Vykazovanie informácií o udržateľnosti pre podniky

Vykazovanie informácií o udržateľnosti je zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa udržateľnosti zo strany spoločností. Môže sa vyžadovať zo zákona alebo sa môže vykonávať na základe vlastného rozhodnutia.

Začnite teraz a posuňte svoje vykazovanie udržateľnosti na vyššiu úroveň

Splňte zákonné požiadavky, ako aj potreby zúčastnených strán a pripravte sa na budúcnosť.

Čo je to vykazovanie informácií o udržateľnosti

Vykazovanie udržateľnosti patrí do rozsahu činností riadenia podnikovej udržateľnosti. Cieľom ESG reportingu je poskytovať informácie o podstatných vplyvoch spoločnosti. Pojmy „správa CSR“ (odkazujúca na spoločensky zodpovedné podnikanie) a „správa ESG“ sa väčšinou používajú ako synonymá. Správa ESG obsahuje výsledky hodnotenia významnosti a reakcie spoločnosti na hodnotenie. Úspešné vykazovanie udržateľnosti závisí od dobrého riadenia údajov a jasných procesov.

4 kroky ako čo najlepšie využiť proces vykazovania informácií

4 kroky k Vašej správe o udržateľnosti

Vykazovanie udržateľnosti sa zvyčajne uskutočňuje podľa nasledujúcich krokov.

  1. Definovanie a spustenie projektu
  2. Zistenie tém materiálov
  3. Stanovenie ukazovateľov a zhromažďovanie informácií
  4. Vytvorenie správy o udržateľnosti

Prečo by ste mali písať o vplyve svojho podniku?

Vykazovanie udržateľnosti je osvedčeným nástrojom na transparentné informovanie zúčastnených strán o vplyvoch, výkonnosti a úsilí. Požiadavky zúčastnených strán však nie sú jediným rastúcim faktorom. Vykazovanie informácií je tiež užitočným nástrojom riadenia na určenie súčasného stavu výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

Okrem toho sa zvýšil význam vykazovania udržateľnosti, pretože dodržiavanie predpisov sa stalo kľúčovým faktorom. Odporúčame, aby spoločnosti pri prijímaní svojich dlhodobých rozhodnutí brali do úvahy čoraz prísnejšie regulačné požiadavky. Čoraz väčší impulz zo strany smerníc, ako je CSRD alebo švajčiarska RBI/CO, núti spoločnosti, aby podrobnejšie a na základe vopred definovaných ukazovateľov a tém informovali o svojej výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

Spĺňa Vaša spoločnosť medzinárodné normy?

V súčasnosti dominuje v diskusii o vykazovaní informácií o udržateľnosti smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá nahrádza súčasnú smernicu o nefinančnom výkazníctve (Non-Financial Reporting Directive – NFRD) a určuje jej rozsah. V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, bude v porovnaní s predchádzajúcou povinnosťou vykazovať nefinančné údaje týkajúce sa ich výkonnosti v oblasti udržateľnosti, podstatne viac spoločností v EÚ.

V dôsledku toho budú spoločnosti v budúcnosti čeliť rozšíreným oznamovacím povinnostiam. Počas našich dlhoročných skúseností v oblasti vykazovania informácií udržateľnosti sme sa naučili, že spoločnosti musia reagovať v dostatočnom predstihu, aby sa na regulačné požiadavky včas pripravili. Sprevádzame Vás na ceste k profesionálnemu vykazovaniu udržateľnosti v súlade so súčasnou a budúcou legislatívou.

Ako pomôžeme Vašej firme profitovať z transparentného vykazovania?

Vaša spoločnosť môže v mnohých ohľadoch profitovať z profesionálneho podnikového výkazníctva na témy udržateľnosti s pomocou našich odborníkov z denkstatt:

Vždy aktuálne:

Podporujeme dodržiavanie súčasných štandardov vykazovania (napr. NFRD, GRI Universal Standards, SASB, DNK, IFRS / Value Reporting Foundation, UN Global Compact Communication on Progress, Swiss RBI/CO) a pripravovaných štandardov (napr. CSRD a príslušné ESRS – European Sustainability Reporting Standards) a zodpovedajúcu včasnú prípravu.

Viac než dosť dobré:

Zlepšite svoj prístup k udržateľnosti a proces vykazovania z dlhodobého hľadiska: služby denkstatt zahŕňajú holistickú podporu pre začínajúcich vykazovateľov, ako aj prevzatie jednotlivých úloh externého vykazovania pre spoločnosti so zavedenou rutinou.

Udržateľnosť ako celok:

Zvažujeme prepojenie s inými relevantnými normami alebo usmerneniami (napr. taxonómiou EÚ alebo rámcom TCFD). Poskytujeme tiež podporu pre širokú škálu tém súvisiacich s udržateľnosťou, ktoré sa odrážajú vo Vašej správe o udržateľnosti ako dekarbonizácia & stratégie v oblasti klímy

Viacnásobne ocenené:

Poradenstvo a služby denkstatt sú zárukou kvality. Platí to aj pre vykazovanie udržateľnosti, ktorá už získala niekoľko ocenení (ASRA).

Flexibilná podpora:

Naši odborníci ponúkajú podporu pri príprave, implementácii, pokračovaní vo vykazovaní informácií o udržateľnosti a pri poskytovaní súvisiacich služieb.

Naše služby v oblasti vykazovania udržateľnosti

Ponúkame Vám holistickú podporu počas celého procesu tvorby správ o udržateľnosti podľa medzinárodných štandardov pre vykazovanie udržateľnosti:

Vaša cesta k reportingu podľa GRI
Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa vykazovania udržateľnosti a štandardov

Vykazovaniu udržateľnosti musí vždy predchádzať definovanie najdôležitejších tém udržateľnosti – tzv. analýza významnosti. Okrem toho je dôležitá správa údajov, aby bolo možné zhromažďovať nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Vykazovanie udržateľnosti sa môže vykonávať podľa rôznych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti, ako je GRI alebo Integrovaný rámec vykazovania.

Správa o udržateľnosti zahŕňa všetky prvky spoľahlivého riadenia ESG: Správa vyžaduje identifikáciu podstatných environmentálnych, sociálnych a etických tém. Zobrazuje kľúčové ukazovatele výkonnosti a súčasný prístup k riadeniu a zverejňuje stratégie a ciele udržateľnosti. Okrem toho si správa vyžaduje organizačné usporiadanie (ESG Governance).

Správa o udržateľnosti v súlade so štandardmi GRI spĺňa určitý štandard kvality. Vykazovanie podľa GRI znamená, že správa obsahuje rôzne informácie stanovené Global Reporting Initiative.

Ak by vaša organizácia chcela vytvoriť správu v súlade s GRI, k dispozícii sú dve možnosti (od vykazovacieho roku 2022: „V súlade s GRI“ a „S odkazom na GRI“), ktoré závisia od stupňa splnenia štandardov. Vykazovanie je proces, ktorý sa časom vyvíja. Spoločnosti, ktoré zverejňujú prvú správu alebo sa nachádzajú v počiatočných fázach vykazovania, by preto mali začať s možnosťou „S odkazom na GRI“.

Je potrebné poznamenať, že správy o udržateľnosti za rok 2022, ktoré budú zverejnené v roku 2023, musia po prvýkrát implementovať nové univerzálne štandardy GRI (2021). Tešíme sa na pomoc Vašej organizácii pri implementácii nových štandardov.

Ak chcete zverejniť správu o ESG podľa medzinárodne zavedeného a uznávaného štandardu, GRI je optimálnou voľbou. Vykazovanie založené na GRI môže poskytnúť hĺbku zverejnenia, ktorú požadujú všetky zúčastnené strany organizácie. Okrem toho sa GRI dobre pripravuje na budúce požiadavky na vykazovanie, ktoré ukladá CSRD.

V závislosti od rôznych okolností možno zvážiť ďalšie normy. Napríklad,

  • SASB / IFRS / Value Reporting Foundation pre spoločnosti s pôsobnosťou v Severnej Amerike,
  • TCFD pre zameranie na klimatické riziká alebo
  • odvetvové štandardy (napr. štandardy EPRA pre správy v sektore nehnuteľností)

Ak by vaša organizácia chcela vytvoriť správu v súlade s GRI, k dispozícii sú dve možnosti (od vykazovania v roku 2022: „V súlade s GRI“ a „S odkazom na GRI“), ktoré závisia od miery uplatnenia štandardov. Vykazovanie je proces, ktorý sa časom vyvíja. Spoločnosti, ktoré preto zverejňujú prvú správu alebo sa nachádzajú v počiatočných fázach vykazovania, môžu začať s „S odkazom na GRI“.

Je potrebné poznamenať, že správy o udržateľnosti za rok 2022, ktoré budú zverejnené v roku 2023, musia po prvýkrát implementovať nové univerzálne štandardy GRI. denkstatt sa teší na pomoc Vašej organizácii pri implementácii nových štandardov.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.