Riadenie podnikovej mobility a dopravy

Udržateľná mobilita Vám umožní znížiť uhlíkovú stopu Vašej spoločnosti, zlepšiť jej povesť a zlepšiť jej celkovú udržateľnosť. Naši odborníci na mobilitu pre Vás vypracujú najlepšie riešenie: od každodenného dochádzania vašich zamestnancov až po potenciály vo Vašom hodnotovom reťazci.

Nájdite cestu k svojej stratégii inteligentnej mobility

Kvalita údajov, inovácie a metodické usmernenia sú rozhodujúce pre vypracovanie účinných opatrení na uskutočnenie zmeny v riadení mobility a dopravy. My v denkstatt sme na to všetko odborníci.

Čo je to riadenie dopravy a mobility?

Riadenie dopravy a mobility sa vzťahuje na koordináciu a optimalizáciu dopravných alebo logistických systémov a služieb. Inteligentné riešenia riadenia mobility sa snažia uspokojiť potreby mobility jednotlivcov, komunít a podnikov. S rastúcim regulačným tlakom a požiadavkami klientov a zamestnancov sa aspekty udržateľnosti podnikovej mobility stávajú čoraz dôležitejšími.

Prečo je udržateľná doprava dôležitá pre podniky

Doprava je pre naše hospodárstvo životne dôležitá, ale je aj významným a rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov, najmä cestná doprava. Doprava tiež často tvorí významnú časť uhlíkovej stopy spoločnosti a je kľúčovou oblasťou vo väčšine podnikových stratégií udržateľnosti alebo dekarbonizácie. Okrem toho vlády tlačia na udržateľnejšiu dopravu, spotrebitelia očakávajú, že tovar sa bude prepravovať s ohľadom na klímu, a podnikoví klienti si stanovujú ambiciózne vedecky podložené ciele v oblasti emisií vrátane dopravy a logistiky. Okrem toho technologická neistota, nedostatok pracovných síl, prerušenie dodávateľského reťazca alebo obmedzenia prístupu predstavujú z hľadiska dopravy významné podnikateľské riziká.

Dochádzanie zamestnancov
do práce

Služobné
cesty

Správa
vozového parku

Logistika a
dodávateľský reťazec

Oblasti činnosti v rámci podnikovej mobility

Vzhľadom na túto naliehavú potrebu dekarbonizácie dopravy, ako aj na regulačný, technologický a sociálno-ekonomický vývoj je riadenie podnikovej mobility pre podniky príležitosťou znížiť emisie a náklady na dopravu, preukázať vedúce postavenie a odhodlanie a podporiť a zapojiť zamestnancov do zmeny zvyklostí v oblasti mobility a prechodu na udržateľnejšie spôsoby dopravy.

Dochádzanie zamestnancov do práce, služobné cesty, riadenie vozového parku a nákladná doprava sú hlavnými oblasťami, v ktorých môže súbor opatrení v oblasti infraštruktúry, komunikácie a zvyšovania povedomia zlepšiť možnosti cestovania, a tým zmeniť cestovné správanie a dopravné aktivity. V tomto ohľade sú kvalita údajov, zapojenie zamestnancov, metodické usmernenie a inovácie kľúčové pre vývoj účinných opatrení a podporu zmien.

Aké sú výhody systému riadenia dopravy?

Zníženie emisií:

Zníženie emisií z dopravy (z dochádzania zamestnancov, služobných ciest, nákladnej dopravy a vášho vozového parku) v rámci hodnotového reťazca. Riešenie ďalších environmentálnych vplyvov (hluk, pevné častice...), ktoré môžu ohroziť vaše povolenie na prevádzku.

Zníženie nákladov

Zníženie nákladov z krátkodobého (zdravie zamestnancov, úspora paliva, dotácie...) a dlhodobého hľadiska (nižšie TCO vozového parku, vystavenie uhlíkovej dani, náklady na infraštruktúru...). Dotácie a interné ceny uhlíka podporujú prechod.

Angažovanosť a vedenie

Prejavovanie angažovanosti a vodcovstva: Zapojenie zamestnancov, zlepšenie zdravia a pohody a spokojnosti. Spolupráca so zákazníkmi a partnermi na inovatívnych projektoch na zníženie emisií.

Riadenie mobility vo firmách predstavuje viac, než len udržateľné riešenia pre služobné cesty. Podporujeme Vás v tom, aby ste si so sebou na cestu zobrali celý svoj potenciál.

Naše trvalo udržateľné dopravné služby

Udržateľné riadenie podnikovej mobility sa týka dochádzania zamestnancov, riadenia služobných ciest, riadenia vozového parku, ako aj nákladnej dopravy, logistiky a dodávateľského reťazca. Jeho cieľom je vypočítať a znížiť emisie z dopravy v rámci hodnotového reťazca tým, že sa vyhne doprave, cestovanie posunie udržateľnejším smerom a zvýši efektívnosť, čím sa dosiahnu ekonomické, ekologické a iné výhody.

Riadenie podnikovej mobility znižuje emisie a náklady na dopravu, zapája a podporuje zamestnancov a preukazuje vedúce postavenie, pretože je dôležitým prvkom akéhokoľvek úsilia o udržateľnosť alebo dekarbonizáciu. Podstatou koncepcie udržateľnej mobility s prispôsobenou kombináciou udržateľnej infraštruktúry, komunikačných a osvetových opatrení je podpora prechodu na verejnú dopravu, aktívne cestovanie, zdieľanú mobilitu, vozidlá s nulovými emisiami a iné udržateľné spôsoby dopravy.

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o udržateľnej mobilite a doprave

Riadenie mobility vo firmách je systematický prístup ku koordinácii a optimalizácii dopravných potrieb zamestnancov, dodávateľov a iných pracovníkov organizácie. Ciele udržateľnosti zohrávajú rovnako dôležitú úlohu ako dané potreby mobility. Bezpečná, efektívna a udržateľná doprava a možnosti mobility by mali zároveň znižovať potenciálne negatívne vplyvy. Preto je častým cieľom riadenia podnikovej mobility prevencia znečistenia ovzdušia a vzniku emisií uhlíka.

Emisie z dopravy zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy: kedže sa očakáva, že celosvetový dopyt po doprave sa do roku 2050 zdvojnásobí alebo strojnásobí, je nevyhnutné rýchlo a výrazne dekarbonizovať dopravu, najmä cestnú dopravu, ktorá je zodpovedná za obrovský podiel emisií.

Dekarbonizácia dopravy je v oblasti regulácie na poprednom mieste, pričom mnohé vlády stanovujú ciele postupného vyraďovania vozidiel so spaľovacími motormi, zavádzajú ceny alebo dane z emisií uhlíka, podporujú alternatívne palivá a infraštruktúru a zavádzajú obmedzenia prístupu (najmä v mestách). Cieľom balíka EÚ Fit-for-55 je najmä stanoviť cenu emisií v doprave a podporiť investície do alternatívnych palív, efektívnosti a infraštruktúry. Znalosť regulačného prostredia, jasná cesta dekarbonizácie vozového parku, podpora zamestnancov v ich udržateľnom cestovnom správaní a spolupráca na inovatívnych udržateľných logistických riešeniach teda znižujú náklady a zabezpečujú Vaše povolenie na prevádzku.

Elektrická energia bude zohrávať významnú úlohu v oblasti net zero emisií v doprave, pretože sa v budúcnosti stane dominantným palivom. Elektrické autá na batérie tu zostanú vzhľadom na ich vyššiu účinnosť a nižšie emisie skleníkových plynov počas celého životného cyklu, väčší dojazd a kapacitu nabíjania, ako aj vyrovnané náklady na vlastný kapitál na mnohých trhoch. Na využitie ich plného potenciálu udržateľnosti a zabránenie spätným účinkom je však nevyhnutná ekologická elektrická energia a inteligentné riadenie vozového parku. Očakáva sa tiež, že elektrické nákladné vozidlá s batériami a palivovými článkami v nasledujúcich rokoch rýchlo zvýšia svoj podiel na trhu.

Udržateľný, spravodlivý, prístupný a férový dopravný systém budúcnosti však nebude znamenať len prechod všetkých vozidiel z benzínu alebo nafty na alternatívne palivá, ale bude znamenať, že verejná doprava, zdieľaná mobilita, aktívne cestovanie, virtuálna mobilita a iné udržateľné spôsoby dopravy budú zohrávať dôležitejšiu úlohu v kombinácii mobility.

Koncepcia podnikovej mobility so širokou kombináciou infraštruktúrnych, komunikačných a osvetových opatrení, ako aj ďalších stimulov môže podporiť prechod na udržateľnejšie spôsoby dochádzania zamestnancov do práce a na služobné cesty. To neznižuje len emisie z dopravy, ale má aj finančné výhody (vzhľadom na rastúce ceny pohonných hmôt) a pozitívne účinky na zdravie a pohodu zamestnancov. Niektoré z možných opatrení sú napríklad dotované tranzitné lístky alebo (elektrické) bicykle, zlepšenie zdieľania áut či jázd, lepšia cyklistická infraštruktúra (bezpečné stojany na bicykle, stanice na opravu bicyklov), ekologickejšie cestovné politiky (automobilová politika, správa parkovacích miest, cestovná politika) alebo prístupy založené na gamifikácii.

Udržateľné riadenie mobility sa oplatí viacerými spôsobmi z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Napríklad okamžité úspory paliva vedú k nižším celkovým nákladom na vlastníctvo udržateľného vozového parku, ekonomický prínos má aj menšie vystavenie uhlíkovej dani alebo menej miesta na parkoviskách. Okrem toho môže priniesť aj finančné výhody pre zamestnancov, čím podporuje ich spokojnosť a udržanie.

Emisie z dopravy by sa mali vypočítať podľa Greenhouse Gas Protocol a/alebo príslušných vnútroštátnych alebo odvetvových noriem. Vo všeobecnosti sa emisie počítajú z údajov o palive (nafta, plyn, elektrina…) alebo činnosti (počet cestujúcich alebo tonokilometrov) s príslušnými emisnými faktormi podľa druhu paliva alebo spôsobu dopravy. Dostupnosť, konzistentnosť a kvalita údajov sú hlavnými výzvami, napr. o služobných cestách alebo údajoch o cestách klientov alebo údajoch o preprave od externých poskytovateľov logistických služieb.

Prieskum mobility zamestnancov je ústredným nástrojom v projektoch riadenia udržateľnej mobility na meranie dopravnej aktivity a výpočet emisií z dopravy pri každodennom dochádzaní do práce. Na zapojenie zamestnancov a vypracovanie účinného súboru opatrení v oblasti mobility však odporúčame využiť ho aj na získanie ďalších informácií o cestovnom správaní (motívy, kvalita ciest/infraštruktúra), na zistenie, čo je potrebné na prechod na udržateľné spôsoby dopravy, a na požiadanie ľudí o ich nápady a spätnú väzbu. Vysoká miera odpovedí na prieskumy, ktorá zvyčajne dosahuje 60 – 80 %, dokazuje, že mobilita má pre mnohých zamestnancov obrovský význam.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.