity v rámci Udržateľného financovanie a Taxonómie EÚ. Okrem toho nariadenie EÚ už vyžaduje, aby finančné inštitúcie zahrnuli Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR). Očakáva sa, že výkazníctvo podľa CSRD bude povinné od 1. januára 2024, keď smernica nadobudne účinnosť. Spoločnosti budú povinné zverejňovať informácie o biodiverzite od finančného roka 2023.

Global Reporting Initiative (GRI) zároveň aktualizuje svoj štandard o biodiverzite na rok 2016 a rovnako aj SASB (v rámci IFRS Sustainability Disclosure Standards). Dotazník CDP už obsahuje kapitolu o biodiverzite, ktorá sa bude bodovať od roku 2023. Zároveň vznikajú podnikové štandardy pre zverejňovanie informácií, ako napríklad Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) a
Science-Based Targets for Nature (SBTN). Biodiverzita je už povinnou témou noriem, ako je EMAS.

Biodiverzita, ekosystémové služby a prírodný kapitál sú príbuzné pojmy. Ekosystémové služby sú výhody, ktoré ľudia získavajú z prírody. Prírodný kapitál je zásoba ekosystémov, z ktorých tieto výhody plynú. Kvalita zásob prírodného kapitálu závisí od biodiverzity. Napríklad les je „prírodný kapitál“, z ktorého ľudia získavajú ekosystémovú službu „sekvestrácia uhlíka“. Schopnosť lesa viazať uhlík závisí od toho, ako dobre ekosystém funguje. Toto fungovanie závisí od biodiverzity. Biologická rozmanitosť je teda základ pre schopnosť fungovania ekosystémov (prírodného kapitálu), a tým poskytovanie ľuďom a podnikom úžitok (ekosystémové služby).

Vplyvy a závislosti sú pojmy z Protokolu o prírodnom kapitáli a týkajú sa dvoch spôsobov, akými sú podnikateľské činnosti spojené s biodiverzitou. Podnikateľské činnosti majú vplyv na biodiverzitu prostredníctvom emisií a neudržateľného využívania zdrojov. Zároveň sú podniky závislé od ekosystémových služieb, ktoré poskytuje príroda (napríklad prístup k zdrojom alebo ochrana pred extrémnymi javmi).  

Tieto vplyvy a závislosti môžu viesť k rizikám a príležitostiam súvisiacim s biodiverzitou. The Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TCFD) definuje tri typy rizík pre biodiverzitu v podnikoch:

 • Fyzické riziká – vyplývajúce priamo zo závislosti podnikania od prírody. Tieto riziká sa prejavujú vtedy, keď je ohrozené fungovanie ekosystému, a teda nie je schopný poskytovať ekosystémové služby.
 • Prechodné riziká – vyplývajúce zo zmien v trhovom prostredí, ako sú politiky, predpisy, súdne spory, technologický vývoj alebo meniace sa preferencie spotrebiteľov, ktorých cieľom je zastaviť alebo zvrátiť škody na prírode.
 • Systémové riziká – ide o rozšírenie myslenia o rizikách TCFD a vyplývajú zo systémového narušenia fungovania ekosystému. Príkladom môže byť strata kľúčového druhu, od ktorého závisí fungovanie celého ekosystému.
 • Podniky môžu a mali by merať vplyvy a závislosti na biodiverzitu, aby pochopili riziká a príležitosti a formulovali akčné stratégie v oblasti biodiverzity, ktoré podporujú dlhodobý finančný úspech.

Biodiverzita je oblasť, ktorá sa zaoberá viacerými témami, ako to dokazuje Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). IPBES identifikuje 5 hlavných faktorov straty biodiverzity – zmena využívania pôdy (a mora), priame využívanie organizmov, zmena klímy, znečistenie a invazívne druhy. The Science-Based Targets for Nature network (SBTN) rozdeľuje ciele v oblasti biodiverzity do 5 kategórií:
využívanie pôdy, využívanie sladkej vody, využívanie oceánskych zdrojov, klíma a sektor pôdy a integrita ekosystémov.

Nie pre každú firmu sú dôležité všetky tieto témy. Prvým krokom stratégie v oblasti biodiverzity je preto vykonanie hodnotenia významnosti s cieľom určiť, na ktoré témy je potrebné sa prioritne zamerať. Posúdenie významnosti by malo zahŕňať vplyvy aj závislosti od biodiverzity, aby sa posúdili a zverejnili riziká a príležitosti. Biodiverzita je zároveň otázkou špecifickou pre danú lokalitu. Preto je vhodné použiť hodnotenie významnosti na stanovenie nielen prioritných tém, ale aj prioritných produktov, lokalít alebo dodávateľských reťazcov.

Práve preto, že biodiverzita je komplexná, neexistuje univerzálny ukazovateľ. To je napríklad v protiklade s témou, akou je zmena klímy, kde sú univerzálnou jednotkou merania ekvivalenty CO2. Pre biodiverzitu existujú súhrnné ukazovatele, ako napríklad ukazovateľ potenciálne zaniknutého podielu druhov a ukazovateľ priemernej početnosti druhov. Tieto ukazovatele sumarizujú vplyvy na biodiverzitu do spoločnej mernej jednotky. Takáto jednotka je užitočná na sledovanie celkovej výkonnosti podniku. Pre riadenie rôznych vplyvov na biodiverzitu môže byť užitočných viacero samostatných ukazovateľov – napríklad zmena využívania pôdy, využívanie vody a zdrojov, klíma a znečistenie. Napríklad vodná stopa spoločnosti je ukazovateľ, ktorý možno prepojiť so spoločnou jednotkou merania vplyvu na biodiverzitu. Takto možno prepojiť stratégie udržateľnosti pre jednotlivé témy a sledovať výkonnosť celkovej stratégie biodiverzity.

No net loss znamená, že akýkoľvek negatívny vplyv na biodiverzitu je vyvážený opatreniami prijatými na zabránenie a minimalizáciu vplyvov, na obnovu postihnutých ekosystémov a nakoniec na kompenzáciu akýchkoľvek zvyškových vplyvov. Cieľ čistého zisku je taký, pri ktorom pozitívny vplyv na biodiverzitu prostredníctvom obnovy a kompenzácie prevyšuje negatívne vplyvy. Dosiahnutie cieľa v oblasti biodiverzity si vyžaduje dodržiavanie hierarchie zmierňovania vplyvov – vyhýbanie sa vplyvom a ich minimalizácia, obnova postihnutých ekosystémov a nakoniec kompenzácia akýchkoľvek zvyškových vplyvov.

Norma SBTN sa riadi päťstupňovým procesom:

 1. Zhodnotenie: Zhromažďujete a dopĺňate existujúce údaje s cieľom odhadnúť vplyvy a závislosti na prírode v hodnotovom reťazci. Výsledkom je zoznam potenciálnych tém a lokalít na stanovenie cieľa. Vaša organizácia už možno riadi niektoré otázky týkajúce sa biodiverzity (napr. emisie skleníkových plynov (GHG), využívanie vody alebo odlesňovanie). Tento prvý krok poukáže na to, čo vám chýba.
 2. Stanovenie si priorít: Na základe výsledkov z kroku 1 Vám analýza posúdenia významnosti pomôže určiť priority, na ktoré treba zamerať svoje úsilie.
 3. Meranie: Musíte zhromaždiť potrebné údaje pre vašu cieľovú základňu. Možno budete musieť zlepšiť existujúce procesy zberu údajov alebo v prípade potreby nastaviť ďalší zber údajov.
 4. Plán: Po získaní potrebných údajov bude potrebné vypracovať plán opatrení na dosiahnutie cieľa podľa hierarchie zmierňovania vplyvov – vyhnúť sa, znížiť, obnoviť a kompenzovať vplyvy.
 5. Monitorovanie pokroku: Nakoniec budete musieť zaviesť postup na monitorovanie pokroku, ako aj na postupné zlepšovanie zberu údajov a hodnotenia vplyvu.

SBTN plánuje samostatné metodiky stanovovania cieľov pre svojich 5 prioritných otázok ovplyvňujúcich biodiverzitu – využívanie pôdy, využívanie sladkej vody, využívanie oceánskych zdrojov, klíma a sektor pôdy a integrita ekosystému. Tieto metodiky sa v súčasnosti vyvíjajú. Medzitým si už spoločnosti môžu stanoviť predbežné ciele, ktoré im umožnia začať a keď budú metodiky k dispozícii, budú sa započítavať do plného cieľa.

The Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) je iniciatíva The Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) je iniciatíva podobná TCFD, čo znamená, že nejde len o meranie, ale aj o začlenenie otázok súvisiacich s prírodou do riadenia spoločnosti, stratégie, rizík, metrík a cieľov. Základom TNFD je prístup LEAP. Spoločnosti budú musieť:

 • Nájsť miesta, kde sa ich podnikateľské aktivity prekrývajú s prírodou. Základné posúdenie biodiverzity môže byť užitočnou analýzou, ktorú možno vykonať pre činnosti spoločností, zatiaľ čo stopa biodiverzity môže pomôcť pri identifikácii problémov v dodávateľskom reťazci.
 • Zhodnotiť prioritné závislosti a vplyvy. Nie všetko, čo sa identifikuje, posudzuje a hodnotí pomocou prístupu LEAP, sa musí zverejniť. Analýza významnosti môže byť užitočným nástrojom na stanovenie priorít a toho, načo sa zamerať.
 • Posúdiť významné riziká a príležitosti. Mal by sa vykonať hĺbkový prieskum prioritných tém a lokalít s cieľom zistiť, ako môžu potenciálne ovplyvniť výkonnosť podniku. Súčasné podnikové politiky, procesy a prístupy k riadeniu by sa mali vyhodnotiť s cieľom zistiť ich primeranosť na zvládanie rizík a príležitostí súvisiacich s biodiverzitou. Ak sa zistia nedostatky, mali by sa doplniť alebo by sa mali vyvinúť nové procesy.
 • Pripraviť externé zverejnenie. Mali by sa identifikovať potenciálne vplyvy biodiverzity na podnikovú stratégiu a v prípade potreby prideliť zdroje na riadenie. Zároveň by sa mali vybrať relevantné metriky a kľúčové ukazovatele výkonnosti a prípadne by sa mali vypracovať ciele v oblasti biodiverzity. Prístupy k stanovovaniu cieľov v oblasti biodiverzity sú stále vo fáze vývoja.

Rámec TNFD sa stále vyvíja a jeho vydanie sa očakáva v roku 2024. Spoločnosti si môžu rámec medzitým vyskúšať a začať sa pripravovať na budúce zverejňovanie. Požiadavky TNFD sú v súlade s návrhom požiadaviek na zverejňovanie informácií o biodiverzite v Smernici o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD).

 •  

Finančné inštitúcie môžu merať svoj vplyv na biodiverzitu pomocou metodiky biodiverzitnej stopy. Platnou normou je PBAF (Partnership for Biodiversity Accounting Financials) – sesterská iniciatíva PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials). Uhlíková stopa a stopa biodiverzity sú podobné, ale aj odlišné – stopa biodiverzity sa zameriava na rôzne faktory spôsobujúce stratu biodiverzity. To zahŕňa klímu (a emisie skleníkových plynov), ale aj iné témy (napríklad využívanie pôdy a vody či znečistenie). Podobne ako v prípade PCAF, najpodrobnejšie výsledky poskytujú primárne údaje o činnostiach portfóliových spoločností, ale vzhľadom na ich obmedzenú dostupnosť je povolené aj použitie sekundárnych údajov.

Naši odborníci poznajú všetky potrebné nástroje na uplatnenie PBAF v podnikoch vrátane metodík EXIOBASE, IBAT, ENCORE a posudzovanie životného cyklu (LCA).

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.