CSDDD: EU Parliament and Council agreed on proposal

CSDDD: Európsky parlament a Rada sa dohodli na konečnom návrhu

Reading Time: 3 minutes

Rada a Európsky parlament nakoniec dosiahli dohodu o predbežných rámcových ustanoveniach smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti CSDDD (Corporate sustainability due diligence Directive). Cieľom smernice EÚ je zlepšenie pracovných podmienok v rámci podnikových hodnotových reťazcov pomocou uloženia zodpovednosti spoločnostiam za súčasné a potenciálne negatívne vplyvy na ľudské práva. EÚ tentokrát určuje podnikové nariadenia týkajúce sa sociálnej udržateľnosti. Okrem toho sa zameriava na obmedzenie vplyvov na životné prostredie a dosiahnutie medzinárodných cieľov v oblasti ochrany klímy. Smernica bude preto predstavovať holistický prístup, ktorý si je vedomý, že udržateľnosť je interdisciplinárna a že sociálna a environmentálna prosperita sú vzájomne prepojené. Povinnosti definované v smernici CSDD sa vzťahujú na vlastné operácie spoločností, ich dcérskych spoločností, ako aj ich dodávateľov a obchodných partnerov.

Čo znamená CSDDD?

CSR, CSRD a teraz CSDDD: V posledných rokoch sa objavilo toľko skratiek v kontexte udržateľnosti. CSDDD, niekedy označovaný ako „Európsky zákon o dodávateľskom reťazci“, znamená „smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti“. Bežné skratky sú „CSDDD“, „smernica CSDD“ alebo „CS3D“.

Proces prípravy znenia smernice prebiehal dlhý čas, čo spôsobilo neistotu medzi spoločnosťami a členmi predstavenstiev. Neznalosť konkrétnych kritérií, ktoré bude smernica EÚ obsahovať, a koho sa bude týkať, sťažila plánovanie a prípravu na budúcnosť. Teraz sú tu konečne konkrétne uznesenia, s ktorými je možné pracovať. Finálne znenie návrhu CSDDD však ešte musia inštitúcie formálne prijať. Tu sú najdôležitejšie fakty.

Rozsah CSDDD

Kto

Čo

Spoločnosti budú musieť spĺňať sociálne, ako aj environmentálne požiadavky.

Dôsledky porušení smernice

Po prvé, pre spoločnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti CSDDD a nespĺňajú požiadavky, vstúpia do platnosti sankcie. Pokuty môžu tvoriť až 5 % celosvetového čistého obratu. Po druhé, možno uplatniť režim občianskoprávnej zodpovednosti. Dotknuté osoby alebo strany (vrátane odborových zväzov a mimovládnych organizácií), ktoré utrpeli škodu spôsobenú tým, že spoločnosť nedodržiavala postupy náležitej starostlivosti, si môžu uplatniť nároky na náhradu škody na súde do piatich rokov.

Do pôsobnosti smernice sú zahrnutí obchodní partneri z hornej a čiastočnej aj spodnej časti hodnotového reťazca a musia spĺňať kritériá. Ak nemôžu splniť požiadavky a nedá sa vyhnúť dopadom, zmluvy a spolupráce sa musia ukončiť.

CSRD vs CSDDD

CSDDD sa ľahko zamieňa s CSRD a ESRS. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) určuje povinnosti vo veci reportingu udržateľnosti stanovením “Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti”, zatiaľ čo CSDDD rieši firemné procesy a aktivity v hodnotových reťazcoch. Sú však úzko prepojené, pretože sú súčasťou Zelenej dohody EÚ, ktorej cieľom je podporiť rozvoj podnikania šetrného k životnému prostrediu a prispieť k udržateľnému hospodárskemu systému. CSRD požaduje, aby spoločnosti zaviedli procesy na zhromažďovanie informácií s cieľom vytvárať hodnoverné správy. Táto zodpovednosť je spojená s povinnosťou náležitej starostlivosti načrtnutou v smernici CSDD, ktorej cieľom je identifikovať nepriaznivé vplyvy. Okrem toho, konzultácie so zainteresovanými stranami a konštruktívny dialóg s dotknutými stranami sú rovnako spomenuté v CSRD aj CSDDD.

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.