Posudzovanie životného cyklu (LCA)

LCA Vám pomôže lepšie pochopiť rôzne fázy životného cyklu Vášho výrobku a ich možný vplyv na životné prostredie: od výroby surovín cez celý dodávateľský reťazec, výrobu a použitie až po recykláciu alebo likvidáciu.

Odhaľte výkonnosť Vášho produktu v oblasti udržateľnosti

Zistite, aký vplyv má Váš výrobok na životné prostredie a ako ho zmierniť.

Čo je posudzovanie životného cyklu?

Posúdenie životného cyklu – skrátene LCA – identifikuje celkový vplyv výrobku, služby alebo iného systému na životné prostredie. Zahŕňa priame aj nepriame vplyvy počas celého životného cyklu výrobku a vyjadruje ich v kategóriách, ako je vplyv na zmenu klímy, eutrofizačný potenciál alebo toxicita pre človeka.

Analýza vplyvu na životné prostredie - nad rámec uhlíkovej stopy

Posudzovanie zahŕňa vstupy materiálov a energie, výrobkov a vedľajších produktov, ako aj výstupy počas celého životného cyklu – od výroby a používania až po skládkovanie alebo recykláciu. Analýza je založená na osvedčených postupoch LCA v súlade s medzinárodnými normami ISO. Zatiaľ čo uhlíková stopa výrobku zohľadňuje len kategóriu vplyvu zmeny klímy v súlade s normou ISO 14067, posudzovanie životného cyklu sa riadi normami ISO 14040 a ISO 14044.

Fázy posudzovania životného cyklu

LCA vychádza z teórie „od kolísky po hrob“ a skúma rôzne fázy výrobku:

Prehľad typického životného cyklu podľa normy ISO 14040

Ako môžu podniky profitovať z LCA?

LCA slúži ako základ pre strategické rozhodovanie, ako aj pre vedecky podložený marketing a komunikáciu. Ako kvantitatívna metóda umožňuje spoločnosti prezentovať environmentálne vplyvy zúčastneným stranám hmatateľným, merateľným a vedeckým spôsobom. Okrem toho hodnotenie vplyvu umožňuje identifikovať kritické environmentálne a ekonomické faktory v životnom cykle služby alebo výrobku. Týmto rizikovým faktorom sa potom dá primerane čeliť a odvodiť opatrenia na ekologicky priaznivú koncepciu podniku, optimalizáciu procesov alebo zlepšenie ekodizajnu. Celkovo pomáha vedeniu a manažérskemu tímu s ich stratégiou ESG, pretože LCA je prospešná pre viaceré podnikové oddelenia alebo procesy tým, že poskytuje základ pre:

Zlepšenie procesného reťazca

Úsporu materiálov a energie

Identifikáciu nových možností zlepšenia pre udržateľný podnik

Zlepšený dizajn výrobkov na zabezpečenie udržateľných výrobkov a konštrukcie

Zlepšenie vývoja výrobkov zohľadnením udržateľnej výroby

Zníženie nákladov

Transparentný a dôveryhodný marketing

Porovnateľnosť výrobkov na základe kritérií udržateľnosti

Naše služby LCA

Naši pracovníci Vám radi poskytnú analýzu životného cyklu výrobkov a služieb.

Okrem toho pomáhame so stanovením cieľa a rozsahu ekologickejších fáz životného cyklu výrobku, ktoré zahŕňajú viac než len zníženie emisií, udržateľné obaly alebo napríklad likvidáciu odpadu. Na základe analýzy LCA je možné vypracovať aj environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) alebo výpočet environmentálnej stopy výrobku (PEF).

FAQ

Často kladené otázky o posudzovaní životného cyklu

Analýza životného cyklu je jasný a prezentovateľný výsledok pre všetky zúčastnené strany, ktorý jasne vysvetľuje vplyv výrobku, služby alebo procesu na životné prostredie. Normy ISO 14044 a 14040 zabezpečujú konzistentnosť analýzy životného cyklu.

Posudzovanie vplyvu výrobku pozostáva z mnohých krokov vrátane predbežného a záverečného. Pre prípravu je dôležité určenie rozsahu, vymedzenie hraníc systému a zber údajov. Okrem samotnej analýzy je súčasťou metódy aj zmierňovanie, výkazníctvo a monitorovanie. Neváhajte sa obrátiť na spoločnosť denkstatt, aby ste sa dozvedeli viac o tomto postupe.

Hodnotenie vplyvu výrobku pozostáva z mnohých krokov vrátane predbežného a záverečného. Pre prípravu je dôležité určenie rozsahu, vymedzenie hraníc systému a zber údajov. Okrem samotnej analýzy sú súčasťou metódy aj zmierňovanie, podávanie správ a monitorovanie. Neváhajte sa obrátiť na spoločnosť denkstatt, aby ste sa dozvedeli viac o postupe.

Podľa normy ISO 14040 možno jednotlivé fázy výrobku klasifikovať takto:

  • materiálová fáza: ťažba surovín potrebných na výrobu
  • výrobná fáza: rôzne priemyselné procesy, ako napríklad tepelné tvarovanie a mechanické alebo chemické spracovanie
  • fáza distribúcie: balenie, preprava a skladovanie výrobku a jeho surovín
  • fáza používania: požiadavky počas používania, ako sú výdavky na energiu a údržbu
  • koniec životnosti: likvidácia alebo recyklácia materiálu

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.