Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Reading Time: 5 minutes

Klimatická zmena, spôsobená predovšetkým ľudskou činnosťou, ako je spaľovanie fosílnych palív a odlesňovanie, predstavuje obrovskú hrozbu pre zdravie našej planéty. Klíma Zeme prechádza významnými zmenami, ktoré vedú k stúpajúcim teplotám, extrémnym výkyvom počasia a narušeniu ekosystémov. Európska únia (EÚ) si uvedomuje naliehavosť riešenia tejto krízy a stala sa tak lídrom v celosvetovom úsilí v boji proti zmene klímy.

Ambiciózna politika EÚ v oblasti klímy vychádza z jej záväzku k Parížskej dohode, v ktorej sa štáty zaviazali obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Stanovením prísnych cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, investícií do obnoviteľnej energie a podpory inovácií sa EÚ snaží byť lídrom v prechode k udržateľnej nízkouhlíkovej budúcnosti. EÚ prijala proaktívny a ambiciózny prístup k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej nevyhnutným dôsledkom.

Kontext a implementácia CBAM

júli 2021 predstavila Európska komisia balík opatrení Fit for 55, ako súčasť Európskej zelenej dohody. Jedným z hlavných cieľov je zníženie emisií aspoň o 55% do roku 2030, pomocou modernizácie platnej legislatívy v súlade s cieľom EÚ v oblasti zmeny klímy. Balík Fit for 55 by mal priniesť transformačné zmeny, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050.

Dôležitým komponentom balíka Fit for 55 je revízia súčasného systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS). EU ETS by sa mala rozšíriť o nové sektory, znížiť celkové množstvo emisných povoleniek a postupne vyradiť prideľovanie bezodplatných emisných povoleniek, čo by malo podporiť priemyselnú dekarbonizáciu a zároveň zvýšiť ceny emisií uhlíkových plynov.

Zvýšenie cien emisných povoleniek a klimatických ambícií EÚ ohrozuje únik uhlíka, tzv. carbon leakage“. Ten vzniká, ak priemyselné odvetvia presunú výrobu z EÚ do tretích krajín, aby sa vyhli prísnejším emisným normám, alebo ak spotrebitelia prejdú z nákupu tovaru vyrobeného v EÚ na náhrady z tretích krajín. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) bude fungovať ako hlavný nástroj na zamedzenie rizika jeho úniku a zároveň bude podporovať dekarbonizáciu priemyslu v krajinách mimo EÚ.

Princíp fungovania CBAM: Ako vypočítať novú cenu uhlíka?

Metodika CBAM je založená na počte CBAM certifikátov, ktoré je potrebné zakúpiť pri dovoze produktov CBAM z tretích krajín. Jeden certifikát zodpovedá jednej tone emisií skleníkových plynov. Množstvo požadovaných certifikátov CBAM je založené na uhlíkovej stope produktu (PCF) dovážaného produktu. Cena za certifikát CBAM vychádza z priemernej týždennej ceny za emisné kvóty EÚ (EU ETS). Pri vzájomnom vynásobení výsledkom výpočtu CBAM je celková cena.

Harmonogram zavedenia CBAM

Október 2023
Prechodné obdobie

Dovozca má len oznamovaciu povinnosť bez finančných záväzkov.

Január 2026
Začiatok finančných záväzkov

Dovozca začína mať finančné záväzky, ktoré sa budú postupne zvyšovať.

Do roku 2030
Rozšírenie

Cieľom EÚ je rozšíriť CBAM na všetky sektory, na ktoré sa vzťahuje EU ETS.

2034
Celková implementácia

CBAM nadobudne plnú účinnosť v počiatočných sektoroch.

Prechodné obdobie (1. október 2023 – 25. december 2025)

Od 1. októbra 2023 sa nachádza CBAM v prechodnej fáze, ktorá slúži ako obdobie na zhromažďovanie informácií a zdokonaľovanie metodík v spolupráci s dovozcami, výrobcami a úradmi. Od dovozcov sa vyžaduje aby na kvartálnej báze odovzdávali správu o CBAM, v ktorej musí byť zahrnuté:

To znamená, že dovozcovia musia poznať „uhlíkovú stopu“ (PCF) konkrétnych produktov, ktoré dovážajú. PCF zahŕňa priame emisie (rozsah 1, 2) a všetky následné nepriame emisie (rozsah 3), ktoré sa doteraz vyskytli v hodnotovom reťazci produktu. Tento PCF alebo emisný faktor produktu sa vypočíta na základe medzinárodne uznávaných noriem, ako je protokol o skleníkových plynoch alebo príslušné normy ISO. Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) alebo hodnotenie životného cyklu (LCA) pre dovážané produkty sú ďalšie spôsoby získania informácií PCF.

Počas prechodného obdobia sa na dovozcov nevzťahujú žiadne finančné záväzky. CBAM správy sa budú predkladať od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025, do prechodného registra, najneskôr jeden mesiac po ukončení daného kvartálu. Od 31. decembra 2024 môžu spoločnosti požiadať o štatút autorizovaného deklaranta CBAM. Po autorizácii bude deklarantovi udelený prístup k jeho účtu v registri.

Počiatočne pokryté sektory:

Konkrétne výrobky možno nájsť v prílohe č. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956

Záväzky (od 1. januára 2026)

Od 1. januára 2026 budú môcť dovážať tovar, na ktorý sa CBAM vzťahuje, iba oprávnení deklaranti. Colné orgány členských štátov EÚ budú povinné sledovať pohyb tovaru a zamietať dovoz tovaru neregistrovaným CBAM deklarantom. 

Každý členský štát bude predávať CBAM certifikáty oprávneným deklarantom sídliacim na území členského štátu, prostredníctvom spoločnej centrálnej platformy, ktorá bude zriadená a spravovaná Komisiou. Informácie o zakúpených certifikátoch budú prevedené na účet deklaranta v registri CBAM. Cena certifikátov sa vypočíta ako priemerná týždenná cena povoleniek EU ETS a Komisia ju uverejní na spoločnej platforme.

Od roku 2027 musia do 31. mája každého roku autorizovaní deklaranti CBAM používať register CBAM na predloženie vyhlásenia o CBAM a odovzdanie CBAM certifikátov. Vyhlásenie musí obsahovať:

Rozšírenie (do roku 2030)

Sektory pokryté do roku 2030:

Pokuty

Podľa článku 16 Vykonávacieho nariadenia  Komisie (EÚ) 2023/1773 môžu členské štáty udeliť pokuty v dvoch prípadoch: 

Výška pokuty je v rozsahu 10 až 50 EUR za tonu neoznámených emisií. Je však možné, že výška pokuty sa bude zvyšovať v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien.

Vyššie finančné sankcie budú uložené ak sa predložia viac ako dve neúplné alebo nesprávne správy v zmysle článku 13 po sebe alebo v prípade, že nie je dodržaná oznamovacia povinnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.

Fungovanie CBAM v praxi

Kroky procesu CBAM

Konzultácia CBAM: Čo odporúčame spoločnostiam ohľadom regulácie CBAM

Rozsah nariadenia CBAM nie je založený na veľkosti spoločnosti, ale na kategóriách výrobkov dovážaného tovaru. Otázka teda neznie: Na koho sa CBAM vzťahuje? Je oveľa dôležitejšie, aby ste včas riešili, či Vaše dovážané produkty spôsobujú vysoké emisie, a teda spadajú do kategórií produktov CBAM. Ak je to tak, mali by ste zvýšiť svoju pozornosť CBAM a pripraviť sa. Veľký počet európskych spoločností bude musieť počítať s rastúcimi nákladmi v dôsledku cien uhlíka a certifikátov CBAM. Zároveň vznikajú nové rámcové podmienky, pokiaľ ide o medzinárodnú hospodársku súťaž za hranicami EÚ.

 

Preto Vám odporúčame, aby ste sa okrem plnenia požiadaviek na podávanie správ venovali aj novým rizikám a príležitostiam, ktoré vytvára CBAM legislatíva. Transparentnosť je prvým krokom k prijatiu správnych opatrení, ktoré by ste mali v ideálnom prípade rozvinúť už počas prechodnej fázy CBAM. Naše skúsené dekarbonizačné a regulačné tímy Vám v tomto procese radi pomôžu a podporia Vás komplexnými usmerneniami CBAM.

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.