Nové prahové hodnoty: Ktorých spoločností sa bude CSRD smernica týkať?

Reading Time: 3 minutes

Autor: Carina Schneeberger and Marijke Janz

CSRD, smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti, znamená pre mnohé spoločnosti veľkú zmenu a je výzvou, ktorá si vyžaduje interné a externé zdroje. Jedna z najdôležitejších otázok týkajúcich sa CSRD znie: Na koho sa CSRD vzťahuje? Európska komisia prenedávnom zvýšila prahové hodnoty pre vykazovanie podľa CSRD.

Súčasné prahové hodnoty pre CSRD: Spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje vykazovacia povinnosť

Prahové hodnoty pre vykazovanie podľa CSRD vždy vychádzali zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU (Accounting Directice). V nej obsiahnuté hodnoty na určenie veľkostnej kategórie spoločnosti sa od roku 2013 nezmenili. Európska komisia však 17. októbra 2023 schválila žiadosť o zvýšenie prahových hodnôt. Výsledkom tohto zvýšenia bolo nové vymedzenie mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov. V dôsledku toho sú niektoré spoločnosti vyňaté z požiadaviek na podávanie správ o finančnej situácii a udržateľnosti, na ktoré sa predtým vzťahovali požiadavky na podávanie správ podľa CSRD.

Definícia MSP: Aké sú nové prahové hodnoty CSRD?

Prahové hodnoty podľa CSRD sú založené na troch kritériách definície spoločnosti podľa smernice o účtovníctve: bilančná suma, čistý obrat a počet zamestnancov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktuálne finančné limity v porovnaní s predošlou úpravou.

Kritérium Veľké podniky Stredné podniky Malé podniky* Mikropodniky
Bilančná suma (EUR) > 25 Mio.
(predtým: > 20 Mio.)
5 Mio. - 25 Mio.
(predtým: 4 Mio. - 20 Mio.)
450,000 - 5 Mio.
(predtým: 350,000 - 4 Mio.)
Max. 450.000
(predtým: 350,000)
Čistý obrat (EUR) > 50 Mio.
(predtým: > 40 Mio.)
10 Mio. - 50 Mio.
(predtým: 8 Mio. - 40 Mio.)
900,000 - 10 Mio.
(predtým: 700,000 - 8 Mio.)
Max. 900,000
(predtým: 700,000)
Zamestnanci (ročný priemer) > 250 Max. 250 Max. 50 Max. 10
Kritérium Veľké podniky Stredné podniky
Bilančná suma (EUR) > 25 Mio.
(predtým: > 20 Mio.)
5 Mio. - 25 Mio.
(predtým: 4 Mio. - 20 Mio.)
Čistý obrat (EUR) > 50 Mio.
(predtým: > 40 Mio.)
10 Mio. - 50 Mio.
(predtým: 8 Mio. - 40 Mio.)
Zamestnanci (ročný priemer) > 250 Max. 250
Kritérium Malé podniky* Mikropodniky
Bilančná suma (EUR) 450,000 - 5 Mio.
(predtým: 350,000 - 4 Mio.)
Max. 450.000
(predtým: 350,000)
ˇČistý obrat (EUR) 900,000 - 10 Mio.
(predtým: 700,000 - 8 Mio.)
Max. 900,000
(predtým: 700,000)
Zamestnanci (ročný priemer) Max. 50 Max. 10

Definícia veľkostných kritérií ako prahových hodnôt CSRD od 1. októbra 2023.

*Členské štáty mali a stále majú možnosť definovať vyššiu hranicu pre malé podniky (upravené/predtým). Maximálna bilančná suma v EUR: 7,5 Mio./6 Mio. EUR, maximálny čistý obrat v EUR: 15 Mio./12 Mio. EUR.

Od ktorého fiškálneho roka sa uplatňujú nové aplikačné kritériá CSRD?

Delegovaný akt, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU úpravou kritérií veľkosti pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny, nadobudne účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku. Nové prahové hodnoty sa uplatňujú na fiškálne roky od 1. januára 2024. Členské štáty EÚ však môžu podnikom umožniť uplatňovať nové prahové hodnoty aj od 1. januára 2023.

Prečo boli kritériá upravené?

Európska komisia je povinná každých päť rokov preskúmať kritériá a v prípade potreby ich zmeniť a doplniť. Cieľom úpravy kritérií je zabrániť tomu, aby sa na mikropodniky a malé podniky v dôsledku inflácie nedobrovoľne vzťahovali prísnejšie a náročnejšie účtovné pravidlá určené pre podniky vyššej veľkostnej kategórie. Vzhľadom na výraznú infláciu v rokoch 2021 a 2022 boli dve z kritérií, bilančná suma a čistý obrat, upravené o približne 25 % inflácie a primerane zvýšené.

Poradenstvo CSRD: Čo táto zmena znamená z hľadiska CSRD a taxonómie EÚ?

Zníženie rozsahu uplatňovania sa týka veľkých a kótovaných stredných a menších spoločností. Zníženie rozsahu pôsobnosti zahŕňa povinnosť podávať správy o udržateľnosti podľa CSRD, ako aj podľa taxonómie EÚ. Presné údaje o tom, koľko spoločností už v dôsledku toho nepodlieha CSRD, nie sú v súčasnosti známe.

 

V každom prípade odporúčame spoločnostiam, aby si hraničné hodnoty overili samy. Získajte ešte viac informácií o CSRD, podrobnosti o smernici, prehľad významu CSRD a najdôležitejšie fakty o Európskych štandardoch vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS).

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.