Zosúladenie taxonómie EÚ

EU Taxonómia určuje, ktoré hospodárske činnosti možno považovať za udržateľné. Má vplyv na investičné rozhodnutia a kapitálové toky tým, že uprednostňuje ekologické a udržateľné obchodné postupy. Opatrenia na zosúladenie s taxonómiou EÚ sa pre spoločnosti a finančné inštitúcie stávajú kľúčovými.

Splňte povinné požiadavky na podávanie správ a využite príležitosti, aby ste sa stali atraktívnejšími pre investorov.

Nezáleží na tom, čo pre Vás EU Taxonómia znamená: Náš holistický prístup nám umožňuje posudzovať riešenia ESG, CSRD a taxonómie EÚ ako celok.

Čo je EU Taxonómia?

Nariadenie EÚ o taxonómii je klasifikačný systém pre environmentálnu udržateľnosť činností podnikov. Definuje udržateľné činnosti ako činnosti, ktoré významne prispievajú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov EÚ. Preto má EU Taxonómia silný vzťah k Zelenej dohode EÚ.

Vysvetlenie kritérií taxonómie EÚ

EU Taxonómia ukladá spoločnostiam a finančným inštitúciám povinnosť zverejňovať taxonomicky relevantné informácie, ako je obrat a investície. Definuje 6 environmentálnych cieľov, ktoré sa používajú na hodnotenie. Zmierňovanie zmeny klímy Adaptácia na zmenu klímy

Zmierňovanie zmeny klímy

Adaptácia na zmenu klímy

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Prechod na cirkulárnu ekonomiku

Prevencia a kontrola znečistenia

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Prečo by sa podniky mali zaujímať o nariadenie EÚ o taxonómii

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by pre Vás nariadenie EÚ o taxonómii mohlo byť relevantné. Na jednej strane EU Taxonómia podporuje účastníkov trhu pri prijímaní udržateľných investičných rozhodnutí. Okrem toho zaviedla spoločný jazyk pre udržateľné činnosti. Pre účastníkov trhu je dôležité ovládať tento jazyk, aby mohli využiť svoj potenciál na finančnom trhu. Na druhej strane podniky, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje smernica o nefinančnom výkazníctve (NFRD), musia v rámci podávania správ o udržateľnosti poskytovať informácie o tom, do akej miery sú ich hospodárske činnosti v súlade s taxonómiou EÚ. V budúcnosti musia tieto informácie do svojich správ o udržateľnosti zahrnúť všetky podniky, na ktoré sa vzťahuje smernica CSRD.

Zelený rast sa oplatí – čím skôr začnete, tým lepšie

Naše služby

Pomôžeme Vám splniť regulačné požiadavky taxonómie EÚ a ponúkneme ďalšiu podporu pri zvyšovaní Vášho pozitívneho vplyvu. V tomto procese presne určíme príležitosti pre Vaše riadenie udržateľnosti s cieľom zvýšiť udržateľnosť vašich obchodných činností. Napr. z hľadiska opatrení v oblasti klímy alebo iných tém súvisiacich s ESG (Environmental, Social & Corporate Governance).

Úplná podpora taxonómie EÚ

Podporíme Vás vo všetkých otázkach a krokoch týkajúcich sa správy taxonómie EÚ o činnosti Vašej spoločnosti. Zahŕňa nastavenie projektu, rozsiahlu analýzu činností a technickú kontrolu kritérií. Patrí sem aj zber údajov a výpočet KPI, ako aj dokumentácia procesov a výkazníctvo.

Prístup spoločnosti denkstatt k prispôsobeniu sa taxonómii EÚ

Modulárne taxonomické služby EÚ ako

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky k EU Taxonómii

Trh zelených investícií je veľmi dynamický a silne rastie. Spoločnosti, ktoré vo svojich aktivitách nezohľadňujú súlad s taxonómiou, môžu byť preto pre investorov a banky menej zaujímavé. Okrem toho viaceré spoločnosti sú povinné vykazovať informácie podľa EU Taxonómie.

Vždy sa snažíme vytvoriť holistický obraz o vykazovaní, a preto pracujeme na správach, ktoré ukazujú konzistentné vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Okrem zrejmého vytvárania technických dôkazov, ktoré je náročné na zdroje, možno taxonomickú evidenciu považovať za hnaciu silu úsilia. EU Taxonómia si totiž často vyžaduje špecifické analýzy a členenia účtov. Vo všeobecnosti si zapojenie viacerých oddelení vyžaduje časovo náročné odsúhlasovanie. Preto mnohé spoločnosti hľadajú vhodného partnera, ktorý by im v tomto procese poskytol optimálnu podporu.

Nie, všetky spoločnosti v rozsahu vykazovania musia vykazovať podľa EU Taxonómie. Aj činnosti, ktoré nevytvárajú obrat, sú relevantné a musia vykazovať. Týka sa to napríklad nehnuteľností a vozového parku.

Proces vykazovania v rámci EU Taxonómie zahŕňa niekoľko zložitých úloh. Prístupy automatizácie musia pevne zapadnúť do vašich existujúcich procesov a štruktúry spoločnosti. Na základe našich rozsiahlych skúseností v oblasti vykazovania udržateľnosti Vás podporíme pri hľadaní správneho riešenia automatizácie alebo digitalizácie pre vašu spoločnosť.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.