Stratégie udržateľnosti v oblasti nehnuteľností

Stratégie udržateľnosti v sektore nehnuteľností zahŕňajú širokú škálu opatrení s cieľom znížiť environmentálny dopad budov a zlepšiť sociálne a ekonomické výsledky komunít, ktorým slúžia. Navyše, pokiaľ ide o ESG, riadenie dát a správy o udržateľnosti sa stávajú nevyhnutnosťou v tomto odvetví.

ESG v oblasti nehnuteľností prináša dlhodobý úspech

Či už ide o nový stavebný projekt alebo existujúce portfólio: Ak chcete formovať budúcnosť svojich nehnuteľností, naši odborníci sú Vašou prvou voľbou pre stratégiu udržateľnosti nehnuteľností.

ESG a jeho vplyv na nehnuteľnosti

Developeri, vlastníci a investori v oblasti nehnuteľností čelia obrovskej výzve pri prechode na udržateľné Net Zero budovy, najmä preto, že finančné trhy a regulačné orgány vyžadujú od sektora ambiciózne stratégie a spoľahlivé údaje o ESG. Preto sa posúdenie uhlíkovej stopy budovy alebo portfólia budov, vypracovanie klimatickej stratégie s vedecky podloženými postupmi znižovania emisií a komplexnými opatreniami pre existujúce a nové budovy stali hlavnými úlohami pre sektor nehnuteľností. Okrem toho riešenie klimatických rizík a adaptácia na ne prispievajú k zachovaniu hodnoty nehnuteľností. Veľký strategický význam má aj správa a reporting údajov ESG.

Hlavné témy v oblasti udržateľných nehnuteľností

Ako môže Vaša nehnuteľnosť profitovať zo stratégie udržateľnosti

Zavedenie udržateľnosti v oblasti nehnuteľností môže spoločnostiam a investorom priniesť viacero výhod. Udržateľné investície do nehnuteľností môžu zvýšiť hodnotu a konkurencieschopnosť nehnuteľností, prilákať ekologicky uvedomelých nájomcov a znížiť prevádzkové náklady prostredníctvom energeticky účinných systémov. Rozvoj udržateľných nehnuteľností môže viesť k zvýšeniu reputácie značky, konkurenčnej výhode a dlhodobým finančným prínosom. Okrem toho nehnuteľnosti a udržateľnosť idú ruka v ruke, keďže integrácia udržateľných postupov a technológií prispieva k prechodu na udržateľnejšiu budúcnosť.

Objavte plný potenciál stratégie udržateľnosti od spoločnosti denkstatt pre Vaše nehnuteľnosti.

Naše služby v rámci stratégie udržateľnosti

Podporíme Vás rozumnými stratégiami udržateľnosti a klímy, dôkladným pochopením požiadaviek na certifikáciu budov a taxonómie a širokým súborom opatrení, ktoré tvoria Vašu stratégiu udržateľnosti nehnuteľností.

Stratégia udržateľnosti nehnuteľností a podávanie správ o ESG

Využívanie našich odborných znalostí v oblasti stratégie udržateľnosti nehnuteľností a udržateľného reportingu, ako aj noriem špecifických pre daný sektor (napr. DGNB/ÖGNI, BREEAM, LEED) na vypracovanie stratégie udržateľnosti s cieľmi a opatreniami na zlepšenie správy údajov ESG a na reporting údajov o udržateľnosti. Medzi hlavné výhody patria:

Dekarbonizácia nehnuteľností

Od posúdenia uhlíkovej stopy až po realizáciu komplexných opatrení pre portfólio nových a existujúcich budov: Dekarbonizácia v stavebníctve je žiadanejšia ako kedykoľvek predtým. Zároveň môžete využiť nasledujúce aspekty:

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o udržateľných nehnuteľnostiach

Udržateľnosť v oblasti nehnuteľností je súbor postupov a zásad, ktorých cieľom je minimalizovať vplyv budov a komunít na životné prostredie a zároveň podporovať ekonomickú životaschopnosť a sociálny blahobyt. Zatiaľ čo ekologické budovy sa väčšinou týkajú ekologických aspektov, udržateľnosť v nehnuteľnostiach predstavuje omnoho viac ako ekologické budovy. Udržateľnosť nehnuteľností sa dosahuje používaním ekologických a energeticky účinných technológií, materiálov a procesov pri navrhovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe nehnuteľností. Konečným cieľom je však vytvoriť nehnuteľnosti, ktoré sú odolné, efektívne využívajú zdroje a dokážu uspokojiť potreby súčasných aj budúcich generácií, čo zahŕňa aj sociálne aspekty.
Horúci tip: Koncepcie udržateľnosti budov a normy pre zelené budovy sú správnou cestou.
Zmena klímy môže mať významný vplyv na nehnuteľnosti vrátane fyzických, hospodárskych a regulačných vplyvov. Medzi fyzické vplyvy patrí zvýšená frekvencia a závažnosť prírodných katastrof, ako sú povodne a suchá, ktoré môžu viesť k poškodeniu majetku a strate príjmov. Medzi ekonomické vplyvy môžu patriť rastúce náklady na poistenie a energie, ako aj klesajúca hodnota nehnuteľností v oblastiach, ktoré sú čoraz zraniteľnejšie voči účinkom zmeny klímy. Regulačné vplyvy môžu zahŕňať zmeny v stavebných predpisoch a predpisoch o územnom plánovaní zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenú kontrolu uhlíkovej stopy projektov v oblasti nehnuteľností. Okrem toho môžu dopyt po udržateľných a ekologických nehnuteľnostiach ovplyvniť aj meniace sa preferencie spotrebiteľov a spoločenské postoje k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Stručne povedané, realitný sektor podlieha čoraz väčším povinnostiam zmierňovať zmenu klímy, ale musí tiež prekonávať výzvy smerujúce k odolnosti voči zmene klímy.

Environmentálne, sociálne a riadiace aspekty (ESG) sú v odvetví nehnuteľností čoraz dôležitejšie. V dôsledku toho sa nehnuteľnosti musia zamerať na spôsoby, ako znížiť uhlíkovú stopu, zlepšiť sociálne výsledky a fungovať transparentne a eticky. Integrácia postupov ESG do realitného priemyslu môže priniesť dlhodobú hodnotu a úspech pre spoločnosti a zároveň prispieť k udržateľnejšiemu a inkluzívnejšiemu svetu. Ak chcete vedieť, ako môžete využiť postupy ESG vo svojom realitnom podnikaní, kontaktujte našich odborníkov na udržateľnosť v oblasti nehnuteľností.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.