Ako zastaviť stratu biodiverzity

Reading Time: 2 minutes

Témou straty biodiverzity sa už nezaoberajú len biológovia a environmentalisti, ale dostala sa aj do sveta podnikania, širokej verejnosti a najvyšších vládnych kruhov. Keďže celosvetová strata biodiverzity pokračuje závratným tempom, čoraz častejšie sa hovorí o 6. masovom vymieraní.

Strata biodiverzity má potenciálne závažné dôsledky na životy ľudí. Neporušené ekosystémy poskytujú dôležité služby, ktoré sú základom hospodárskych činností – napríklad opeľovanie alebo prirodzené čistenie vody. Svetové ekonomické fórum vypočítalo, že v roku 2020 bude viac ako 50 % svetového HDP priamo závisieť od prírody, biodiverzity a ekosystémových služieb.

Zachovanie biodiverzity: COP15 a stratégia EÚ v oblasti biodiverzity

Keďže si uvedomujeme dôležitosť zastavenia a zvrátenia úbytku biodiverzity, svetové vlády sa v decembri 2022 zídu na konferencii COP15 v Montreale v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite. Predmetom diskusie bude rozhodovanie o globálnych cieľoch v oblasti biodiverzity – „Parížskej dohode o biodiverzite“, ktorej cieľom je chrániť, obnovovať a zabezpečiť odolnosť svetových ekosystémov tak, aby sa do roku 2050 naplnila vízia života v harmónii s prírodou.

EÚ je rozhodujúcim svetovým lídrom v presadzovaní toho, aby sa biodiverzita dostala do popredia politickej agendy. Biologická rozmanitosť je zahrnutá v celom Európskom ekologickom dohovore (EU Green Deal), pričom sa uznáva, že obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C možno dosiahnuť len s pomocou neporušených ekosystémov. V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity sa uvádza, že strata biodiverzity by sa mala zastaviť do roku 2030, obnova biodiverzity by sa mala začať v roku 2030 a do roku 2050 by mali byť všetky ekosystémy v EÚ v dobrom stave ochrany.

Na dosiahnutie týchto cieľov sú krajiny EÚ povinné rozširovať svoje chránené oblasti a obnovovať prírodu. Súčasťou riešenia budú musieť byť aj firmy. Obnova a zveľaďovanie prírody bude implicitnou požiadavkou na dosiahnutie týchto cieľov, čo umožní zosúladenie s existujúcimi firemnými plánmi na využívanie prírody ako kompenzáciu alebo vloženie zvyškových emisií ako súčasť cieľov založených na vedeckých poznatkoch.

Firemné požiadavky na biodiverzitu ako kľúčové aspekty CSRD a taxonómie EÚ

V nasledujúcich mesiacoch sa rýchlo blížia požiadavky na podnikovú biodiverzitu v súvislosti so smernicou CSRD (Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti) a taxonómiou EÚ. Obe smernice uložia firmám nové povinnosti v oblasti vykazovania informácií o biodiverzite. Očakáva sa, že tieto požiadavky sa budú vzťahovať nielen na vlastné činnosti firiem, ale aj na ich dodávateľské a odberateľské hodnotové reťazce.

Tieto opatrenia prichádzajú v čase, keď EÚ potláča ekologické podvody a presadzuje väčšiu transparentnosť v oblasti podnikovej udržateľnosti. Očakáva sa, že zaradenie biodiverzity do taxonómie EÚ pomôže urýchliť investície do činností, ktoré sú pozitívne z hľadiska biodiverzity. Zatiaľ neexistujú konečné verzie CSRD a taxonómie EÚ pre biodiverzitu, ale existujúce návrhy naznačujú, že vykazovanie informácií o udržateľnosti bude čoraz zložitejšie.

Tipy pre firmy: Ako splniť rastúce požiadavky a prispieť k biodiverzite

Do popredia sa dostávajú aj podnikové štandardy, ako Science-Based Targets for Nature (SBTN) a Task-Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD), ktoré nadväzujú na úspechy SBTi a TCFD v oblasti klímy. Biodiverzita je podľa definície špecifická pre danú lokalitu – takéto údaje budú dôležité, ale často nie sú pre spoločnosti ľahko dostupné. Práve preto denkstatt odporúča začať so zberom údajov dostatočne skoro, aj keď ešte nie sú k dispozícii konečné požiadavky na zverejňovanie údajov podľa CSRD.

Podniky sa navyše už teraz môžu začať oboznamovať s návrhmi požiadaviek SBTN a TNFD, počnúc hodnotením významnosti a základným skríningom biodiverzity, aby určili relevantné aspekty biodiverzity pre podnik z hľadiska tém aj lokalít. Rozhodne však treba zdôrazniť, že vzhľadom na špecifickú povahu biodiverzity pre jednotlivé lokality, bude ťažké nájsť univerzálne riešenia. Každá spoločnosť bude musieť prispôsobiť svoje analýzy a opatrenia svojmu špecifickému kontextu.

Ďalšie globálne názory na biodiverzitu nájdete v článku Inogen Alliance, ktorej členom je aj denkstatt.

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.